DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102609

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Oresta Karpenko

Анотація


У статті розглянуто методологічні аспекти модернізації вищої педагогічної освіти України у контексті європейського освітнього простору. Акцентовано увагу на якісні зміни, зумовлені поєднанням впливів зовнішніх і внутрішніх чинників періоду соціально-економічних реформ і переходу до демократичного суспільства в умовах посилення європейської економічної і політичної інтеграції. Європейський вимір едукації означає прагнення до визначення нової ролі навчально-виховного закладу і педагога в суспільстві.


Ключові слова


європейський освітній простір, вища педагогічна освіта, модернізація, едукація, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (Ukrainian Law «Higher Education»), Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» (Ukrainian Law «Scientific and Scientific-Technical Activities»), Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. [in Ukrainian]

Kobrii O. Modeliuvannia profesiinoi pidhotovky pedahoha u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy (Modeling professional teachers training in Ukrainian universities), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», Drohobych, 2016, Vypusk 3/35, pp. 145–154. [in Ukrainian]

Polozhennia pro pidvyshchennia kvalifikatsii ta stazhuvannia pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (The provisions of professional scientific and pedagogical and scientific-pedagogical workersʼ training of higher educational institutions), zatverdzhene nakazom Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 24.01.2013, № 48, Rezhym dostupu: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13. [in Ukrainian]

Filiniuk A.H., Adamovskyi V.I. Normatyvno-pravove zabezpechennia upravlinskoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi tretoho – chetvertoho rivniv akredytatsii (Regulatory support management activities in higher education institutions of the third – fourth levels of accreditation), Kamianets-Podilskyi, 2010, 306 p. [in Ukrainian]

Chepil M., Karpenko O., Terletska L. Vyshcha shkola ta Bolonskyi protses (High School and the Bologna Process), Drohobych, 2013, 196 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

Кобрій О. Моделювання професійної підготовки педагога у вищих навчальних закладах України / О. Кобрій // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Випуск 3/35. – С. 145–154.

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13.

Філінюк А.Г. Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності у вищому навчальному закладі третього – четвертого рівнів акредитації : навчальний посібник / А.Г. Філінюк, В.І. Адамовський. – Камʼянець-Подільський : Редакційно-видавничий відділ Камʼянець-Подільського державного університету, 2010. – 306 с.

Чепіль М. Вища школа та Болонський процес : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. Чепіль, О. Карпенко, Л. Терлецька. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039