PERSONALITY TRAITS AND PERSONAL VALUES IN POLISH STUDENTS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102645

Ключові слова:

людські цінності, особистісні цінності, ціннісні переваги, особистість, особистісні риси

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз особистісних цінностей, як одного з ключових трендів сучасних наукових досліджень у сфері психології і педагогіки. Представлено також результати емпіричного дослідження, метою якого було виявлення взаємозвʼязків між особистісними рисами і цінностями серед польських студентів (N = 326). Отримані нами показники вказують на наявність значущих кореляцій між особистісними рисами та цінностями. Таким чином, результати дослідження можуть бути використані у психолого-педагогічній практиці з метою розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування системи цінностей, з урахуванням індивідуальних відмінностей між людьми.

Біографія автора

Anna Tychmanowicz, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща).

доктор, адʼюнкт кафедри загальної психології Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща).

Посилання

Bilsky W., Schwartz S.H. Values and Personality, European Journal of Personality, 1994, № 8, pp. 163–181.

Boski P. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa: Wyd. «Academica», 2009, p. 701.

Brzozowski P. Wzorcowa hierarchia wartości: polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, Lublin: UMCS, 2007, pp. 52–71.

Caprara G.V., Schwartz S.H., Capanna C., Vecchione M., Barabaranelli C. Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice, Political Psychology, 2006, № 27, pp. 1–28.

Cieciuch J. Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wyd. Liberi Libri, 2013, pp. 105–144.

Costa P.T. Jr., McCrae R.R. Four ways five factors are basic, Personality and Individual Differences, 1992, № 13, pp. 653–665.

Dollinger S.J., Leong F.L., Ulicni S.K. On traits and values – with special reference to openness to experience, Journal of Research in Personality, 1996, № 30, pp. 23–41.

Furnham A.F. Personality and values, Personality and Individual Differences, 1984, № 5, pp. 483–486.

Hirschi A. Personality complexes in adolescence: Traits, interests, work values and self-evaluations, Personality and Individual Differences, 2008, № 45, pp. 716–721.

Komarraju M., Karau S.J., Schmeck R.R. Role of the Big Five personality traits in predicting college studentsʼ academic motivation and achievement, Learning and Individual Differences, 2009, № 19, pp. 47–52.

Luk C.L., Bond M.H. Personality variation and values endorsement in Chinese university students, Personality and Individual Differences, 1993, № 14, pp. 429–437.

Martynowicz E. Wartości oraz ich wpływ na działanie, in: E. Martynowicz (Ed.), Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków, Kraków: «Impuls», 2004, pp. 58–81.

McCrae R.R., Costa P.T., Jr. Osobowość człowieka dorosłego, Kraków: Wyd. WAM, 2005.

Moon H. The two faces of conscientiousness – duty and achievement striving in escalation of commitment dilemmas, Journal of Applied Psychology, 2001, № 86, pp. 533–540.

Oleś P., Płużek Z. Osobowość a system akceptowanych wartości – analiza zależności, Przegląd Psychologiczny, 1990, № 33, pp. 313–324.

Oleś P. Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin: RW KUL, 1989, pp. 23–54.

Oleś P. Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa: Wyd. SCHOLAR, 2003, pp. 153–166.

Olver J.M., Mooradian T.A. Personality traits and personal values: a conceptual and empirical integration, Personality and Individual Differences, 2003, № 35, pp. 109–125.

Rocccas S., Sagiv L., Schwartz S.H., Knafo A. The big five personality factors and personal values, Personality and Social Psychology Bulletin, 2002, № 28, pp. 789–801.

Saroglou V., Muñoz-García A. Individual Differences, Journal for the Scientific Study of Religion, 2008, № 47, pp. 83–101.

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries, in: M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, New York: Academic Press, 1992, pp. 1–65.

Schwartz S.H. A theory of cultural values and some implication for work, Applied Psychology: an International Review, 1999, № 48, pp. 23–47.

Schwartz S.H. Wartości, in: A.S.R. Manstead, M. Hewstone (Eds.), Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co., 2001, pp. 701–704.

Schwartz S.H., Boehnke K. Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis, Journal of Research in Personality, 2004, № 38, pp. 230–255.

Tychmanowicz A. Podstawowe wymiary osobowości i orientacje społeczne a preferencje wartości. Niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Doroty Turskiej, Lublin: UMCS, 2011, pp. 95–156.

Wolfradt U., Dalbert C. Personality, values and belief in a just world, Personality and Individual Differences, 2003, № 35, pp. 1911–1918.

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae: Adaptacja polska: podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 1998, pp. 35–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті