DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119762

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Олена Демченко

Анотація


ДЕМЧЕНКО Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001, Україна (d_elena_pr@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7294-9109

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-5126-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.119762

Бібліографічний опис статті: Демченко, О. (2018). Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей у проблемному полі педагогіки вищої школи. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 116–130. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119762.

Історія статті

Одержано: 3 жовтня 2017

Прорецензовано: 6 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано проблему професійного становлення у ЗВО майбутніх педагогів обдарованих дітей. Установлено суперечність між необхідністю спеціальної підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи з обдарованими особистостями та низьким рівнем сформованості у них відповідної компетентності. Визначено мету, зміст, напрями роботи з формування у майбутніх вихователів ЗДО готовності до розвитку соціальної обдарованості дітей. Представлено її як систему, що розробляється в конативному, гносеологічному, праксеологічному, акмеологічному, рефлексивному контентах.


Ключові слова


підготовка, обдаровані діти, соціальна обдарованість, професійно-педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Boichenko, M. (2016). Osoblyvosti identyfikatsii obdarovanykh shkoliariv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: amerykanskyi dosvid [Features of identification of gifted students in general education institutions: American experience]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 14–19 [in Ukrainian].

Bondar, V.I. (2012). Teoretyko-metodolohichni ta tekhnolohichni osnovy modernizatsii systemy pidhotovky vchytelia [Theoretical-methodological and technological bases for modernizing the teacher training system]. Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini: Zahalna pedahohika i filosofiia osvity – Pedagogical and psychological science in Ukraine: General pedagogy and philosophy of education, 1, 291–302 [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. (2001). Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian].

Holiuk, O.A. (2015). Obgruntuvannia komponentiv tvorchoho potentsialu maibutnoho pedahoha DNZ ta shkoly I stupenia [Substantiation of the components of the creative potential of the future teacher of the preshool and primary school]. Suchasni tekhnolohii rozvytku profesiinoi maisternosti maibutnikh uchyteliv: materialy Vseukrainskoi Internet-konferentsii, 28 zhovtnia 2015 r. – Modern technologies for the development of professional skills of future teachers: Proceedings of the All-Ukrainian Internet Conference, 2015, October 28 (pp. 38–42) [in Ukrainian].

Demchenko, V.V. (2004). Kontseptsiia pidhotovky pedahohichnykh kadriv do roboty z obdarovanymy shkoliaramy v umovakh instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [The concept of training pedagogical staff to work with gifted students in the conditions of the postgraduate pedagogical education institute]. Rivne: ROIPPO [in Ukrainian].

Demchenko, O.P. (2015). Eksplikatsiia fenomenu sotsialnoi obdarovanosti v konteksti psykholoho-pedahohichnykh doslidzhen [Explication of the phenomenon of social giftedness in the context of psycho-pedagogical research]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 31, 134–145 [in Ukrainian].

Dronova, O.O. (2000). Zmist ta osoblyvosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsia haluzi doshkilnoi osvity do roboty z obdarovanymy ditmy [The content and features of professional training of a specialist in the field of pre-school education to work with gifted children]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: pedahohika i psykholohiia – Problems of modern pedagogical education: pedagogy and psychology, 2 (1), 158–163 [in Ukrainian].

Zolotarova, O.V. (2017). Pedahohichna pidtrymka obdarovanykh ditei v zahalnoosvitnikh shkolakh Izrailiu [Educational support for gifted children in Israeli comprehensive schools]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Kit, H.H. (2014). Vykhovatel dytiachoho navchalnoho zakladu yak doslidnyk [Educator of a childrenʼs educational institution as a researcher]. Aktualni problemy doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v konteksti yevropeiskykh osvitnikh stratehii – Actual problems of preschool and primary education in the context of European educational strategies, 3, 159–165 [in Ukrainian].

Koretska, L.V. (2008). Pidhotovka vchyteliv do roboty z obdarovanymy uchniamy [Teachersʼ training for gifted students]. Kirovohrad: Vyd-vo Kirovohradskoho obl. inst. pisliadypl. ped. osvity im. V. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Nesterenko, V.V. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity v systemi zaochnoho navchannia [Theoretical and methodological principles of preparation of future specialists in preschool education in the system of correspondence studies]. Odesa: Leradruk [in Ukrainian].

Zaharnytska, I.I. (Ed.). (2009). Pidhotovka vykhovatelia do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi [Training of the educator to the development of the childʼs personality in preschool age]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

Nychkalo, N.H. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Rudenko, L.S. (2014). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh mahistriv doshkilnoi osvity do rozvytku dytiachoi obdarovanosti [Features of preparing future masters of pre-school education for the development of childʼs giftedness]. Problemy diahnostyky ta proektuvannia rozvytku obdarovanosti doshkilnykiv: materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Problems of diagnostics and designing of the development of gifted preschool children: Proceedings of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation, 2014, May 15–16 (pp. 197–201). Kyiv [in Ukrainian].

Ushatikova, I.I. (2006). Podgotovka budushchikh uchiteley k rabote s odarennymi shkolnikami [Preparation of future teachers for work with gifted students]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Kazan [in Russian].

Fedorov, M.P. (2000). Pedahohichni umovy pidhotovky studentiv do roboty z obdarovanymy ditmy [Pedagogical conditions for preparing students for work with gifted children]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Kitano, M. (2008). Preschool-Age Gifted Children. Encyclopedia of Special Education, 120, 1619–1621. doi: 10.1002/9780470373699.speced1653 [in English].

Squires, J., Pribble, L., Chen, C., & Pomés, M. (2012). Early Childhood Education: Improving Outcomes for Young Children and Families. Handbook of Psychology, Second Edition, 7. doi: 10.1002/9781118133880.hop207011 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойченко, М. (2016). Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 4/36, 14–19.

Бондар, В.І. (2012). Теоретико-методологічні та технологічні основи модернізації системи підготовки вчителя. Педагогічна і психологічна науки в Україні: Загальна педагогіка і філософія освіти, 1, 291–302.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. (2001). Київ, Ірпінь: Перун, 1140 с.

Голюк, О.А. (2015). Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукр. інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. (с. 38–42).

Демченко, В.В. (2004). Концепція підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти. Рівне: РОІППО, 10 с.

Демченко, О.П. (2015). Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 31, 134–145.

Дронова, О.О. (2000). Зміст та особливості професійної підготовки фахівця галузі дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія, 2 (1), 158–163.

Золотарьова, О.В. (2017). Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраїлю. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, 21 с.

Кіт, Г.Г. (2014). Вихователь дитячого навчального закладу як дослідник. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій, 3, 159–165.

Корецька, Л.В. (2008). Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями. Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обл. інст. післядипл. пед. освіти ім. В. Сухомлинського, 137 с.

Нестеренко, В.В. (2012). Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання. Одеса: Лерадрук, 399 с.

Загарницька, І.І. (Ред.). (2009). Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 310 с.

Ничкало, Н.Г. (Ред.). (2000). Професійна освіта. Київ: Вища школа, 149 с.

Руденко, Л.С. (2014). Особливості підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості. Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15–16 травня 2014 р. (с. 197–201). Київ: Інститут обдарованої дитини.

Ушатикова, И.И. (2006). Подготовка будущих учителей к работе с одаренными школьниками. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Казань, 22 с.

Федоров, М.П. (2000). Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, 21 с.

Kitano, M. (2008). Preschool-Age Gifted Children. Encyclopedia of Special Education, 120, 1619–1621. doi: 10.1002/9780470373699.speced1653.

Squires, J., Pribble, L., Chen, C., & Pomés, M. (2012). Early Childhood Education: Improving Outcomes for Young Children and Families. Handbook of Psychology, Second Edition, 7. doi: 10.1002/9781118133880.hop207011.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039