DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119524

EUROPEAN VALUES AS LANDMARKS FOR UKRAINIAN STUDENTS

Leonid Orshanskyi, Iryna Kotyk

Анотація


ОРШАНСЬКИЙ Леонід – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна (orshanski@i.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9197-2953

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-2108-2018

КОТИК Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Україна (kotyk16@i.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4490-4998

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-6220-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119524

Бібліографічний опис статті: Orshanskyi, L., Kotyk, I. (2018). European values as landmarks for Ukrainian students. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 255–266. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119524.

Історія статті

Одержано: 4 жовтня 2017

Прорецензовано: 1 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Сьогодні Україна зробила свій цивілізаційний вибір, який став стратегічним орієнтиром прагнень більшості українців – це інтеграція у Європейський Союз. Історичний досвід свідчить, що сила Європи залежить від непорушності основних європейських цінностей, які мають об’єднавчий потенціал, адже їх єдність є ціннісним базисом європейських народів, незалежно від культурних традицій та національної ідентичності. Тому у межах розуміння студентської молоді як важливого соціального ресурсу України, проблема сформованості у них комплексу цінностей, зокрема таких, що притаманні європейцям, є найбільш актуальною з прогностичного погляду.

На основі аналізу результатів емпіричних і соціологічних досліджень нами виявлена динаміка й особливості впливу різних політичних, соціальних та економічних чинників на формування європейських цінностей студентської молоді з урахуванням трансформацій, що відбуваються в житті сучасної України, яка обрала євроінтеграційний вектор розвитку.

Результати дослідження свідчать, що у свідомості українського студентства досить часто домінують цінності особистого благополуччя (здоров’я, успіх, достаток, щаслива сім’я тощо) та патерналістського спрямування (якісні та безкоштовні освіта і медицина, гідні пенсії, соціальні виплати, забезпеченість робочими місцями, економічна стабільність тощо). Водночас сучасні студенти підтримують впровадження демократичних принципів і бажають прилучитися до побудови європейської демократії в Україні. Справжні європейські цінності та світогляд ними визнаються як високий ідеал для наслідування, необхідна умова ефективного функціонування демократичного суспільства.

Дослідження підтвердило, що більшість студентів палко підтримують інтеграцію України з Європейським Союзом (понад 76 %). Тому є всі передумови, що нинішня студентська молодь незабаром стане головною рушійною силою реформ і втілення принципів й цінностей, що поділяє європейська спільнота, своєрідним «посланцем» України в усіх сферах суспільного, економічного і політичного життя Європи.


Ключові слова


студенти, вищі заклади освіти, європейські цінності, ціннісні орієнтації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vyshnevskyi, O.I. (2003). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Nevmerzhytska, O.V. (2016). Aksiolohichni idei u pedahohichnii dumtsi doby vyzvolnykh zmahan (1917 – 1919) [Axiological ideas in the pedagogical thought of the age of liberation struggles]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 2/34, 164–171 [in Ukrainian].

Studenty. Obraz budushchego [The students. The image of the future]. (2015). Retrieved from http:institute.gorshenin.ua/programs/annual/343_studenti_obraz_budushchego.html [in Russian].

Bienefeld, S., & Almqvist, J. (2004). Student Life and the Roles of Students in Europe. European Journal of Education, 39, 429–441. doi: 10.1111/j.1465-3435.2004.00195.x [in English].

Guille, M. (2002). Student Loans: a solution for Europe? European Journal of Education, 37, 417–431. doi: 10.1111/1467-3435.00119 [in English].

Rokeach, M. (2006). The nature of human values. N.Y.: The Free. Press. Retrieved from http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok10/site/u204/cenost.html [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вишневський, О.І. (2003). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 528 с.

Невмержицька, О.В. (2016). Аксіологічні ідеї у педагогічній думці доби визвольних змагань (1917 – 1919). Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 2/34, 164–171.

Студенты. Образ будущего. (2015). Взято з http://institute.gorshenin.ua/programs/annual/343_studenti_obraz_budushchego.html.

Bienefeld, S., & Almqvist, J. (2004). Student Life and the Roles of Students in Europe. European Journal of Education, 39, 429–441. doi: 10.1111/j.1465-3435.2004.00195.x.

Guille, M. (2002). Student Loans: a solution for Europe? European Journal of Education, 37, 417–431. doi: 10.1111/1467-3435.00119.

Rokeach, M. (2006). The nature of human values. N.Y.: The Free. Press. Retrieved from http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok10/site/u204/cenost.htm.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039