DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102637

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД

Liliya Rebukha

Анотація


Статтю присвячено вивченню світоглядних основ фундаменталізації вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників з позиції освіти «вшир». Проаналізовані антропологічний та гуманістичний підходи, що сприяють більш ґрунтовному поясненню фундаменталізації освіти у вищому навчальному закладі. У межах цих підходів акцентовано увагу на важливості відтворення у змісті освіти цілісного образу людини як біопсихосоціальної системи та активно-творчих можливостей студента з його прагненням реалізувати себе на засадах любові до людини та в інтересах суспільства


Ключові слова


фундаменталізація освіти, антропологічний та гуманістичний підхід, соціальний працівник, професійна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashytok N. Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohiia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u vyshchii shkoli (Competence approach as a methodology of professional training in higher education), Liudynoznavchi studii. Seriia Pedahohika, 2016, Issue 3/35, pp. 4–10. [in Ukrainian]

Vasianovych H.P. Pedahohichna etyka: [navch. posibnyk] (Teaching Ethics : [teaching manual]), Kyiv: Akademvydav, 2011, 256 p. [in Ukrainian]

Dyman T.M. Suchasni uiavlennia pro pokhodzhennia liudyny (Modern conceptions of human origins), Ekolohiia liudyny: pidruchnyk, Kyiv: Academiia, 2009, pp. 59–62. [in Ukrainian]

Kremen V.H. (holov. red.), Entsyklopediia osvity (Education Encyclopedia), Kyiv: Yurinkom Inter, 2008, 1040 p. [in Ukrainian]

Yermolenko A.A. Humanistychnyi ta antropolohichnyi aspekty v suchasnii osviti ta yikh rol u formuvanni profesiinoi maisternosti maibutnikh pedahohiv (Humanistic and anthropological aspects of modern education and their role in forming the professional skills of future teachers), Pytannia suchasnoi nauky i osvity. Materialy somoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii 11 – 13 lypnia 2011 roku, Chastyna 2, Kyiv, 2011, pp. 29–33. [in Ukrainian]

Ziaziun I.A. Pedahohika dobra: idealy i realii: [nauk.-metod. posibnyk] (Pedagogy of good: ideals and realities: [scient.-method. manual]), Kyiv: MAUP, 2000, 312 p. [in Ukrainian]

Larchenko I.V. Mnogourovnevaya fundamentalnaya metodicheskaya podgotovka uchitelya informatiki (Multilevel fundamental methodical training of the teacher of informatics), Monografiya, Moskva: MGPU, Jupiter-Inter, 2008, 329 p. [in Russian]

Rakhlevskaya L.K. Kontseptsiya sovremennoy antropologii (Concept of modern anthropology), Tomsk: TMTsDO, 2002, 182 p. [in Russian]

Rebukha L.Z. Fundamentalizatsiia ta profesionalizatsiia osvity yak osnovni skladovi navchannia spetsialista sotsialnoi sfery (Foundamentalization and professionalization of education as main components of training of specialist of social sphere), Zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18 – 19 lystopada 2016 r., m. Odesa), Odessa: HO «Pivdenna fundatsiia pedahohiky», 2016, pp. 159–162. [in Ukrainian]

Seheda S.P. Antropolohiia (Anthropology), Kyiv: Lybid, 2009, 424 p. [in Ukrainian]

Sytnyk O.S. Kulturna antropolohiia: Pokhodzhennia liudyny i suspilstva: posibnyk dlia studentiv (Cultural Anthropology: The origin of man and society: A Handbook for Students), Lviv: Lvivska politekhnika, 2012, 180 p. [in Ukrainian]

Tabachkovskyi V. Antropolohichna refleksiia: deiaki pidsumky XX stolittia (Anthropological reflection: some results of XX century), HENESA: Filosofski studii, 2000, Kyiv: Henesa, 2000, 100 p. [in Ukrainian]

Tykhonov V.I. Humanizatsiia yak stratehiia profesiinoi osvity (Humanization as a strategy of professional education), Innovatsii v osviti, 2014, № 2, pp. 73–76. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Н. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищій школі / Надія Ашиток // Людинознавчі студії. Серія Педагогіка. - 2016. – Випуск 3/35. – С. 4-10.

Васянович Г.П. Педагогічна етика : [навч. посібник] / Г.П. Васянович. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с.

Димань Т.М. Сучасні уявлення про походження людини / Т.М. Димань // Екологія людини : підручник. – К. : Академія, 2009. – С. 59-62.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Єрмоленко А.О. Гуманістичний та антропологічний аспекти в сучасній освіті та їх роль у формуванні професійної майстерності майбутніх педагогів / А.О. Єрмоленко // Питання сучасної науки і освіти. Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 11 - 13 липня 2011 року. Частина 2. – К., 2011. – С. 29-33.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : [наук.-метод. посібник] / І.А. Зязюн. - К. : МАУП, 2000. - 312 с.

Ларченко И.В. Многоуровневая фундаментальная методическая подготовка учителя информатики / И.В. Ларченко. - Монография. – М. : МГПУ, Юпитер-Интер, 2008. – 329 с.

Рахлевская Л.К. Концепция современной антропологии / Л.К. Рахлевская, М.Н. Аплетаев, А.В. Гезь, А.К. Москатова. - Томск : ТМЦДО, 2002. - 182 с.

Ребуха Л.З. Фундаменталізація та професіоналізація освіти як основні складові навчання спеціаліста соціальної сфери / Л.З. Ребуха // Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 листопада 2016 р., м. Одеса). - Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. - С. 159-162.

Сегеда С.П. Антропологія / С.П. Сегеда. – К. : Либідь, 2009. – 424 с.

Ситник О.С. Культурна антропологія: Походження людини і суспільства : посібник для студентів / О.С. Ситник. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 180 с.

Табачковський В. Антропологічна рефлексія: деякі підсумки ХХ століття / В. Табачковський // ГЕНЕЗА : Філософські студії 2000. - К. : Генеза, 2000. - 100 с.

Тихонов В.І. Гуманізація як стратегія професійної освіти / В.І. Тихонов // Інновації в освіті. - 2014. - № 2. - С. 73-76.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039