Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 07.10.2015 р. № 1021).

Зареєстровано у міжнародних науко-метричних базах: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref.

Виходить 2 рази на рік (квітень, вересень).

Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

  1. Приймаються статті обсягом від 12 – 20 сторінок: шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2 см.

2. Подати УДК, номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID (http://www.researcherid.com/).

3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обовʼязково містити такі структурні елементи:

- актуальність проблеми (200–250 слів);

- аналіз останніх досліджень (300–400 слів) (НЕ дозволяється перелік прізвищ (професійна культура майбутнього вчителя (Ф.Н. Аліпханова, Є.Ч. Козирева, М.І. Ситникова);

- визначення мети та завдань дослідження;

- виклад основного матеріалу дослідження (текст поділити на 2-3 частини з назвою кожної);

- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання;

- подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.);

- фінансування дослідження;

- список літератури – за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/) – за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у тексті – (Іваненко, 2017, c. 100). Транслітерація списку усіх використаних джерел (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php), після них у квадратних дужках подається англомовний переклад назви. Обовʼязкове використання 3-4 джерел з номером DOI, які знаходяться у журналах Web of Science/ Scopus.

4. Реферат статті: українською та англійською мовою (300–350 слів). До реферату додаються – 7 ключових слів (напр., виховання; дитина; ...).

5. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для авторів без наукових ступенів.

6. Cтаттю, заповнену заявку надсилати та угоду про публікацію та авторські права надсилати на платформу (http://lssp.dspu.edu.ua/user/register).

7. Контактна інформація: e-mail: kafpedag@gmail.com; ДДПУ ім. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна.

Література

Бех, І.Д. (2003). Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 280 с.

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 608 с.

Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка", 5/37, 39-47, DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Савченко, О. (1996). Цілі й цінності реформування сучасної школи, Шлях освіти, 1, 20-23.

Шахов, В. (2007). Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 383 с.

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s, A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

References

Bekh, I.D. (2003). Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. [Personality upbringing: in 2 vol. Vol 1: Personality oriented approach : theoretical and technological bases], Kyiv: Lubid [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical bases of modern Ukrainian pedagogy], Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriya "Pedahohika"  Human Studies. Series of "Pedagogy", 31, 156-165 [in Ukrainian], DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Savchenko, O. (1996). Tsili i tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly [Goals and values of modern school reforming], Shliakh osvity – Education Way, 1, 20-23 [in Ukrainian].

Shakhov, V. (2007). Bazova pedahohichna osvita maibutnoho vchytelia: zahalnopedahohichnyi aspekt [Basic pedagogical education of the future teacher], Vinnytsia: Edelveis [in Ukrainian].

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

Тези доповідей – Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції – Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару) – Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції – Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук – Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук – Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук – Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук – Extended abstract of Doctor’s thesisExtended abstract of Doctor’s thesis 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  .
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування
 

Положення про авторські права

Розробляючи положення видавничої політики збірника фахового наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Людинознавчі студії. Серія "Педагогіка”, редакція спиралась на рекомендації Комітета з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), досвід роботи українських і закордонних наукових товариств, організацій та редакцій наукових видань, а також керувалась Етичним кодексом ученого України. Суспільство має бути впевненим у чесності науковців та достовірності результатів їхніх досліджень. На жаль, в багатьох країнах спостерігалися серйозні порушення етики, які підірвали авторитет науки та довіру суспільства до вчених. Щоб запобігти такому розвиткові подій в Україні, всі науковці мають усвідомлювати важливість високоетичної поведінки та свою відповідальність за формування громадської думки щодо науки.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Угода про публікацію та авторські права

 Ця угода про публікацію та авторські права («Угода») регулює процедуру подання рукопису праці під назвою _______________________________________________________

 Сторонами цієї Угоди є:

________________________________________ (одноосібно або у співавторстві, далі – «Автор»)

 та Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, видавець та власник авторських прав на збірник Людинознавчі студії. Серія: "Педагогіка" в особі ректора п. Скотної Н.В. (далі – «Видавець»).

 

1. ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

a) Автор надає Видавцю безоплатну глобальну невиключну ліцензію на публікацію, відтворення, демонстрацію, розповсюдження та використання Статті у довільній формі та на будь-якому носії, повністю або частково, окремо або як частини колективної праці, у тому числі, невиключну ліцензію на публікацію Статті у випуску Публікації, копіювання та розповсюдження індивідуальних передруків Статті, відтворення Статті у повному обсязі в інших публікаціях та відтворення і розповсюдження Статті або анотації до неї у комп'ютерних системах пошуку інформації. Автор зберігає всі авторські права на Статтю (або частину, написану Автором) та всі інші права, які прямо не згадані у цій Угоді.

б) Автор надає Видавцю право передавати на умовах субліцензії або в інший спосіб будь-які ліцензії, надані Видавцю відповідно до цієї Угоди.

в) Повторна публікація. Автор зобов’язаний вимагати згадування Видавця як першовидавця Статті при перевиданні її у будь-якій іншій публікації за згодою Автора. Якщо Видавець уповноважує будь-яку іншу сторону перевидати Статтю згідно з умовами пунктів 1 (а) та 1 (б) цієї Угоди, Видавець зобов’язаний вимагати, щоб ця сторона гарантувала згадування Автора як Автора Статті.

 2. РЕДАГУВАННЯ СТАТТІ

Автор дає згоду на редагування Видавцем Статті відповідно до вимог Публікації. У тій мірі, у які правки Видавця прирівнюються до об’єктів інтелектуальної власності, Видавець надає всі права на такі правки Автору. Видавець погоджується на публікацію Статті за умови, що Стаття, у її кінцевому вигляді, є прийнятною як для Автора, так і для Видавця.

 3. ГАРАНТІЇ

a) Автор гарантує, що, наскільки йому відомо, Стаття не принижує людської гідності, не посягає на приватне життя і жодним іншим чином не порушує прав людини. Автор зобов'язується звільнити і убезпечити Видавця від таких претензій.

б) Автор гарантує, що Автор має усі необхідні повноваження для підписання цієї Угоди та надання ліцензій, передбачених цією Угодою.

в) Автор гарантує, що Стаття, надана Видавцю, не була опублікована раніше.

 4. ТЕРМІН ДІЇ

a) Ця Угода залишається чинною упродовж терміну дії авторських прав на Статтю відповідно до законів про захист авторських прав у кожній країні.

 5.ГОНОРАР

Автор погоджується та визнає, що Автор не отримає жодної оплати від Видавця за використання Статті або ліцензій, наданих відповідно до цієї Угоди, за винятком випадків, якщо протилежне погоджено у письмовій формі в окремому порядку. Видавець публікує Статтю та надає Автору переплетений збірник зі Статею в усталеному форматі. Автор має можливість замовити додаткові копії за свій рахунок до того моменту, як Публікація, в якій міститься Стаття, потрапить в друк.

 6. ПОВНОТА УГОДИ

Ця Угода замінює всі без винятку інші угоди, усні або письмові, між Автором та Видавцем щодо предмета цієї Угоди. Ця Угода містить усі гарантії та домовленості між сторонами стосовно Статті, і кожна сторона визнає, що не існує жодних інших тверджень, спонукань, обіцянок чи угод з боку або від імені будь-якої зі сторін, за винятком гарантій та домовленостей, що містяться у цій Угоді.

 

Автор(и):_________        Ректор: Скотна Н.В.,ДДПУ ім. Івана Франка

Підпис:___________        Підпис:______________________

Дата:_____________        Дата:________________________

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.