DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102611

ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ТОВАРИСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Олена Ковальчук, Лілія Потапюк

Анотація


У статті на основі комплексного аналізу охарактеризовано жіночий рух в Україні, зокрема на західноукраїнських землях. Установлено найважливіші причини та передумови виникнення процесу жіночої емансипації. Визначено взаємозвʼязок жіноцтва Західної України та Наддніпрянщини. Проаналізовано діяльність жіночих культурно-просвітницьких товариств у громадсько-політичному житті краю. Зʼясовано значення соціальної активності відомих українок і доведено їхній вплив на успішне становлення та розвиток організованого жіночого руху, його суспільне визнання, пробудження національної свідомості українського народу.


Ключові слова


жіночий рух, жіночі громадські товариства, жіноча емансипація, фемінізм, нація, духовне зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilavych I. Prosvitnytsko-konsultatyvna diialnist ukrainskikh likariv shchodo zdoroviazberezhennia ditei ta yunatstva v Halychyni (persha tretyna XX st.) (Educational and consulting activities of Ukrainian doctors for children and youth health preservation in Galicia (the first third of XX century)), Liudynoznavchi studii, Drohobych: Ivan Franko DDPU, 2016, Vol. 3/35, Pedahohika, pp. 36–42. [in Ukrainian]

Bohachevska-Homiak M. Bilym po bilomu: zhinky v hromadskomy zhytti Ukrainy (White in White: Women in public life of Ukraine, 1884 – 1939), Kyiv, 1995, 424 p. [in Ukrainian]

Bohachevska-Khomiak M. Duma Ukrainy – zhinochoho rodu (Duma of Ukraine is feminine), Kyiv, 1993, 109 p. [in Ukrainian]

Zhovtulia I. Vid literatury do feminizmu (From literature to feminism), Suchasnist, 2002, Vol. 11, pp. 84–88. [in Ukrainian]

Ivakh S. Zhinochyi rukh Halychyny kintsia XIX stolittia – 1939 yak problema istoryko-pedahohichnykh doslidzhen (Galicia womenʼs movement of the late XIX century – 1939 as historical and educational research problem), Liudynoznavchi studii, Drohobych: Ivan Franko RVV DDPU, 2013, Issue 27, Pedahohika, pp. 107–123. [in Ukrainian]

Kobchenko K. Henderni zminy v ukrainskomu suspilstvi v seredyni XIX – pochatku XX stolittia yak skladova yevropeiskykh tsivilizatsiinykh protsesiv (Gender changes in Ukrainian society at the middle of XIX – at the beginning of XX century as a part of European civilization processes), Ukrainoznavchyi almanakh, 2012, Vol. 8, pp. 271–274. [in Ukrainian]

Kobchenko K. Zhinky z Nadniprianskoi Ukrainy u vyshchii shkoli Shveitsarii (kinets XIX – pochatok XX stolittia) (Women of Nadniprianski region of Ukraine in higher education of Switzerland (late XIX – early XX century)), Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seriia istorychna, 2005, Vol. 39 – 40, pp. 611–627. [in Ukrainian]

Kravets V. Istoriia hendernoi pedahohiky (History of Gender Education), Ternopil: Dzhura, 2005, 440 p. [in Ukrainian]

Pashko A. Zhinochyi rukh v Ukraini: istorychnyi aspekt i suchasnyi rozvytok (Womenʼs Movement in Ukraine: a historical perspective and current development), Pravo Ukrainy, 2004, Vol. 3, pp. 125–127. [in Ukrainian]

Potapiuk L. Diialnist zhinochykh hromad yak dzherelo zabezpechennia hendernoho parytetu (druha polovyna XIX – persha tretyna XX stolittia) (Activities of female communities as a source of gender parity (second half XIX – the first third of XX century)), Scientific notes of Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, Series: Pedagogy, 2015, Vol. 1, pp. 18–23. [in Ukrainian]

Smolar L. Zhinochyi rukh Ukrainy yak chynnyk hendernoi rivnovahi ta hendernoi demokratii v Ukrainskomu sotsiumi (Womenʼs Movement of Ukraine as a factor for gender balance and gender democracy in Ukrainian society), [Electronic resource] Access: http://party.civicua.org/women/zhruh.htm. [in Ukrainian]

Smolar L. Mynule zarady maibutnoho. Zhinochyi rukh Naddniprianskoi Ukrainy druha polovyna XIX – pochatok XIX stolittia. Storinky istorii : [monohrafiia] (Past for the future. Womenʼs Movement in Ukraine II half of XIX – beginning of XX century. History), Odessa: Astroprint, 1998, 408 p. [in Ukrainian]

Borysenko V. (ed.), Ukrainky v istorii (Ukrainian women in the history), Kyiv, 2004, 328 p. [in Ukrainian]

Tsorokh S. Pohliad na istoriiu ta vykhovnu diialnist monakhyn Vasyliianok (A glimpse at the history and educational activities of Basilian sisters), Rome, 1964, 256 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білавич І. Просвітницько-консультативна діяльність українських лікарів щодо здоров’язбереження дітей та юнацтва в Галичині (перша третина XX ст.) / І. Білавич, Б. Савчук // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького держ. пед. університету ім. Івана Франка / [ред. кол. М. Чепіль (гол. редактор) та ін.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – Випуск 3/35. – С. 36–42.

Богачевська-Хомʼяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884 – 1939 / М. Богачевська-Хомʼяк. – К. : Либідь, 1995. – 424 с.

Богачевська-Хомʼяк М. Дума України – жіночого роду / М. Богачевська-Хомʼяк. – К. : Воскресіння, 1993. – 109 с.

Жовтуля І. Від літератури до фемінізму / І. Жовтуля // Сучасність. – 2002. – № 11. – С. 84–88.

Івах С. Жіночий рух Галичини кінця XIX ст. – 1939 р. як проблема історико-педагогічних досліджень / С. Івах // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, В. Кемінь та ін.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – Випуск 27. Педагогіка. – С. 107–123.

Кобченко К. Ґендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX – на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів / К. Кобченко // Українознавчий альманах. – 2012. – № 8. – С. 271–274.

Кобченко К. Жінки з Наддніпрянської України у вищій школі Швейцарії (кінець XIX – початок XX ст.) / К. Кобченко // Вісник Львівського університету: Серія історична. – 2005. – Вип. 39 – 40. – С. 611–627.

Кравець В. Історія ґендерної педагогіки : [навч. посіб.] / В. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440 с.

Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / А. Пашко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 125–127.

Потапюк Л.М. Діяльність жіночих Громад як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина XIX – перша третина XX ст.) / Л.М. Потапюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2015. – № 1. – С. 18–23.

Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі [Електронний ресурс] / Л. Смоляр. – Режим доступу : http://party.civicua.org/women/zhruh.htm.

Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX – поч. XX ст. Сторінки історії : [монографія] / Л. Смоляр. – Одеса : Astroprint, 1998. – 408 с.

Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 328 с.

Цьорох С. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок / С. Цьорох. – Рим, 1964. – 256 р.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039