Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
    .
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування

Керівництво для авторів

ВИМОГИ

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 07.10.2015 р. № 1021).

Зареєстровано у міжнародних науко-метричних базах: Google Scholar, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref.

Виходить 2 рази на рік (квітень, вересень).

Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

  1. Приймаються статті обсягом від 12 – 20 сторінок: шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2 см.

2. Подати УДК, номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID (http://www.researcherid.com/).

3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обовʼязково містити такі структурні елементи: актуальність проблеми; аналіз останніх досліджень; визначення мети дослідження; виклад основного матеріалу дослідження (поділ тексту на 2-3 частини); висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання; подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.); фінансування дослідження.

4. Список літератури – за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/) – за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у тексті – (Іваненко, 2017, c. 100). Транслітерація списку усіх використаних джерел (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php), після них у квадратних дужках подається англомовний переклад назви. 

5. Реферат статті: українською та англійською мовою (300–350 слів). До реферату додаються – 7 ключових слів (напр., виховання; дитина; ...).

6. Cтаттю, заповнену заявку надсилати та угоду про публікацію та авторські права надсилати на платформу (http://lssp.dspu.edu.ua/user/register).

7. Контактна інформація: e-mail: kafpedag@gmail.com; ДДПУ ім. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна.

Література

Бех, І.Д. (2003). Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 280 с.

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 608 с.

Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії. Серія Педагогіка, 5/37, 39-47, DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Савченко, О. (1996). Цілі й цінності реформування сучасної школи, Шлях освіти, 1, 20-23.

Шахов, В. (2007). Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 383 с.

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s, A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

References

Bekh, I.D. (2003). Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. [Personality upbringing: in 2 vol. Vol 1: Personality oriented approach : theoretical and technological bases], Kyiv: Lubid [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical bases of modern Ukrainian pedagogy], Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher education in Ukraine]. Human Studies. Series of Pedagogy, 31, 156-165 [in Ukrainian], DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Savchenko, O. (1996). Tsili i tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly [Goals and values of modern school reforming], Shliakh osvity – Education Way, 1, 20-23 [in Ukrainian].

Shakhov, V. (2007). Bazova pedahohichna osvita maibutnoho vchytelia: zahalnopedahohichnyi aspekt [Basic pedagogical education of the future teacher], Vinnytsia: Edelveis [in Ukrainian].

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

Тези доповідей – Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції – Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару) – Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції – Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук – Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук – Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук – Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук – Extended abstract of Doctor’s thesisExtended abstract of Doctor’s thesisПоложення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.