DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121430

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОТЕНЦІАЛ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Vasyl Zhukovsky, Sergey Galetsky

Анотація


ЖУКОВСЬКИЙ Василь – доктор педагогічних наук, професор кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна (vasyl.zhukovskyi@oa.edu.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9170-8682

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-5579-2018

ГАЛЕЦЬКИЙ Сергій – здобувач кафедри психології та педагогіки, викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, Острог, 35800, Україна (sergii.galetskyi@oa.edu.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6532-3108

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4197-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121430

Бібліографічний опис статті: Жуковський, В., Галецький, С. (2018). Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 154–165. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121430.

Історія статті

Одержано: 11 вересня 2017

Прорецензовано: 2 листопада 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан дистанційної освіти. Розкрито особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів та форми їх реалізації. Охарактеризовано основні переваги дистанційної освіти студентів, зокрема гнучкість, розширення доступу до актуальної інформації, персональний підхід до навчання, спільне навчання, підвищення ступеня зрілості та незалежності, академічна соціалізація, фінансова доступність тощо. Виявлено шляхи практичного використання нових можливостей дистанційної освіти.


Ключові слова


інформаційні технології, компʼютер, дистанційна освіта, Інтернет, електронні курси

Повний текст:

PDF

Посилання


Broda, M. (2016). Chynnyky vprovadzhennia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi vchytelia anhliiskoi movy [Factors of implementation of modern information technologies in the process of preparation of English language teacher]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 3/35, 43–51 [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., Kademiia, M.Yu., & Shevchenko, L.S. (2013). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi [Interactive Learning Technologies at a Higher Educational Institution]. Vinnytsia: TOV firma «Planer» [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., Kademiia, M.Yu., & Shevchenko, L.S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid [Information technology of teaching: innovative approach: tutorial]. Vinnytsia: TOV firma «Planer» [in Ukrainian].

Oliinyk, V.V. (Ed.). (2012). Innovatsiini pidkhody do orhanizatsii naukovo-metodychnoi roboty z pedahohichnymy pratsivnykamy v umovakh kompetentnisno zoriientovanoi osvity [Innovative approaches to the organization of scientific and methodological work with pedagogical workers in conditions of competence-oriented education]. Rivne: PP Lapsiuk [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive adult learning technologies: tutorial]. Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

Pushkar, O.I. (Ed.). (2011). Suchasni tekhnolohii elektronnykh multymediinykh vydan [Modern technologies of electronic multimedia editions]. Kharkiv: VD «INZhEK» [in Ukrainian].

Saba, F. (2016). Theories of Distance Education: Why They Matter. New Directions for Higher Education, 21–30. doi: 10.1002/he.20176 [in English].

Shuffelton, A. (2015). Getting the Distance Right: Ideal and Nonideal Theory in Philosophy of Education. Educational Theory, 65, 203–214. doi:10.1111/edth.12107 [in English].

Ryan, Y., Latchem, C. (2016). Educational Technologies in Distance Education, in The Wiley Handbook of Learning Technology. N. Rushby, D.W. Surry (Eds.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9781118736494.ch10 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брода, М. (2016). Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 3/35, 43–51.

Гуревич, Р.С., Кадемія, М.Ю., & Шевченко, Л.С. (2013). Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 309 с.

Гуревич, Р.С., Кадемія, М.Ю., & Шевченко, Л.С. (2012). Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 348 с.

Олійник, В.В. (Ред.). (2012). Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти. Рівне: ПП Лапсюк, 632 с.

Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: ВД «ЕКМО», 324 с.

Пушкар, О.І. (Ред.). (2011). Сучасні технології електронних мультимедійних видань. Харків: ВД «ІНЖЕК», 296 с.

Saba, F. (2016). Theories of Distance Education: Why They Matter. New Directions for Higher Education, 21–30. doi: 10.1002/he.20176.

Shuffelton, A. (2015). Getting the Distance Right: Ideal and Nonideal Theory in Philosophy of Education. Educational Theory, 65, 203–214. doi:10.1111/edth.12107.

Ryan, Y., & Latchem, C. (2016). Educational Technologies in Distance Education, in The Wiley Handbook of Learning Technology. N. Rushby, D.W. Surry (Eds.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9781118736494.ch10.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039