DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119518

ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Oleksander Kobernyk

Анотація


КОБЕРНИК Олександр – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, вул. Садова, 2, Умань, 20300, Україна (kobernikan@meta.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2842-0168

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-5028-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119518

Бібліографічний опис статті: Коберник, О. (2018). Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 179–192. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119518.

Історія статті

Одержано: 20 вересня 2017

Прорецензовано: 16 листопада 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті розглядається сутність і подається класифікація особистісних цінностей школяра. Стверджується необхідність виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей, яка є особливою цінністю і системою установок, мотивів, потреб, поглядів і переконань, в основі яких лежать принципи ціннісного ставлення до інших людей, які проявляються в активно-діяльному ставленні до людей і ґрунтуються на визнанні людини як найвищої цінності. Розкриваються особливості використання інноваційної технології – розвʼязування життєвих задач у вихованні в учнів ціннісного ставлення до інших людей.


Ключові слова


цінність, ціннісне ставлення, інші люди, технологія, розвʼязування життєвих задач

Повний текст:

PDF

Посилання


Berns, R. (1988). Razvitie Ya-kontseptsii i vospitanie [Development My-concepts and education]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Bekh, I.D. (1997). Naukovi zasady stvorennia osobystisno oriientovanykh vyhovnykh tekhnolohii [Scientific principles of creation personally oriented educational technologies]. Pochatkova shkolaElementary School, 3, 4–8 [in Ukrainian].

Butkivska, T.V. (2002). Tsinnosti: vid uchytelia do uchniv [Values: from teacher to students]. Pochatkova shkola – Elementary School, 2, 6–8 [in Ukrainian].

Kant, I. (1965). Sochineniya [Compositions] (Vols. 1–6; Vol. 4). [in Russian].

Kurilenko, T.M. (2002). Zadachi i uprazhneniya po nravstvennomu vospitaniyu [Tasks and exercises on moral education]. Minsk: Narodnaya asveta [in Russian].

Makarenko, A.S. (1984). Metodyka orhanizatsii vykhovnoho protsesu [Methodology of organization the educational process] (Vol. 5). Kyiv: Radyanska shkova [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (1996). Tsili i tsinnosti reformuvannia suchasnoi osvity [Objectives and values of reforming modern education]. Shliakh osvity – Education Way, 1, 20–23 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O.V. (1997). Tsinnosti u vykhovanni ditei ta molodi: etap rozroblennia problemy [Values in the upbringing of children and youth: the stage of development the problem]. Pedahohika i psykholohia – Pedagogy and psychology, 1, 105–110 [in Ukrainian].

Khyel, L., & Zigler, D. (1997). Osnovnye polozheniya issledovaniya i primeneniya teorii lichnosti [Basic research and application of personal theory]. Leningrad: Piter [in Russian].

Tsaryev, V.E., & Kuzmicheva, I.A. (1988). Psikhologo-Pedagogicheskie printsipy vospitaniya postupkom v kontseptsii K. Ollred [Psychological and pedagogical principles of education in the consept of K. Allred]. Voprosy psikhologii – Questions of Psychology, 6, 134–141 [in Russian].

Berger, G. (1988). Making up your mind about drags. N.Y.: Dutton [in English].

Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone [Understand the suffered child]. Opole [in Polish].

Ireson, J., & Hallam, S. (2005). Pupilsʼ liking for school: Ability grouping, self-concept and perceptions of teaching. British Journal of Educational Psychology, 75, 297–311. doi: 10.1348/000709904X24762 [in English].

Hassan, M., & Geys, B. (2017). What Do We Value Most in Schools? A Study of Preference Rankings of School Attributes. Social Science Quarterly, 98, 1313–1327. doi: 10.1111/ssqu.12337 [in English].

Klasson, Frank H., Imig, David G., & Collier, John L. (Eds.). (1972). Innovation in teacher education: An international perspective. Washington: International Council on Education for Teacher [in English].

Kohlberg, L. (1978). The cognitive-developmental approach to moral development. Phi Delta Kappan [in English].

Orpwood, G., & Werdelin, I. (1987). Science and technology in the primary school of tomorrow. Paris: UNESCO [in English].

Tamminen, K. (1991). Religious development in childhood and youth: an emper. study. Hels [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бернс, Р. (1988). Развитие Я-концепции и воспитание. Москва: Педагогика, 285 с.

Бех, І.Д. (1997). Наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій. Початкова школа, 3, 4–8.

Бутківська, Т.В. (2002). Цінності: від учителя до учня. Початкова школа, 2, 6–8.

Кант, И. (1965). Сочинения (Т. 1–6; Т. 4). Москва, 354 с.

Куриленко, Т.М. (2002). Задачи и упражнения по нравственному воспитанию. Минск: Народная асвета, 193 с.

Макаренко, А.С. (1984). Методика організації виховного процесу (Т. 5). Київ: Рад. школа, 382 с.

Савченко, О.Я. (1996). Цілі й цінності реформування сучасної освіти. Шлях освіти (с. 120–123).

Сухомлинська, О.В. (1997). Цінності у вихованні дітей та молоді: етап розроблення проблеми. Педагогіка і психологія, 1, 105–110.

Хьел, Л., & Зиглер, Д. (1997). Основные положения исследования и применения теории личности. Ленинград: Питер, 606 с.

Царёв, В.Е., & Кузьмичева, И.А. (1998). Психолого-педагогические принципы воспитания поступком в концепции К. Оллред. Вопросы психологии, 6, 134–141.

Berger, G. (1988). Making up your mind about drags. N.Y.: Dutton, 90 p.

Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole, 143 p.

Ireson, J., & Hallam, S. (2005). Pupilsʼ liking for school: Ability grouping, self-concept and perceptions of teaching. British Journal of Educational Psychology, 75, 297–311. doi: 10.1348/000709904X24762.

Hassan, M., & Geys, B. (2017). What Do We Value Most in Schools? A Study of Preference Rankings of School Attributes. Social Science Quarterly, 98, 1313–1327. doi: 10.1111/ssqu.12337.

Klasson, Frank H., Imig, David G., & Collier, John L. (Eds.). (1972). Innovation in teacher education: An international perspective. Washington: International Council on Education for Teacher, S.a., 165 p.

Kohlberg, L. (1978). The cognitive-developmental approach to moral development. Phi Delta Kappan, 115 p.

Orpwood, G., & Werdelin, I. (1987). Science and technology in the primary school of tomorrow. Paris: UNESCO, 216 p.

Tamminen, K. (1991). Religious development in childhood and youth: an emper. study. Hels, 379 p.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039