DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120913

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Olena Stechenko, Olesia Lynovytska

Анотація


СТЕЧЕНКО Олена – кандидат хімічних наук, доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, вул. Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна (stechenkoov88@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7899-0153

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4382-2018

ЛИНОВИЦЬКА Олесядоктор філософських наук, професор кафедри терапевтичної стоматології, проректор з міжнародних звʼязків та науково-педагогічної роботи, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, вул. Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна (stechenkoov88@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6723-6921

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4697-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120913

Бібліографічний опис статті: Стеченко, О., Линовицька, О. (2018). Формування особистості педагога вищої медичної школи в умовах євроінтеграції. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 291–306. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.120913.

Історія статті

Одержано:  29 серпня 2017

Прорецензовано: 23 жовтня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ  он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано досвід НМУ імені О.О. Богомольця з удосконалення можливостей для особистісного розвитку науково-педагогічних кадрів в умовах євроінтеграції та реалізації основних положень Болонського процесу. Показано важливість і результативність розвитку англомовної комунікативної компетентності, оволодіння основами менеджменту знань та педагогічної майстерності для підвищення якості освіти. Визначено, що сформованість творчого науково-педагогічного середовища становить міцне підґрунтя для подальшого пошуку шляхів продуктивної інтеграції до світового освітнього простору.


Ключові слова


удосконалення викладачів вищої медичної школи, якість освіти, особистість педагога, комунікативна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Androshchuk, A.H. (2013). Yakist osvity: komunikatyvna kompetentnist yak neobkhidna skladova suchasnoi profesiinoi pidhotovky [Quality of education: Communicative competence as a necessary component of professional training]. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do Yevropeiskoho osvitnoho prostoru – Higher education of Ukraine in the context of integration into the European space, II (44), 6–12 [in Ukrainian].

Linchevski, O.V., Bulakh, I.Ye., & Mrukha, M.R. (2017). Analiz rezultativ porivnialnoho doslidzhennia yakosti medychnoi osvity v Ukraini na pisliadyplomnomu etapi pidhotovky likariv [Comparative study of quality of medical education in Ukraine at the stage of doctorsʼ postgraduate education outcome analysis]. Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: materialy XIV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Ternopil, 18–19 travnia 2017) – Modern Approaches to Higher Medical Education in Ukraine: Proceedings of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation (Ternopil, May 18–19, 2017) (pp. 6–7) [in Ukrainian].

Linchevski, O.V., Chernenko, V.M., Piatnytskyi, Yu.S., & Bulakh, I.Ye. (2017). Shliakhy reformuvannia systemy vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh [The ways of higher medical education system reforming in Ukraine in the modern context]. Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: materialy XIV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Ternopil, 18–19 travnia 2017) – Modern Approaches to Higher Medical Education in Ukraine: Proceedings of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation (Ternopil, May 18–19, 2017) (pp. 3–5) [in Ukrainian].

Mikhalchuk, M. (2015). Teoreticheskie osnovy refleksii kak sredstva professionalnogo razvitiya pedagoga [Theoretical Bases of Reflexion as a Means of Teacherʼs Professional Development]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 1/33, 110–120 [in Russian].

Petryshyn, L. (2015). Uprovadzhennia pedahohichnoi systemy formuvannia kreatyvnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u vyshakh [The Implantation of the Pedagogical System of Future Social Teachersʼ Creativity Formation in Higher Education Establishments]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 1/33, 148–155 [in Ukrainian].

Khvysiuk, O.M., Marchenko, V.Kh., & Kolomiichenko, Yu.A. (2017). Dosvid formuvannia liderskoi kompetentnosti vykladachiv Kharkivskoi medychnoi akademii pisliadyplomnoi osvity [Experience of formation of Kharkiv Medical Academy of postgraduate education teachersʼ leadership competency]. Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: materialy XIV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (Ternopil, 18–19 travnia, 2017) – Modern Approaches to Higher Medical Education in Ukraine: Proceedings of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation (Ternopil, May 18–19, 2017) (pp. 62–64) [in Ukrainian].

Shimanchik, M., & Kovalchuk, T. (2015). Subyektno-professionalnaya pozitsiya pedagoga: sushchnost, struktura [Teacherʼs Subject-Professional Position: Nature, Structure]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 1/33, 242–251 [in Russian].

Blouin, D., Tekian, A., Kamin, C., & Harris, I. (2018). The impact of accreditation on medical schools’ processes. Medical Education, 52, 182–191. doi: 10.1111/medu.13461 [in English].

Tackett, S., Wright, S., Lubin, R., Li, J., & Pan, H. (2017). International study of medical school learning environments and their relationship with student well-being and empathy. Medical Education, 51, 280–289. doi: 10.1111/medu.13120 [in English].

Tavakoli, M., & Baniasad-Azad, S. (2002). Teachersʼ conceptions of effective teaching and their teaching practices: a mixed-method approach. Teachers and Teaching: theory and practice, 3, Vol. 8, 1–8 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрощук, А.Г. (2013). Якість освіти: комунікативна компетентність як необхідна складова сучасної професійної підготовки. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, ІІ (44), 6–12.

Лінчевський, О.В., Булах, І.Є., & Мруха, М.Р. (2017). Аналіз результатів порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 18–19 травня 2017) (с. 6–7).

Лінчевський, О.В., Черненко, В.М., Пʼятницький, Ю.С., & Булах, І.Є. (2017). Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 18–19 травня 2017) (с. 3–5).

Михальчук, М. (2015). Теоретические основы рефлексии как средства профессионального развития педагога. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 1/33, 110–120.

Петришин, Л. (2015). Упровадження педагогічної системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вишах. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 1/33, 148–155.

Хвисюк, О.М., Марченко, В.Х., & Коломійченко, Ю.А. (2017). Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 18–19 травня 2017) (с. 62–64).

Шиманчик, М., & Ковальчук, Т. (2015). Субъєктно-профессиональная позиция педагога: сущность, структура. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 1/33, 242–251.

Blouin, D., Tekian, A., Kamin, C., & Harris, I. (2018). The impact of accreditation on medical schools’ processes. Medical Education, 52, 182–191. doi: 10.1111/medu.13461.

Tackett, S., Wright, S., Lubin, R., Li, J., & Pan, H. (2017). International study of medical school learning environments and their relationship with student well-being and empathy. Medical Education, 51, 280–289. doi: 10.1111/medu.13120.

Tavakoli, M., & Baniasad-Azad, S. (2002). Teachersʼ conceptions of effective teaching and their teaching practices: a mixed-method approach. Teachers and Teaching: theory and practice, 3, Vol. 8, 1–8.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039