DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120915

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Артем Ткачов

Анотація


ТКАЧОВ Артем – кандидат педагогічних наук, докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна (tkachas2016@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4488-1466

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4793-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120915

Бібліографічний опис статті: Ткачов, А. (2018). Формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліткового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 319–327. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.120915.

Історія статті

Одержано: 23 жовтня 2017

Прорецензовано: 22 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті розкрито окремі питання формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліткового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. На основі аналізу наукової літератури уточнено суть понять «обдаровані учні» та «ціннісні орієнтації». Визначено особливості та сприятливі умови формування ціннісних орієнтацій в учнів указаної категорії у процесі вивчення ними суспільствознавчих дисциплін. Виокремлено деякі методи та форми роботи, які доцільно використовувати вчителям для виконання цього завдання.


Ключові слова


ціннісна орієнтація, обдарований учень, підліток, навчання, суспільствознавчі дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


Gormin, A.S. (2004). Obuchenie i vospitanie odarennykh podrostkov v paradigme barernoy pedagogiki [Teaching and education of gifted adolescents in the paradigm of barrier pedagogy]. (Doctorʼs thesis). Velikiy Novgorod [in Russian].

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [State standard of basic and complete general secondary education] (Postanova Kabinetu Ministriv vid 23 lystopada 2011 r. № 1392). Retrieved from http://mon.gov.ua/content/Osvita/post-derzh-stan.pdf [in Ukrainian].

Mykhailychenko, O.V. (2011). Klasyfikatsiia nauk ta vyznachennia poniattia suspilno-politychnykh dystsyplin [Classification of sciences and definition of the concept of socio-political disciplines]. Teoriia ta metodyka navchannia suspilnykh dystsyplin – Theory and methods of teaching social disciplines, 1, 4–14 [in Ukrainian].

Mokhniuk, R.S. (2010). Formuvannia hromadianskoi kultury studentiv u protsesi navchannia suspilstvoznavchykh dystsyplin [Formation of civic culture of students in the process of teaching social science disciplines]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Novolodskaya, T.A., & Sadovnikov, V.N. (2008). Filosofskie problemy sotsialno-gumanitarnogo znaniya [Philosophical problems of social and humanitarian knowledge]. Saint-Petersburg: SPbGU ITMO [in Russian].

Pometun, O. (2005). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti uchnivskoi molodi [Formation of civic competence of student youth]. Vidkryttia Yevropeiskoho roku hromadianskoi osvity v Ukraini – Opening of the European Year of Civic Education in Ukraine: Proceedings of the Scientific and Practical Conference (pp. 71–74). Kharkiv: KhONIMBO [in Ukrainian].

Terletska, L. (2014). Vybir aktyvnykh metodiv navchannia v orhanizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti pidlitkiv [Axiological principles of pedagogical process in modern general educational institutions]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. «Pedagogy», 29 (1), 193–201 [in Ukrainian].

Tkachova, N.O. (2006). Aksiolohichni zasady pedahohichnoho protsesu v suchasnykh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Selection of active teaching methods in the organization of educational and cognitive activity of adolescents]. (Doctorʼs thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Fostik, N.M. (2005). Psikhologicheskie problemy obdarennykh podrostkov v protsesse shkolnogo obucheniya [Psychological problems of gifted teenagers in the process of school education]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Moscow [in Russian].

Shevchyshena, O.V. (2016). Vplyv osobystisnykh yakostei i vlastyvostei na stanovlennia ta rozvytok obdarovanosti v pidlitkovomu vitsi [Influence of personal qualities and properties on the formation and development of giftedness in adolescence]. Molodyi vchenyi – Young scientific, 7 (34), 389–394 [in Ukrainian].

Passow, A.H. (1984). Education of the Gifted. Prospects, 14, 2, 177–187 [in English].

Fletcher, K., & Speirs Neumeister, K. (2012). Research on perfectionism and achievement motivation: implications for gifted students. Psychology in the Schools, 49, 668–677. doi: 10.1002/pits.21623 [in English].

Passow, A.H. (1984). Education of the Gifted. Prospects, 14, 2, 177–187 [in English].

Reis, S., & Renzulli, J. (2004). Current research on the social and emotional development of gifted and talented students: Good news and future possibilities. Psychology in the Schools, 41, 119–130. doi: 10.1002/pits.10144 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гормин, А.С. (2004). Обучение и воспитание одаренных подростков в парадигме барьерной педагогики. (Дисс. д-ра пед. наук). Великий Новгород, 428 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1392). Взято з http://mon.gov.ua/content/Освіта/post-derzh-stan.pdf.

Михайличенко, О.В. (2011). Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін, 1, 4–14.

Мохнюк, Р.С. (2010). Формування громадянської культури студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, 20 с.

Новолодская, Т.А., & Садовников, В.Н. (2008). Философские проблемы социально-гуманитарного знания. СПб.: СПбГУ ИТМО, 309 с.

Пометун, О. (2005). Формування громадянської компетентності учнівської молоді. Відкриття Європейського року громадянської освіти в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (с. 71–74). Харків: ХОНІМБО.

Терлецька, Л. (2014). Вибір активних методів навчання в організації навчально-пізнавальної діяльності підлітків. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 29 (1), 193–201.

Ткачова, Н.О. (2006). Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах. (Дис. д-ра пед. наук). Луганськ, 509 с.

Фостик, Н.М. (2005). Психологические проблемы одаренных подростков в процессе школьного обучения. (Автореф. дисс. канд. психол. наук). Москва, 24 с.

Шевчишена, О.В. (2016). Вплив особистісних якостей і властивостей на становлення та розвиток обдарованості в підлітковому віці. Молодий вчений, 7 (34), 389–394.

Fletcher, K., & Speirs Neumeister, K. (2012). Research on perfectionism and achievement motivation: implications for gifted students. Psychology in the Schools, 49, 668–677. doi: 10.1002/pits.21623.

Passow, A.H. (1984). Education of the Gifted. Prospects, 14, 2, 177–187.

Reis, S., & Renzulli, J. (2004). Current research on the social and emotional development of gifted and talented students: Good news and future possibilities. Psychology in the Schools, 41, 119–130. doi: 10.1002/pits.10144.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039