DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102614

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ДОСВІД СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Тетяна Логвиненко

Анотація


У статті проаналізовано особливості підготовки соціальних працівників у системах вищої освіти Скандинавських країн. Акцентовано увагу на інноваційних технологіях цього процесу. Наведено приклади застосування інноваційних форм і методів професійної підготовки соціальних працівників у Данії, Норвегії, Швеції.


Ключові слова


інновація, технологія, соціальний працівник, компетентність, навчання, професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Аhеichеvа А.О. Dеiakі оsоblyvоstі rоzvуtku dystаntsіinоi оsvіty Shvеtsіi (Some Peculiarities of Swedish Distance Education Development), Vіsnyk NТU «KhPІ», 2013, Vol. 55 (1028), pp. 162–168. [in Ukrainian]

Horodyska V. Іnnоvаtsіi v оsvіtnіi dіialnоstі vyshchоi shkоly (Innovations in Higher School Educational Activities), Lіudynoznavchi studіi, 2015, Vol. 31, pp. 107–118. [in Ukrainian]

Yevropeiskyi osvitnii portal (European educational portal), Rezym dostupu: http://eu-edu.org. [in Ukrainian]

Kolesnyk V.Yu. Оsvitnі prohramy nоvоhо pоkоlіnnia Yevrоpеiskоhо Sоiuzu yak pravovyi mekhanizm vplyvu nа yevrоіntеhrаtsіinі рrоtsеsy u sfеrі оsvіty (European Union Educational Programs as the Legal Mechanism of Influence on the Processes of European Integration in the Sphere of Education), Visnyk, 2015, Vol. 2, pp. 7–17. [in Ukrainian]

Lohvynenko Т.О. Problemy mоdеrnіzаtsіi pіdhоtоvky sоtsіаlnykh рrаtsіvnykіv u Skаndynavskykh krаinаkh: suchаsnі tеndentsіi (The Problems of Modernization of Training Social Workers in Scandinavian Countries: Modern Tendencies), Visnyk, 2008, Vol. 122, pp. 77–81. [in Ukrainian]

Lohvynenko T.О. Sоtsіаlnо-pеdаhоhіchnа оsvіtа u suchаsnіi Dаnіi (Socio-pedagogical Education in Modern Denmark), Nаukоvі zаpysky, 2009, Vol. 6, Part 2, pp. 292–295. [in Ukrainian]

Kokkersvold E. Learning Methods – How to Learn social Work?, Social Work with Marginalized Persons in the Local Community – the experiences of Poland and Norway, Warsaw, 2011, pp. 74–82. [in English]

Kokkinn J. Social Work Education in Norway, Global Social Work Congress. Pre-Congress Symposium, University of South Australia, 2004, pp. 23–42. [in English]

Kornbeck J., Jensen N.-R. Social Pedagogy for the Entire Lifespan, Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy, 2012, Vol. 12, 268 p. [in English]

Lappen R. Focus on Reflective Learning, Social Work with Marginalized Persons in the Social Community – the Experiences of Poland and Norway, Warsaw, 2011, pp. 62–73. [in English]

Svensson K., Johnsson E. Exploring Knowledge in Social Work – Theoretical Model in Practice, Working Papers of the IASSW Conference, 2006, № 2, pp. 100–117. [in English]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агейчева А.О. Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції / А.О. Агейчева, С.І. Бухкало // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 55 (1028). – С. 162–168.

Городиська В. Інновації в освітній діяльності вищої школи / В. Городиська // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Випуск 31. – С. 107–118.

Європейський освітній портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eu-edu.org.

Колесник В.Ю. Освітні програми нового покоління Європейського Союзу як правовий механізм впливу на євроінтеграційні процеси у сфері освіти / В.Ю. Колесник // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 2. – С. 7–17.

Логвиненко Т.О. Проблеми модернізації підготовки соціальних працівників у Скандинавських країнах : сучасні тенденції / Т.О. Логвиненко // Вісник Черкаського національного університету. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 122. – Черкаси, 2008. – С. 77–81.

Логвиненко Т.О. Соціально-педагогічна освіта у сучасній Данії / Т.О. Логвиненко // Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин, 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 292–295.

Kokkersvold E. Learning Methods – How to Learn social Work? / E. Kokkersvold // Social Work with Marginalized Persons in the Local Community – the experiences of Poland and Norway / Ed. Luszczynska and Lappen Reidan. – Warsaw : Academy of Special Education, 2011. – P. 74–82.

Kokkinn J. Social Work Education in Norway / J. Kokkinn // Global Social Work Congress. Pre-Congress Symposium. – University of South Australia, 2004. – P. 23–42.

Kornbeck J. Social Pedagogy for the Entire Lifespan / J. Kornbeck, N.-R. Jensen // Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy. – Volume 12. – BoD – Books on Demand, 2012. – 268 p.

Lappen R. Focus on Reflective Learning / R. Lappen // Social Work with Marginalized Persons in the Social Community – the Experiences of Poland and Norway. – Warsaw : Academy of Special Education Publishing House, 2011. – P. 62–73.

Svensson K. Exploring Knowledge in Social Work – Theoretical Model in Practice / K. Svensson, E. Johnsson // Working Papers of the IASSW Conference : Global Social Work. – 2006. – № 2. – P. 100–117.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039