DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119510

ДУХОВНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-КУЛЬТУРОЛОГА

Nadiya Voronova

Анотація


ВОРОНОВА Надія – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, естетики та історії, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», вул. Г. Батюка, 19, м. Словʼянськ, 84116, Україна (voronova.ns@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7957-1655

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4808-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119510

Бібліографічний опис статті: Воронова, Н. (2018). Духовність як професійна якість майбутнього фахівця-культуролога. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 96–104. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119510.

Історія статті

Одержано: 10 листопада 2017

Прорецензовано: 12 січня 2018

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті розглянуто феномен духовності як професійної риси майбутнього фахівця з культурології. Зосереджена увага на змісті поняття «духовність», здійснена його кореляції з особистісно-професійними якостями майбутнього фахівця-культуролога. Обґрунтовано духовність як процес сходження особистості до власного «Я» у багатовимірній системі суспільних відносин, без якої неможлива продуктивна соціально-культурна діяльність. Виявлено вплив інформатизації та глобалізації суспільства на формування культурних феноменів Постмодерну і трансформацію культури й духовності.


Ключові слова


духовність, професійні якості, фахівець-культуролог, особистість, інформатизація, глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Krymskiy, S.B. (2000). Filosofiya kak put chelovechnosti i nadezhdy [Philosophy as a way of humanity and hope]. Kiev: Kurs [in Russian].

Novakovska, I. (2017). Mizhkulturna osvita yak priorytetne zavdannia suchasnoi osvity [Intercultural education as a priority of modern education]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika – Human Studies. Pedagogy, 4/36, 186–196 [in Ukrainian].

Pidlasyi, I. (2004). Povernennia dushi [The return of the soul]. Dukhovnist osobystosti, metodolohiia, teoriia i praktyka, 3, 3–17 [in Ukrainian].

Roskvas, I. (2017). Psykholoho-pedahohichni chynnyky rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv [Psychological-pedagogical factors of development of creative individuality of future skilled workers]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika – Human Studies. Pedagogy, 4/36, 239–248 [in Ukrainian].

Mahon, J. (2017). Intercultural and Multicultural Education. The International Encyclopedia of Intercultural Communication, 1–9. doi: 10.1002/9781118783665.ieicc0183 [in English].

McKay, S. (2018). Globalization, English Language Teaching, and Teachers. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 1–7. doi: 10.1002/9781118784235.eelt0705 [in English].

Moeller, A.J., & McNulty, A. (2006). WebQuests, teacher preparation and language learning: theory into practice. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=teachlearnfacpub [in English].

Smith, D.G., & Baber, E. (2005). Teaching English with Information technology. London: Modern English Publishing Ltd. [in English].

Turkan, S., Timpe-Laughlin, V., Papageorgiou, S. (2017). An Exploratory Study of Teaching Tasks in English as a Foreign Language Education. ETS Research Report Series, 1–16. doi: 10.1002/ets2.12188 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Крымский, С.Б. (2000). Философия как путь человечности и надежды. Киев: Курс, 308 с.

Новаковська, І. (2017). Міжкультурна освіта як пріоритетне завдання сучасної освіти. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 4/36, 186–196.

Підласий, І. (2004). Повернення душі. Духовність особистості, методологія, теорія і практика: зб. наук. праць, 3, 3–17.

Росквас, І. (2017). Психолого-педагогічні чинники розвитку творчої індивідуальності майбутніх кваліфікованих робітників. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 4/36, 239–248.

Mahon, J. (2017). Intercultural and Multicultural Education. The International Encyclopedia of Intercultural Communication, 1–9. doi: 10.1002/9781118783665.ieicc0183.

McKay, S. (2018). Globalization, English Language Teaching, and Teachers. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 1–7. doi: 10.1002/9781118784235.eelt0705.

Moeller, A.J., & McNulty, A. (2006). WebQuests, teacher preparation and language learning: theory into practice. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=teachlearnfacpub.

Smith, D.G., & Baber, E. (2005). Teaching English with Information technology. London: Modern English Publishing Ltd., 181 p.

Turkan, S., Timpe-Laughlin, V., & Papageorgiou, S. (2017). An Exploratory Study of Teaching Tasks in English as a Foreign Language Education. ETS Research Report Series, 1–16. doi: 10.1002/ets2.12188.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039