DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102647

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Zoya Shevtsiv

Анотація


У статті представлено окремі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у вищому навчальному закладі до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. Зокрема зосереджено увагу на розкритті значущості навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» за аналогічним авторським підручником. Проаналізовано сутність і роль здоровʼязберігальних технологій. Окреслено актуальність використання у навчальному процесі інтерактивних методів навчання з метою формування у студентів навичок до реабілітаційно-корекційної роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу.


Ключові слова


«Основи інклюзивної педагогіки», теоретичні й практичні аспекти професійної підготовки, інтерактивні технології навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashytok N. Problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini (Problems of inclusive education in Ukraine), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», 2015, Vol. 1/3, pp. 4–11. [in Ukrainian]

Bobrytzka V. Derzhavna osvitnia polityka Ukrainy u sferi osvity osib z osoblyvymy potrebamy (State educational policy of Ukraine in the field of education of people with special needs), Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (seriia: pedahohichni nauky), 2016, № 3 – 4 (48 – 49), pp. 53–58. [in Ukrainian]

Karpenko O. Opika nad ditmy yak naukova problema: mizhdystsyplinarnyi pidkhid (Custody of children as a scientific problem: an interdisciplinary approach), Liudynoznavchi studii, 2016, vol. 3/35, pp. 138–144. [in Ukrainian]

Kurliand Z. Pedahohika vyshchoi shkoly (Pedagogy of High school), Kyiv: Znannia, 2007, 495 p. [in Ukrainian]

Shevtsiv Z. Osnovy inkliuzyvnoi pedahohiky (Fundamentals of Inclusive Education), Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 2016, 48 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Надія Ашиток // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – Випуск 1/3 (2015). – С. 4–11. – http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/arhiv/33_1_2015/3.pdf.

Бобрицька В. Державна освітня політика України у сфері освіти осіб з особливими потребами [Електронний режим] / Валентина Бобрицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). – 2016. – № 3 – 4 (48 – 49). – С. 53–58. – Режим доступу : http://npo.kubg.edu.ua/images/2016/3-4/11.pdf. DOI 0000-0002-1742-0103.

Карпенко О. Опіка над дітьми як наукова проблема: міждисциплінарний підхід [Електронний ресурс] / Ореста Карпенко // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2016. – Випуск 3/35. – С. 138–144. – Режим доступу : http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/wp-content/uploads/2016/06/2016_3_18.pdf.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.

Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки [текст] : підручник / З.М. Шевців. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://cul.com.ua/preview/oip.pdf.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039