МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Olena Barabash Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102606

Ключові слова:

екологічна освіта, міжнародне співтовариство, міжнародна організація, міжнародна конференція, декларація

Анотація

У статті проаналізовано шлях становлення екологічної освіти від відносної невизначеності своїх цілей і завдань до загального визнання як провідного чинника досягнення стабільності та сталого розвитку сучасного світового співтовариства. Охарактеризовано чотири періоди активізації міжнародного співробітництва в галузі екологічної освіти – від збереження навколишнього природного середовища у звʼязку з інтенсивним розвитком промисловості до принципово важливих зрушень у парадигмі, цілях, завданнях та змісті екологічної освіти

Біографія автора

Olena Barabash, Національний транспортний університет

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету

Посилання

Andreeva E.K. Ot ekologicheskogo vospitaniya k ponimaniyu noosfery (From environmental education to understanding the noosphere), Sovetskaya pedagogika, 1988, № 9, pp. 23–28. [in Russia]

Andrushchenko V.P. Ekolohichna polityka i osvita: problemy stanovlennia. Rozdumy pro osvitu: statti, narysy, interviu (Environmental policy and education: problems of development. Thinking about education: articles, essays, interviews), Kyiv: Znannia Ukrainy, 2004, pp. 253–258. [in Ukrainian]

Girusov Ye.V. Sistema «Obshchestvo-priroda»: problema sotsialnoy ekologii: [monografiya] (System «Society-nature»: the problem of social ecology), Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1976, 167 p. [in Russia]

Zakhlebnyy A.N. Shkola i problemy okhrany prirody (soderzhanie prirodookhranitelnogo obrazovaniya) (School and problems of nature protection (content of environmental education)), Moskva: Pedagogika, 1981, 183 p. [in Russia]

Kasimov N.S. Obrazovanie dlya ustoychivogo razvitiya (Education for Sustainable Development), Materialy Vserossiyskogo soveshchaniya «Obrazovanie dlya ustoychivogo razvitiya», Smolensk: Madzhenta, 2003, 160 p. [in Russia]

Kiselyov N.N. Mirovozzrenie i ekologiya (Worldview and Ecology), Kyiv: Naukova dumka, 1990, 216 p. [in Russia]

Kostytska I.M. Problemy ekolohichnoi osvity v pedahohichnii teorii i praktytsi roboty shkil Ukrainy (1970 – 1990 rr.) (The problems of environmental education in teaching theory and practice of schools Ukraine (1970 – 1990)), Dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01, Kyiv, 1995, 198 p. [in Ukrainian]

Krysachenko V.S. Ekolohiia. Kultura. Polityka: kontseptualni zasady suchasnoho rozvytku (Ecology. Culture. Politics: The conceptual basis of modern development), Kyiv: Znannia, 2001, 598 p. [in Ukrainian]

Lukianova L.B. Teoriia i praktyka ekolohichnoi osvity u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh (Theory and practice of environmental education in vocational schools), Dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04, Kyiv, 2006, 465 p. [in Ukrainian]

Maliuchenko I.O. Do pytannia profesiinoi pidhotovky ekolohiv v universyteti v pedahohichnii teorii ta praktytsi (On the issue of training of ecologists at the University of pedagogical theory and practice), Naukovi pratsi. Pedahohika, 2003, pp. 121–127. [in Ukrainian]

Mamedov N.M. Osnovaniya ekologicheskogo obrazovaniya. Filosofiya ekologicheskogo obrazovaniya (Foundations of environmental education. Philosophy of environmental education), Moskva: Progress-Traditsiya, 2001, pp. 72–88. [in Russia]

Metodika ekologicheskogo obrazovaniya: terminologicheskiy slovar (Methodology of environmental education: terminological dictionary), avt.-sostav. G.N. Karopa, M-vo obrazovaniya RB, Gomelskiy gos. un-tet F. Skoriny, Gomel: UO «GGU im. F. Skoriny», 2009, 164 p. [In Belarus]

Nashe obshchee budushchee : Doklad Vsemirnoy komissii po voprosam okruzhayushchey sredy i razvitiya (Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development), Moskva: Progress, 1987, 412 p. [in Russia]

Plakhotnik O.V. Rozvytok heoekolohichnoi osvity v Ukraini : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04 (The development of geo-ecological education in Ukraine), Kyiv, 1998, 35 p. [in Ukrainian]

Mitryushkin K.P. (red.), Prirodookhranitelnoe prosveshchenie (Environmental education), Moskva: Znanie, 1980, 176 p. [in Russia]

Rozenberg G.S., Krasnoshchekov G.P. Vsyo vrut kalendari! (Ekologicheskie khronologii) (They lie all the calendars! (Ecological chronology)), Tolyatti: IEVB RAN, 2007, 177 p. [in Russia]

Saltovskyi O.I. Osnovy sotsialnoi ekolohii : kurs lektsii (Basic Social Ecology: lectures), Kyiv: MAUP, 1997, 168 p. [in Ukrainian]

Slastenina E.S. Ekologicheskoe obrazovanie v podgotovke uchitelya: voprosy teorii i praktiki (Environmental education in teacher training: theory and practice issues), Moskva: Pedagogika, 1984, 104 p. [in Russia]

Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya (Modeling and Philosophy), Moskva: Nauka, 1966, 301 p. [in Russia]

Shchedrovitskiy G.P. Sistema pedagogicheskikh issledovaniy (metodologicheskiy analiz) (The system of pedagogical research (methodological analysis)), Pedagogika i logika, Moskva: Kastal, 1993, pp. 16–200. [in Russia]

Gore A. The Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, N.Y.: Aplume Book, 1993, 412 p. [in English]

Hale M. Ecology in Education, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, 191 p. [in English]

Judy Ed., Braus A., Wood D. Environmental Education in the Schools: Creating a Program that Works!, Washington: NAAEE, 1993, 500 p. [in English]

Mrazek Ed. Alternative Paradigms in Environmental Education Research, Troy: NAAEE, 1993, 334 p. [in English]

Snow D. Inside the environmental movement: meeting the leadership challenge, Washington: Island Press, 1992, 295 p. [in English]

Wilson E. In Search of Nature, Harmondsworth: The Penguin Press, 1997, 224 p. [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-29

Номер

Розділ

Статті