DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120916

I. FYLYPCHAK’S CREATIVE OUTPUT IN THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM

Mariya Chepil

Анотація


ЧЕПІЛЬ Марія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії виховання та порівняльної педагогіки, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, вул. Наротовіча, 12, Люблін, 20040, Польща (czepil@poczta.umcs.lublin.pl)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2215-3994

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/M-4262-2015

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120916

Бібліографічний опис статті: Chepil, M. (2018). I. Fylypchakʼs creative output in the modern educational system. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 352–361. doi: 10.24919/ 2313-2094.6/38.120916.

Історія статті

Одержано: 16 жовтня 2017

Прорецензовано:11 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Актуальність педагогічної спадщини культурно-освітнього і громадського діяча, дослідника історії українського шкільництва – Івана Пилиповича Филипчака (1871 – 1945) зумовлена поверненням в історико-педагогічний контекст його виховних і дидактичних ідей. Багатогранність його наукової спадщини, її значення для сучасної теорії й практики національної освіти потребує більш детального аналізу.

Висвітлено цінність творчого доробку І. Филипчака, акцентовано потребу актуалізувати його використання у навчально-виховному процесі сучасної школи. Актуальними залишилися погляди І. Филипчака щодо змісту освіти. Більшість концептуальних положень, обґрунтованих І. Филипчаком, є джерелом ідей щодо виховання дітей і молоді, становлять теоретичний та практичний інтерес для сучасних дослідників. Визначальними напрямами її впровадження в сучасну освітню практику можна вважати такі: розвиток й актуалізація педагогічних ідей у сучасних наукових пошуках вчених та досвіді педагогів-практиків; формування національної свідомості у дітей і молоді, упровадження загальнолюдських і національних цінностей до змісту навчально-виховного процесу; вивчення творчого доробку у загальноосвітніх і закладах вищої освіти; взаємозв’язок громадсько-патріотичної роботи на уроках і в позаурочний час з вивченням програмового матеріалу загальноосвітніх предметів; систематизація та узагальнення знань; поєднання теорії з практикою. Акцентовано увагу на ролі і значенні особистості  учителя, головну функцію якого він вбачав у вихованні молоді, формуванні особистості, підготовленої до повноцінного життя у суспільстві на основі принципів і норм гуманізму, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. Школа має створити сприятливі умови для розумового, морального, емоційного і фізичного розвитку особистості учня; виховання в учнів вміння вчитися; процес навчання і виховання школярів повинен відповідати віковим особливостям; дотримання принципів послідовності і наступності у вивченні нового матеріалу; виявлення і розвиток творчих здібностей дітей. Особистість І. Филипчака, його ґрунтовні теоретичні знання, професійні уміння (аналітичні, організаторські, прогностичні), духовно-моральні риси (гуманність, доброта, скромність, справедливість, емпатійність, тактовність, відповідальність та ін.), були і залишаються взірцевими якостями педагога, просвітителя, наставника молоді. Розглянуті можливості творчого використання педагогічного доробку визначають напрями подальшого вивчення спадщини І. Филипчака сучасними науковцями і педагогами-практиками.


Ключові слова


І. Филипчак, навчальні заклади, зміст освіти, навчально-виховний процес, урок, позаурочна діяльність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Savchyn, H. (2010). Ivan Fylypchak ta opikunsko-vykhovna funktsiia shkoly na Sambirshchyni (1939 – 1941 rr.) [Educational function of schools in Sambir area (1939 – 1941) in Ivan Fylypchakʼs creative legacy]. Opika i vykhovannia ditei. Istoriia i suchasnist: zb. nauk. prats – Child care and education. History and modernity: collection of research papers (pp. 260–266) [in Ukrainian].

Savchyn, H. (2009). Stanovlennia Ivana Fylypchaka yak pedahoha i hromadskoho diiacha [Ivan Fylypchak, a teacher and a public figure]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human studies. Series of Pedagogy, 19, 264–275 [in Ukrainian].

Fylypchak, I. (1915). Vopros o narodnoy shkole v Halitsii [Public school in Ukrainian Halychyna]. Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya – Journal of the Ministry of the National Enlightenment (pp. 216–266) [in Russian].

Fylypchak, I. (1938). Vchytelska seminariia v Sambori [Teacherʼs seminary at Sambir]. ShVN, 1, 24–36; 3, 141–160 [in Ukrainian].

Fylypchak, I. (1985). Dmytro Detko [Dmytro Detko]. Buenos-Aires [in Ukrainian].

Fylypchak, I. (1932). Za vchytelskym khlibom [Teacherʼs bread and butter]. Sambir [in Ukrainian].

Chepil, M., & Savchyn, H. (2012). Ideia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u tvorchii spadshchyni Ivana Fylypchaka [The concept of patriotic education in Ivan Fylypchakʼs creative legacy]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka – Pedagogy: theory and practice, 10, 103–108 [in Ukrainian].

Chepil, M. (2016). Osvitnia diialnist Ivana Fylypchaka: istoriohrafiia problemy [Ivan Fylypchakʼs educational activities: historiography of the problem]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human studies. Series of «Pedagogy», 2/34, 255–265 [in Ukrainian].

Chepil, M., & Savchyn, H. (2013). Pedahohichni pohliady ta kulturno-osvitnia diialnist Ivana Fylypchaka [Ivan Fylypchakʼs pedagogical ideas and cultural-educational activities]. Drohobych [in Ukrainian].

Livingston, K. (2014). Teacher Educators: hidden professionals? European Journal of Education, 49, 218–232. doi: 10.1111/ejed.12074 [in English].

Maxwell, B. (2015). ‘Teacher as Professional’ as Metaphor: What it Highlights and What it Hides. Journal of Philosophy of Education, 49, 86–106. doi: 10.1111/1467-9752.12106 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Савчин, Г. (2010). Іван Филипчак та опікунсько-виховна функція школи на Самбірщині (1939 – 1941 рр.). Опіка і виховання дітей. Історія і сучасність: зб. наук. праць (c. 260–266). Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені І. Франка.

Савчин, Г. (2009). Становлення Івана Филипчака як педагога і громадського діяча. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 19, 264–275.

Филипчак, І. (1915). Вопрос о народной школе в Галиции. Журнал Министертва Народного Просвещения (c. 216–266).

Филипчак, І. (1938). Вчительська семінарія в Самборі. ШВН, 1, 24–36; 3, 141–160.

Филипчак, І. (1985). Дмитро Детько. Буенос-Айрес: Вид-во Юліяна Середяка, 124 c.

Филипчак, І. (1932). За вчительським хлібом. Самбір, 221 c.

Чепіль, М., & Савчин, Г. (2012). Ідея національно-патріотичного виховання у творчій спадщині Івана Филипчака. Педагогічна освіта: теорія і практика, 10, 103–108.

Чепіль, М. (2016). Освітня діяльність Iвана Филипчака: історіографія проблеми. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 2/34, 255–265.

Чепіль, М., & Савчин, Г. (2013). Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 284 с.

Livingston, K. (2014). Teacher Educators: hidden professionals? European Journal of Education, 49, 218–232. doi: 10.1111/ejed.12074.

Maxwell, B. (2015). ‘Teacher as Professional’ as Metaphor: What it Highlights and What it Hides. Journal of Philosophy of Education, 49, 86–106. doi: 10.1111/1467-9752.12106.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039