DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102636

ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ

Liubov Prokopiv

Анотація


У статті проаналізовано польський досвід збереження та функціонування малих шкіл, доведено, що реформи шкільної освіти, у тому числі малочисельної школи, у другій половині ХХ ст. у Польщі передбачали створення різноманітних проектів, волонтерство тощо; акцентовано увагу на ролі громадських організацій та діяльності державних органів освіти Польщі у підтримці та функціонуванні малих (малочисельних) шкіл; проаналізовано діяльність громадських організацій «Едукатор», «Федерації освітніх ініціатив» та ін.


Ключові слова


малочисельна школа, мала школа, громадські організації, волонтерство, підготовка педагогічних кадрів, «Едукатор», «Федерація освітніх ініціатив», «Центр Громадянської Освіти» та ін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barlug K. Prava dytyny na osvitu ta reabilitatsiiu u zakonodavchykh dokumentakh Polshchi ta yikh praktychna realizatsiia (Childrenʼs rights to education and rehabilitation in Polish legal documents and their practical implementation), Liudynoznavchi studii: Pedahohika, 2016, Vol. 3/35, pp. 11–23. [in Ukrainian]

Kasiarum N. Teoretyko-metodychni zasady zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu v silskii malokomplektnii shkoli (Theoretical and methodological foundations provide educational process in rural ungraded schools), Cherkasy, 2006, 178 p. [in Ukrainian]

Klochko N. Pochatok shkilnoi osvity v krainakh zarubizhzhia (ХХ st.) : posibnyk do spetsseminaru «Formuvannia hotovnosti dytyny do shkoly» (The beginning of school education in foreign countries (XX century), Vinnytsia, 2010, 44 p. [in Ukrainian]

Meleshko V. Upravlinnia rozvytkom silskoi malochyselnoi shkoly (Managing the development of small rural schools), Kyiv, 2013, 104 p. [in Ukrainian]

Prokopiv L. Modernizatsiia malochyselnoi shkoly na seli: problemy i perspektyvy (Modernization of small school for the village: problems and perspectives), Liudynoznavchi studii. Seriia Pedahohika, 2014, Vol. 29 (2), pp. 141–149. [in Ukrainian]

Stasiuk L. Stanovlennia i rozvytok ekolohichnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv u silskykh malokomplektnykh shkolakh Zakhidnoi Ukrainy (seredyna ХХ st. – poch. ХХI st.) (The Establishment and Development of the Ecological Education in the Village Ungraded Schools of the Western Ukraine (the Middle Half of the XX Centuries – the Beginning of the XXI Centuries)), avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01, Zhytomyr, 2013, 20 p. [in Ukrainian]

Shkola – tsentr aktyvnosti hromady: uzahalnennia adaptovanoho polskoho dosvidu zberezhennia osvitnikh posluh u silskii mistsevosti (School – community activity center, adapted generalization Polish experience in conservation education services in rural areas), Materialy Vseukr. naukovo-praktychnoho seminaru, red. kolehiia: O.M. Drepina, O.V. Perekhodchenko, V.V. Shcherbachenko, Luhansk, SPD Rieznikov V.S., 2011, 268 р. [in Ukrainian]

Shubak H. Spetsyfika orhanizatsii protsesu navchannia v silskykh malokomplektnykh shkolakh riznykh typiv i struktur (The specific of the organization of the educational process in country ungraded schools of different types and structures), Molod i rynok, 2014, Vol. 8 (115), рp. 10–114. [in Ukrainian]

Centrum Edukacji Obywatelskiej [Elektroniczne źródło], Dostęp: https:// glowna.ceo.org.pl/. [in Polish]

Federacja Inicjatyw Oświatowych [Elektroniczne źródło], Dostęp: http://www.rusnauka.com.fio.org.pl/. [in Polish]

Glόwne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji [Elektroniczne źródło], Dostęp: ...www.ekonomiaspoleczna.pl/.../ekonomiaspoleczna.../2009.1. [in Polish]

Pęczkowski R. Małe szkoły w systemie edukacji konieczność, problem czy szansa [Elektroniczne źródło], Dostęp : https://www.pulib.sk/web/.../dokument/.../Peczkowski.pdf., рр. 174–192. [in Polish]

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym «Edukator» w Łomży [Elektroniczne źródło], Dostęp: http://www.sosedukator.pl/. [in Polish]

Z Małej Szkoły w Wielki Świat [Elektroniczne źródło], Dostęp: http://malaszkola.pl. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барлуґ К. Права дитини на освіту та реабілітацію у законодавчих документах Польщі та їх практична реалізація / К. Барлуґ // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. М. Чепіль (гол. ред.) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 3/35. – С. 11–21.

Касярум Н. Теоретико-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу в сільській малокомплектній школі : навчально-методичний посібник / Н.В. Касярум, В.М. Король, А.І. Кузьмінський та ін. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 178 с.

Клочко Н. Початок шкільної освіти в країнах зарубіжжя (ХХ ст.) : посібник до спецсемінару «Формування готовності дитини до школи» / Н. Клочко. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 44 с.

Мелешко В. Управління розвитком сільської малочисельної школи : посібник / В.В. Мелешко. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 104 с.

Прокопів Л. Модернізація малочисельної школи на селі: проблеми і перспективи / Л. Прокопів // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29. Частина друга. Педагогіка. – С. 141–149.

Стасюк Л. Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.П. Стасюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013. – 20 c.

Школа – центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : матеріали Всеукр. науково-практичного семінару / ред. колегія: О.М. Дрепіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с.

Шубак Г. Специфіка організації процесу навчання в сільських малокомплектних школах різних типів і структур / Г. Шубак // Молодь і ринок. – 2014. – № 8 (115). – С. 108–114.

Centrum Edukacji Obywatelskiej [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : https:// glowna.ceo.org.pl/.

Federacja Inicjatyw Oświatowych [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : http:// www.rusnauka.com.fio.org.pl/.

Glόwne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : ...www.ekonomiaspoleczna.pl/.../ekonomiaspoleczna.../2009.1.

Pęczkowski R. Małe szkoły w systemie edukacji konieczność, problem czy szansa / R. Pęczkowski [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : https://www.pulib.sk/web/.../dokument/.../Peczkowski.pdf. – S. 174–192.

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym «Edukator» w Łomży [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : http://www.sosedukator.pl/.

Z Małej Szkoły w Wielki Świat [Elektroniczne źródło]. – Dostęp : http://malaszkola.pl.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039