DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119508

METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN

Nadiya Ashytok

Анотація


АШИТОК Надіядоктор філософських наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (ashytni@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7447-5840

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-6076-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119508

Бібліографічний опис статті: Ashytok, N. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 15–25. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119508.

Історія статті

Одержано: 21 серпня 2017

Прорецензовано: 23 жовтня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Вибір концепції (підходу, парадигми) є важливим чинником виховання. Розкрито антропологічний, аксіологічний та культурологічний підходи, зв’язок між ними. Досліджено особливості роботи педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами на засадах згаданих підходів.

Вивчення феномену виховання на основі різних підходів сприяє більш ґрунтовному його дослідженню. Аналіз методологічних підходів до вивчення виховання дітей виявив взаємозв’язок між культурою, аксіологією і антропологією. Доведено, що сформувати духовно-культурні цінності у дітей можна лише за умови одночасного застосування аксіологічного, культурологічного й антропологічного підходів і шляхом підвищення значущості виховної практики. Доцільність організації виховного процесу на засадах поєднання цих підходів зумовлена тим, що культурологічний контекст визначає змістовну основу і напрями педагогічного пошуку при розв’язанні завдань особистісного розвитку дітей, антропологічний – враховує особливості дітей як біосоціальних істот, а ціннісний – забезпечує гуманістичну спрямованість їхнього становлення.

Проаналізовано шляхи вдосконалення виховного процесу на методологічній антропологічній, аксіологічній та культурологічній основах.

Висвітлено основні принципи освіти в Україні: рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей та ін. Зазначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники зобовʼязані настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших чеснот; виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни та ін.


Ключові слова


гуманістично-ціннісні орієнтації, виховання, антропологічний, аксіологічний та культурологічний підходи, гуманістична парадигма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Avdiiants, H., & Nalyvaiko, V. (2010). Vykhovannia humanistychnykh tsinnostei v uchniv pochatkovykh klasiv: suchasnyi stan problemy [The upbringing of humanistic values in elementary school students: the current state of the problem]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesuHumanization of the educational process, LII (1), 208–217 [in Ukrainian].

Bim-Bad, B.M. (2015). Pedagogicheskaya antropologiya? Eto prosto! [Pedagogical anthropology? Itʼs simple!]. Retrieved from http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=567 [in Russian].

Vygotskiy, L.S. (2014). K psikhologii i pedagogike detskoy defektivnosti [Towards the psychology and pedagogy of child defectiveness]. Khrestomatiya po vozrastnoy i pedagogicheskoy psikhologiiReading books by age and pedagogical psychologists. Retrieved from www.detskiysad.ru/ped/hrestomatia06.html [in Russian].

Gessen, S.I. (1995). Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu [Fundamentals of pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Shkola-Press [in Russian].

Dashutin, H.P., & Mykhalchenko, M.I. (2001). Ukrainskyi eksperyment na terezakh humanizmu [Ukrainian experiment on the scales of humanism]. Kyiv: Parlamentske vyd. [in Ukrainian].

Disterveg, A. (1998). O prirodosoobraznosti i kulturosoobraznosti v obuchenii [On the appropriateness and culturality of learning]. Retrieved from http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Diesterweg/Diesterweg_Adolf_Nature_and_Culture.htm [in Russian].

Ilenkov, E.V. (2013). Chto zhe takoe lichnost? [What is personality?]. Retrieved from http://philosophy.pp.net.ua/publ/ehv_ilenkov_chto_zhe_takoe_lichnost [in Russian].

Kant, I. (1996). Antropologiya s pragmaticheskoy tochki zreniya [Anthropology from a pragmatic point of view]. Kant i sobranie sochineniyaKant and Collected works, 6, 349–587. Moscow: Nauka [in Russian].

Kobrii, O. (2014). Tendentsii udoskonalennia zmistu vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [Trends in improving the content of higher pedagogical education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 29 (2), 112–121 [in Ukrainian].

Maksakova, V.I. (2001). Pedagogicheskaya antropologiya [Pedagogical antropology]. Moscow: Akademiya [in Russian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u ХХІ stolitti [The National Doctrine of the Development of Ukrainian Education in the 21st Century]. (2002). Retrieved from file:///C:/Documents%Downloads/natsionalna%20doktryna.pdf [in Ukrainian].

Nevmerzhytska, O. (2015). Vykhovnyi ideal: evoliutsiia ta suchasne traktuvannia [Educational ideal: evolution and modern interpretation]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika – Human Studies. Pedagogy, 1/31, 219–230 [in Ukrainian].

Pro osvitu – Osvita. UA [About education – Education. UA]. (2017). Retrieved from http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231 [in Ukrainian].

Ushinskiy, K.D. (2004). Chelovek kak predmet vospitaniya [Man as an object of education]. Retrieved from http://studentdream.narod.ru/ushi1.htm [in Russian].

Chepil, M. (2008). Teoretychni zasady pidhotovky maibutnoho vchytelia do vykhovnoi roboty z uchniamy [Theoretical principles of training future teacher for educational work with students]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 17, 4–14 [in Ukrainian].

Parsons, S., & Platt, L. (2017). The early academic progress of children with special educational needs. British Educational Research Journal, 43, 466–485. doi: 10.1002/berj.3276 [in English].

Siddiqua, A., & Janus, M. (2017). Experiences of parents of children with special needs at school entry: a mixed method approach. Child: Care, Health and Development, 43, 566–576. doi: 10.1111/cch.12443 [in English].

Shaw, A. (2017). Inclusion: the role of special and mainstream schools. British Journal of Special Education, 44, 292–312. doi: 10.1111/1467-8578.12181 [in English].

Törmänen, M., & Roebers, C. (2017). Developmental outcomes of children in classes for special educational needs: results from a longitudinal study. Journal of Research in Special Educational Needs. doi: 10.1111/1471-3802.12395 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдіянц, Г., & Наливайко, В. (2010). Виховання гуманістичних цінностей в учнів початкових класів: сучасний стан проблеми. Гуманізація навчально-виховного процесу, LII (І), 208–217.

Бим-Бад, Б.М. (2015). Педагогическая антропология? Это просто! Взято з http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=567.

Выготский, Л.С. (2014). К психологии и педагогике детской дефективности. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Взято з www. detskiysad.ru/ped/hrestomatia06.html.

Гессен, С.И. (1995). Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Москва: Школа-Пресс, 448 с.

Дашутін, Г.П., & Михальченко, М.І. (2001). Український експеримент на терезах гуманізму. Київ: Парламентське вид-во, 335 с.

Дистервег, А. (1998). О природосообразности и культуросообразности в обучении. Взято з http://jorigami.ru/_corner/Classics/Diesterweg/Diesterweg_Adolf_Nature_and_Culture.htm.

Ильенков, Э.В. (2013). Что же такое личность? Взято з http://philosophy.pp.net.ua/publ/ehv_ilenkov_chto_zhe_takoe_lichnost.

Кант, И. (1966). Антропология с прагматической точки зрения. Кант и собрание сочинения, 6, 349–587.

Кобрій, О. (2014). Тенденції удосконалення змісту вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 29 (2), 112–121.

Максакова, В.И. (2001). Педагогическая антропология. Москва: Академия, 74 с.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. (2002). Взято з file:///C:/Documents%Downloads/natsionalna%20doktryna.pdf.

Невмержицька, О. (2015). Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Педагогіка, 1/31, 219–230.

Про освіту – Освіта. UA. (2017). Взято з http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231.

Ушинский, К.Д. (2004). Человек как предмет воспитания. Взято з studentdream. narod.ru/ushi1.htm.

Чепіль, М. (2008). Теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи з учнями. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 17, 4–14.

Parsons, S., & Platt, L. (2017). The early academic progress of children with special educational needs. British Educational Research Journal, 43, 466–485. doi: 10.1002/berj.3276.

Siddiqua, A., & Janus, M. (2017). Experiences of parents of children with special needs at school entry: a mixed method approach. Child: Care, Health and Development, 43, 566–576. doi: 10.1111/cch.12443.

Shaw, A. (2017). Inclusion: the role of special and mainstream schools. British Journal of Special Education, 44, 292–312. doi: 10.1111/1467-8578.12181.

Törmänen, M., & Roebers, C. (2017). Developmental outcomes of children in classes for special educational needs: results from a longitudinal study. Journal of Research in Special Educational Needs. doi: 10.1111/1471-3802.12395.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039