DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102646

ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (початок ХХ ст.)

Anna Fedorovych

Анотація


У статті доведено, що система підготовки фахівців дошкільної освіти, що зародилася на поч. ХХ ст., передбачала різнорівневу освіту та відповідні їй кваліфікації; висвітлено основні форми освіти майбутніх педагогічних працівників дошкільних установ (вчительські семінарії, Школи нянь, Фребелівський педагогічний інститут, консультування, фребелівські курси, семінари, Інститути народної освіти, Вищі трирічні педагогічні курси, міжрайонні курси та ін.); акцентовано увагу на ролі освітніх благодійних товариств та діяльності державних органів освіти у забезпеченні дошкільної галузі педагогічними кадрами.


Ключові слова


суспільне дошкільне виховання, підготовка фахівців дошкільної освіти, дошкільної педагогічна освіта, форми підготовки педагогічних працівників

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramson S. Doshkilne vykhovannia na Ukraini do 1917 r. (Preschool education on Ukraine by 1917), Za komunistychne vykhovannia doshkilnyka, 1940, Vol. 12, pp. 1–10. [in Ukrainian]

Artemova L. Istoriia pedahohiky Ukrainy (The History of Ukrainian pedagogic), Kyiv, 2006, 424 p. [in Ukrainian]

Bondar O. Pidhotovka doshkilnykh pratsivnykiv v USRR u 20-kh – na pochatku 30-kh rr. XX st. (The preparation of preschool workers in Ukraine (USSR) in 20th – at the beginning of 30th ХХ of century), Naukovi pratsi Mykolaivskoho humanitarnoho universytetu im. Petra Mohyly, 2004, Vol. 19, P. 32, pp. 39–43. [in Ukrainian]

Haran N. Pershi zaklady suspilnoho doshkilnoho vykhovannia v Ukraini (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia) (The first establishments of public preschool education in Ukraine (the second half of ХІХ – beginning of ХХ century)), Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, Vol. 4, P. 1, pp. 53–59. [in Ukrainian]

Lokhvytska L. (uporiadnyk), Doshkilna osvita: istoriia i sohodennia (Preschool education: history and present time), Ternopil, 2011, 208 p. [in Ukrainian]

Istoriia vykhovannia. Tom 2: Vid XIX st. do nashykh dniv (History of education: from XIX to today), V. Kemin, O. Kvas, O. Nevmerzhytska, Drohobych, 2013, 196 p. [in Ukrainian]

Kalichak Yu. Stvorennia novykh typiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv yak rezultat spivpratsi Sofii Rusovoi y Arkadiia Zhyvotka (Creation of new types of preschool educational establishments is as a result of collaboration of Sofia Rusova and Arcadiy Zhyvotko), Liudynoznavchi studii: Pedahohika, 2014, Vol. 29 (2), pp. 83–93. [in Ukrainian]

Kvasetska Ya. Profesiina pidhotovka vykhovateliv doshkilnykh ustanov u pedahohichnykh navchalnykh zakladakh na zakhidnoukrainskykh zemliakh (ostannia tretyna XIX – persha polovyna XX stolittia) (Professional preparation of educators of preschool establishments is in pedagogical educational establishments in West Ukraine (the last third of ХІХ – the first half of ХХ century)), Kyiv, 2016, 20 p. [in Ukrainian]

Onofriichuk L. Pidhotovka fakhivtsiv doshkilnoi osvity: istorychnyi aspect (Preparation of specialists of preschool education: historical aspect), Pedahohichnyi dyskurs, 2008, Vol. 3, pp. 149–153. [in Ukrainian]

Pisotska L. Istorychnyi aspekt upravlinnia rozvytkom osvity v Ukraini (kinets XIX – poch. XX st.) (A historical aspect of management development of pre-school education is in Ukraine (end of XIX – beginning XX of century)), Doshkilna osvita, 2004, Vol. 3(5), pp. 14–20. [in Ukrainian]

Slobodianiuk T. Stanovlennia ta rozvytok profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z doshkilnoho vykhovannia v Ukraini (kinets XIX – pochatok XX stolittia) (Becoming and development of professional preparation of specialists is on preschool education in Ukraine (the end of ХIХ – beginning of ХХ of century)), Kyiv, 2000, 25 p. [in Ukrainian]

Uliukaieva I. Istoriia doshkilnoi pedahohiky (The History of preschool pedagogic), Kyiv, 2016, 424 p. [in Ukrainian]

Uliukaieva I. Suspilne doshkilne vykhovannia i pidhotovka pedahohichnykh kadriv u roky UNR (1917 – 1919 pp.) (Public preschool education and training of pedagogical specialists in the years of UFR (1917 – 1919)), Doshkilne vykhovannia, 1994, Vol. 1, pp. 12–13. [in Ukrainian]

Chepil M. Teoriia i praktyka formuvannia natsionalnoi svidomosti ditei ta molodi Halychyny (druha polovyna XIX – persha tretyna XX st.) (Theory and practice of forming of national consciousness of children and young people of Galicia (the second half of ХІХ – first third of ХХ century)), Drohobych, 2001, 503 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамсон С. Дошкільне виховання на Україні до 1917 р. / С. Абрамсон // За комуністичне виховання дошкільника. – 1940. – № 12. – С. 1–10.

Артемова Л. Історія педагогіки України : підручник / Л.В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

Бондар О. Підготовка дошкільних працівників в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. / Олександра Владиславівна Бондар // Наукові праці Миколаївського гуманітарного університету ім. Петра Могили. Серія «Історія». – Вип. 19. – Т. 32. – Миколаїв, 2004. – С. 39–43.

Гарань Н. Перші заклади суспільного дошкільного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Н. Гарань // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Спецвипуск 4. – Частина 1. – Словʼянськ, 2010. – С. 53–59.

Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник / [упоряд. Л.В. Лохвицька]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.

Історія виховання. Том 2 : Від ХІХ ст. до наших днів / В. Кемінь, О. Квас, О. Невмержицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 196 с.

Калічак Ю. Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка / Ю. Калічак // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (гол. ред.), М. Чепіль (ред. розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29 (2). Педагогіка. – С. 83–93.

Квасецька Я. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Я.А. Квасецька ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2016. – 20 с.

Онофрійчук Л. Підготовка фахівців дошкільної освіти: історичний аспект / Л.О. Онофрійчук // Педагогічний дискурс. – 2008. – Вип. 3. – С. 149–153.

Пісоцька Л. Історичний аспект управління розвитком дошкільної освіти в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.) / Леоніда Станіславівна Пісоцька // Дошкільна освіта. – 2004. – № 3 (5). – С. 14–20.

Слободянюк Т. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець ХIХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.Б. Слободянюк. – К., 2000. – 25 с.

Улюкаєва І. Історія дошкільної педагогіки : підручник / І.Г. Улюкаєва. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016. – 424 с.

Улюкаєва І. Суспільне дошкільне виховання і підготовка педагогічних кадрів у роки УНР (1917 – 1919 рр.) / І.Г. Улюкаєва // Дошкільне виховання. – 1994. – № 1. – С. 12–13.

Чепіль М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / М.М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 503 с. 

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039