DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102616

РЕАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Olena Nevmerzhytska

Анотація


Статтю присвячено аналізові освіти та шкільництва на етнічних українських землях, що у першій половині ХІХ ст. входили до складу Російської імперії, крізь призму актуальних для того часу освітніх цінностей. На прикладі окремих освітніх інституцій показано специфіку російського, польського, єврейського, українського шкільництва означеного періоду. Доведено, що основними ідеями, на яких базувався освітній процес, були становість, народність та релігійність. Ці ідеали вплинули на визначення змісту, форм, методів та засобів навчання і виховання в закладах освіти означеного періоду, статус вихованця у навчально-виховному процесі тощо


Ключові слова


аксіологічна ідея, цінності, освітні цінності, шкільництво, виховання, вітчизняний освітній простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagaley D.I. Opyt istorіi Kharkovskago Universiteta (po neizdannym materіalam). Tom 2 (s 1815 po 1835 god) (The historical experience of Kharkov University (unpublished materials). Volume 2 (1815 to 1835)), Kharkov, Parovaya Tipografіya i Litografіya M. Zilberberg i S-via. 1904, 1136+7 p. [in Russian]

Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya (Journal Of The Ministry Of National Education), Chast pervaya, SanktPeterburg: v tipografіi Imperatorskoy Akademіi Nauk, 1834, pp. ІІІ–VII. [in Russian]

Letopis uchenykh i uchebnykh zavedenіy (Chronicle of scientists and educational institutions), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya, Otd. Offitsyalno-uchebnoye, 1844, Part XLII, pp. 3–29. [in Russian]

Ministerskіya rasporyazhenіya (s 21 Marta po 1 Sentyabrya 1833) (Ministerial orders (from 21 March to 1 September 1833)), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya, 1834, Vol. 1 (genvar), pp. XLIX–LXXX. [in Russian]

Pravila dlya prikhodskikh uchilishch Kiyevskoy, Volynskoy i Podolskoy gubernіy (The rules for parochial schools of the Kyiv, Volyn and Podolsk provinces), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya, 1846, Part XLIX, pp. 27–49. [in Russian]

Raznyya izvstiya (Different news), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya, 1835, Vol. 12 (dekabr), pp. 608–618. [in Russian]

Sravnitelnye vedomosti o sostoyanіi Uchebnykh zavedenіy Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya (Comparative statements about the state of Educational institutions of Ministry of National Education), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshcheniya, 1836, Vol. 5 (may), pp. 507–519. [in Russian]

Torzhestvennoe otkrytіe Universiteta sv. Vladimіra v Kіeve (The Grand opening of the St. Vladimir University in Kiev), Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya, 1834, Vol. 8 (avgust), pp. 296–315. [in Russian]

Brył P. Organizacja Gimnazyum Krzemienieckiego, Kraków, 1889, 36 р. [in Polish]

Jedynak S. i Kojkoł J. (red.), Encyklopedia filozofii wychowania, Bydgoszcz: «Branta», 2009, 359 p. [in Polish]

Stemler J. Liceum Krzemienieckie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Warszawa, 1927, 42 p. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багалей Д.И. Опытъ исторіи Харьковскаго Университета (по неизданнымъ матеріаламъ). Томъ 2-й (съ 1815 по 1835 годъ) / Д.И. Багалей. – Х. : Паровая Типографія и Литографія М. Зильбербергъ и С-вья, 1904. – 1136+7 с.

Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – Часть первая. – СанктПетербургъ : в типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1834. – С. ІІІ–VII.

Лѣтопись ученыхъ и учебныхъ заведеній // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – Отд. Оффицыально-учебное. – 1844. – Часть XLII. – С. 3–29.

Министерскія распоряженія (съ 21 Марта по 1 Сентября 1833) // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – 1834. – № 1 (генварь). – С. XLIX–LXXX.

Правила для приходскихъ училищъ Киевской, Волынской и Подольской губерній (Утверждены Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 8 Ноября 1845 года, въ видѣ опыта, на три года) // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – 1846. – Часть XLIX. – С. 27–49.

Разныя извъстия // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – 1835. – № 12 (декабрь). – С. 608–618.

Сравнительные вѣдомости о состояніи Учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія // Журнал Министерства Народнаго Просвѣщения. – 1836. – № 5 (май). – С. 507–519.

Торжественное открытіе Университета св. Владиміра въ Кіевѣ // Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. – 1834. – № 8 (август). – С. 296–315.

Brył P. Organizacja Gimnazyum Krzemienieckiego / P. Brył. – Kraków, 1889. – 36 s.

Encyklopedia filozofii wychowania / pod red. S. Jedynaka i J. Kojkoła. − Bydgoszcz : «Branta», 2009. − 359 s.

Stemler J. Liceum Krzemienieckie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / J. Stemler. – Warszawa, 1927. – 42 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039