DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121429

THE STRUCTURE OF THE GENDER CULTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Yurij Vovk, Liliya Vovk

Анотація


ВОВК Юрій – кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (yurijvovk@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7613-8159

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4148-2018

ВОВК Лілія – кандидат педагогічних наук, старший викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (vovk.lilia.90@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3098-8078

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4099-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121429

Бібліографічний опис статті: Vovk, Yu., Vovk, L. (2018). The structure of the gender culture of junior schoolchildren. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 84–95. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121429.

Історія статті

Одержано: 7 вересня 2017

Прорецензовано: 14 листопада 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ  он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Розглянуто процес формування ґендерної культури у молодшому шкільному віці; виявлено особливості структури ґендерної культури на різних вікових етапах, досліджено взаємини дівчат і хлопців цього віку; визначено критерії когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів ґендерної культури; виділено три рівні сформованості ґендерної культури в учнів початкових класів.

Формування ґендерної культури молодших школярів у розвитку особистості дитини є одночасно процесом соціальним та індивідуальним. З одного боку – це набуття знань про гендерні ролі, засвоєння статево-рольових норм, правил поведінки, прийнятих у соціальному довкіллі, а з іншого – процес розвитку сутнісного «Я» дитини, усвідомлення власної ґендерної ідентичності, розвиток маскулінності/фемінності та вміння застосовувати різні типи поведінки. Доведено, що цей процес багатогранний, суперечливий, динамічний. Незважаючи на сталість природної диференціації статей, спонтанну сегрегацію дівчат і хлопців, відповідно до якої специфіка кожної статі стає очевидною (хлопці – сильні, хоробрі тощо, дівчатка – красиві, добрі тощо), виховання гендерної культури вимагає від кожного хлопця і дівчини молодшого шкільного віку внутрішнього напруження, осмислення індивідуальних ґендерних особливостей, свого жіночого/чоловічого образу «Я».

Аналіз наукових підходів до визначення показників ґендерної культури показав, що, незалежно від особливостей кожного дослідження, в основу критеріїв та показників ґендерної культури покладено вимір когнітивної, ціннісної та поведінкової сфер у контексті ґендерних проблем.

Структуру ґендерної культури молодших школярів представлено трьома компонентами: когнітивним, критеріями якого є сформовані ґендерні знання та уявлення; емоційно-ціннісним, критерій якого відображає сформоване ціннісне ставлення до своєї та протилежної статі; поведінковим, критеріями якого є вміння та навички дотримуватися ґендерної рівності та чуйності у взаєминах. На основі розроблених критеріїв та їх показників визначено три рівні (високий, середній, низький) сформованості ґендерної культури молодших школярів.


Ключові слова


ґендерні цінності, молодший шкільний вік, ґендерне виховання, структура ґендерної культури, вміння та навики міжґендерної взаємодії, компоненти ґендерної культури

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baidala, V.V. (2013). Realizatsiia tekhnolohii pidhotovky maibutnikh uchyteliv do vykhovannia hendernoi kultury uchniv pidlitkovoho viku [Implementation of technology for the training of future teachers for the education of the gender culture of adolescent students]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Scientific Collection Taras Shevchenko National University, 5 (264), part I, 6–7 [in Ukrainian].

Bendas, T.V. (2008). Gendernaya psikhologiya [Gender Psychology]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Bozhovich, L.S. (1968). Lichnost i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Moskwa [in Russian].

Vyhor, S.T. (2006). Henderne vykhovannia uchniv starshoho pidlitkovoho ta rannioho yunatskoho viku [Gender education of students of senior teenage and early adolescence]. (Candidateʼs thesis). Ternopil: Ternop. nats. ped. un-t imeni V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Dorokhina, A.V. (2006). Problemy formirovaniya gendernoy kultury i obrazovaniya v sovremennom obshchestve [Problems of the formation of gender culture and education in modern society]. Sotsialnye nauki: opyt i problemy podgotovki spetsialistov sotsialnoy raboty: materialy VI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (11–12 apr. 2006 g.) – Social sciences: experience and problems of training specialists in social work: Proceedings of the VI All-Russian Scientific and Practical Conference (2006, April 11–12) (Issue 1). Retrieved from http://do.teleclinica.ru/206949 [in Russian].

Kikinezhdi, O. (2013). Henderno-osvitni tekhnolohii yak psykholoho-pedahohichnyi suprovid statevoi sotsializatsii osobystosti [Gender and educational technologies as psychological and pedagogical support of sexual socialization of the person]. Ukrainskyi naukovyi zhurnal. Osvita rehionu Ukrainian scientific journal. Education of the region, 3. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/1117 [in Ukrainian].

Kravets, V.P. (2011). Henderna sotsializatsiia molodshykh shkoliariv [Gender socialization of junior schoolchildren]. Ternopil [in Ukrainian].

Muntian, I.S. (2004). Hendernyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Odesa [in Ukrainian].

Stolyarchuk, L.I. (1999). Polorolevaya sotsializatsiya shkolnikov: teoriya i praktika vospitaniya [Gender socialization of schoolchildren: theory and practice of education]. Volgograd: Peremena [in Russian].

Shevchenko, A.M. (2013). Pedahohichni osnovy hendernoho vykhovannia v molodshykh shkoliariv [Pedagogical basis of gender education in the young school students]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka – Spirituality of the person: methodology, theory and practice, 1 (54), 249–258 [in Ukrainian].

Allison, R., & Ralston, M. (2017). Gender, Anticipated Family Formation, and Graduate School Expectations Among Undergraduates. Sociol Forum. doi: 10.1111/ socf.12400 [in English].

Jacobsen, G., de Mello, C., Kochhann, R., & Fonseca, R. (2017). Executive Functions in School-age Children: Influence of Age, Gender, School Type and Parental Education. Appl. Cognit. Psychol., 31, 404–413. doi: 10.1002/acp.3338 [in English].

Molano, A., Jones, S. (2017). Social centrality and aggressive behavior in the elementary school: Gender segregation, social structure, and psychological factors. Soc. Dev., 00, 1–16. doi: 10.1111/sode.12267 [in English].

Zięba, B. (2017). Metodą wychowawczą sprzyjającą właściwej socjalizacji [Educational method focused on appropriate socialization. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika»Human Studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 118–125 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байдала, В.В. (2013). Реалізація технології підготовки майбутніх учителів до виховання гендерної культури учнів підліткового віку. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 5 (264), ч. І, 6–7.

Бендас, Т.В. (2008). Гендерная психология. СПб.: Питер, 431 c.

Божович, Л.С. (1968). Личность и её формирование в детском возрасте. Москва, 212 с.

Вихор, С.Т. (2006). Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку. (Дис. канд. пед. наук). Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 264 с.

Дорохина, А.В. (2006). Проблемы формирования гендерной культуры и образования в современном обществе. Социальные науки: опыт и проблемы подготовки специалистов социальной работы: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (11–12 апр. 2006 г.) (Вып. 1). Взято з http://do.teleclinica.ru/206949/.

Кікінежді, О. (2013). Гендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід статевої соціалізації особистості. Український науковий журнал. Освіта регіону, 3. Взято з social-science.com.ua/article/1117.

Кравець, В.П., Говорун, Т.В., & Кікінежді, О.М. (2011). Гендерна соціалізація молодших школярів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 192 с.

Мунтян, І.С. (2004). Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Одеса, 23 с.

Столярчук, Л.И. (1999). Полоролевая социализация школьников: теория и практика воспитания. Волгоград: Перемена, 275 с.

Шевченко, А.М. (2013). Педагогічні основи гендерного виховання в молодших школярів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 1 (54), 249–258.

Allison, R., & Ralston, M. (2017). Gender, Anticipated Family Formation, and Graduate School Expectations Among Undergraduates. Sociol Forum. doi: 10.1111/socf.12400.

Jacobsen, G., de Mello, C., Kochhann, R., & Fonseca, R. (2017). Executive Functions in School-age Children: Influence of Age, Gender, School Type and Parental Education. Appl. Cognit. Psychol., 31, 404–413. doi: 10.1002/acp.3338.

Molano, A., & Jones, S. (2017). Social centrality and aggressive behavior in the elementary school: Gender segregation, social structure, and psychological factors. Soc. Dev., 00, 1–16. doi: 10.1111/sode.12267.

Zięba, B. (2017). Metodą wychowawczą sprzyjającą właściwej socjalizacji. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 4/36, 118–125.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039