Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Приєднуйтесь до нас!

 Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2000

Серія “Педагогіка” включена у Перелік наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1021 від 7.10.2015 р.).

ISSN 2313-2094 (print);      e-ISSN 2413-2039  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21252-11052Р від 16.02.2015.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність: 2 рази на рік (квітень, вересень)

Головний редактор: Марія Миронівна Чепіль – доктор педагогічних наук, професор, академік  АН ВО, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ ім. Івана Франка.

Збірник відображено у таких науково-метричних базах даних та каталогах: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Research Bib – Academic resource index, CiteFactor – Academic Scientific Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Journal Impact Factor, ERIH PLUS, AdvancedScience Index, Crossref, Index Copernicus (ICV 2016: 54,59).

 E-mail: kafpedag@gmail.com