DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119519

FACTORS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Olha Kobriy

Анотація


КОБРІЙ Ольга – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (olha_kobriy@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3098-5878

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-5180-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119519

Бібліографічний опис статті: Kobriy, O. (2018). Factors of practical implementation of the content of pedagogical training in higher educational institutions of Ukraine. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 208–218. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119519.

Історія статті

Одержано: 6 листопада 2017

Прорецензовано: 3 січня 2018

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті обґрунтовується важлива роль сучасного змісту освіти, ефективних форм і методів демократизації педагогічної підготовки майбутнього фахівця. Доведено, що орієнтація педагогічного процесу на різнобічний гармонійний розвиток особистості ставить конкретні завдання перед кожним його учасником.

Встановлено, що чинниками практичної реалізації змісту педагогічної підготовки студентів, окрім зорієнтованості педагогічного процесу на загальну мету освіти, визначення якісного змісту освіти, застосування ефективних методів і форм (у межах різноманітних технологій навчання) та їх оптимального поєднання, є також проектування демократичної структури навчально-виховного процесу, індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності студентів, позитивний психологічний клімат, контроль за навчальною діяльністю студентів та її оцінювання у поєднанні із самоконтролем і самооцінкою, застосування різноманітних джерел розвитку змісту освіти тощо.

Акцентовано увагу на тому, що задля цілісності структурної побудови змісту педагогічної підготовки фахівців важливо фіксувати зв’язок навчальних дисциплін із практикою та життям, що забезпечує успішну професійну діяльність у майбутньому і зобов’язує поєднувати у навчанні теоретичну роботу з практичною, організацією дискусій, моделюванням педагогічних ситуацій, аудиторні заняття із самостійною діяльністю, навчання із практикою. Якісне наповнення інформативного, аксіологічного та діяльнісно-творчого компонентів такого змісту виявлятиметься не лише в інформованості, а й у розвитку і вихованні молодих людей. 

Розглянуто можливості в реалізації змісту педагогічної підготовки студентів індивідуалізації навчальної діяльності, що передбачає поділ усіх присутніх на умовні групи з однорідними психологічними характеристиками і рівнем підготовки, а також позитивного психологічного клімату (в організації навчальної діяльності), контролю за навчальною діяльністю студентів, що здійснюється у поєднанні із самоконтролем.


Ключові слова


чинники, зміст освіти, педагогічна підготовка, індивідуалізація, робота, форми та методи, самостійна навчальна діяльність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bekh, I.D. (2003). Vykhovannia osobystosti. Knyha 1: Osobystisno-oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Personality upbringing. Book 1: Personality oriented approach: theoretical and technological bases]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical bases of modern Ukrainian pedagogy]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Kobrii, V. (2015). Pedahohichni umovy praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Pedagogical conditions of practical specialist training in higher educational institutions of Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 31, 156–165 [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.Yu. (2004). Profesiina ta svitohliadno-metodolohichna pidhotovka suchasnoho vchytelia: modernizovanyi analiz [Professional and philosophical-methodological training of the modern teacher: modernized analysis]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Kontseptsiia zmistu osvity dlia yevropeiskoho vymiru Ukrainy [Conception of the content of European dimension for Ukraine]. (2005). Vidkrytyi urok – Open Lesson, 13–16, 44–50 [in Ukrainian].

Savchenko, O. (1996). Tsili i tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly [Goals and values of modern school reforming]. Shliakh osvity – Education Way, 1, 20–23 [in Ukrainian].

Shakhov, V. (2007). Bazova pedahohichna osvita maibutnoho vchytelia: zahalno-pedahohichnyi aspekt [Basic pedagogical education of the future teacher]. Vinnytsia: Edelveis [in Ukrainian].

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Todayʼs Learnerʼs. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192–196 [in English].

Hansen-Thomas, H., Casey, P., & Grosso, L. (2013). Multiplying the Effect of Professional Development: Teachers Training Teachers. TESOL Journal, 4, 129–150. doi: 10.1002/tesj.54 [in English].

Orchard, J., & Winch, C. (2015). What training do teachers need? Why theory is necessary to good teaching. Impact, (22), 1–43. doi: 10.1111/2048-416X.2015.12002.x [in English].

Syrnyk, C. (2012). The nurture teacher: characteristics, challenges and training. British Journal of Special Education, 39, 146–155. doi: 10.1111/j.1467-8578.2012.00550.x [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех, І.Д. (2003). Виховання особистості. Книга 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ: Либідь, 280 с.

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 608 с.

Кобрій, В. (2015). Педагогічні умови практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 31, 156–165.

Ковальчук, В.Ю. (2004). Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного вчителя: модернізований аналіз. Дрогобич: Коло.

Концепція змісту освіти для європейського виміру України. (2005). Відкритий урок, 13–16, 44–50.

Савченко, О. (1996). Цілі й цінності реформування сучасної школи. Шлях освіти, 1, 20–23.

Шахов, В. (2007). Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально-педагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 383 с.

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Todayʼs Learnerʼs. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192–196.

Hansen-Thomas, H., Casey, P., & Grosso, L. (2013). Multiplying the Effect of Professional Development: Teachers Training Teachers. TESOL Journal, 4, 129–150. doi: 10.1002/tesj.54.

Orchard, J., & Winch, C. (2015). What training do teachers need? Why theory is necessary to good teaching. Impact, (22), 1–43. doi: 10.1111/2048-416X.2015.12002.x.

Syrnyk, C. (2012). The nurture teacher: characteristics, challenges and training. British Journal of Special Education, 39, 146–155. doi: 10.1111/j.1467-8578.2012.00550.x.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039