DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121433

TEORETYCZNE UZASADNIENIE ORGANIZACYJNIE-PEDAGOGICZNYCH WARUNKÓW WYCHOWANIA ALTRUISTYCZNEGO

Iryna Stetsko, Tetiana Yurchyshyn

Анотація


СТЕЦЬКО Ірина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський державний економічний університет, вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46009, Україна (irenas7217@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5093-9516

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/Q-8134-2017

ЮРЧИШИН Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський державний економічний університет, вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46009, Україна (yurchyshyn@tneu.edu.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3299-0486

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-1885-2017

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121433

Бібліографічний опис статті: Stetsko, I., Yurchyshyn, T. (2018). Teoretyczne uzasadnienie organizacyjnie-pedagogicznych warunków wychowania altruistycznego. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 277–290. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121433.

Історія статті

Одержано: 6 листопада 2017

Прорецензовано: 3 січня 2018

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано структурні елементи розробленої авторами теоретичної моделі формування альтруїзму, яка складається із трьох блоків. У першому блоці теоретично обґрунтовано зміст альтруїстичного виховання, визначено його оптимальні форми та методи, а також підготовки вчителів до розвитку альтруїзму в молодого покоління.

Другий блок відображає принципи альтруїстичного виховання (гуманізму, демократизму, національної спрямованості, дитиноцентризму, скерованості на розвиток індивідуальних якостей, креативності, толерантності, соціально-педагогічної корекції, опори на потенційні можливості людини, самовиховання і самовдосконалення, системності), які, на нашу думку, є базовими для виховання бажаних характеристик. У процесі дослідження зроблено висновок, що гармонійне поєднання охарактеризованих принципів забезпечить високу результативність альтруїстичного виховання в умовах сучасної школи.

У третьому блоці розглянуто критеріальні показники розвитку альтруїзму (гносеологічний, процесуально-діяльнісний і суб’єктивно-особистісний), які є визначальними параметрами у вихованні альтруїстично спрямованої особистості. У процесі роботи доходимо висновку, що з огляду на новизну й актуальність дослідження певних інновацій потребує вітчизняна законодавча й нормативна бази. Аналіз законодавчих і нормативних актів дає підставу стверджувати про практичну відсутність документації, яка б відображала проблематику здійсненого дослідження. Внесено пропозицію щодо розробки Концепції альтруїстичного виховання молоді в ХХІ ст., яка регламентуватиме основні положення, принципи і концептуальні засади альтруїстичного виховання.

На підставі теоретико-емпіричних досліджень зроблено висновок, що питання виховання альтруїстично спрямованої особистості потребує подальших кардинальних розробок, напрацювань й удосконалення у теоретичному й практичному аспектах, зокрема, проведення науково-дослідних і пошукових розвідок та їхньої апробації й упровадження у навчально-вихований процес; розробки системи навчально-методичного забезпечення; комплексної реалізації принципів альтруїстичного виховання; вдосконалення критеріальних показників розвитку альтруїзму, що в комплексі сприятиме оптимізації формування альтруїзму в молоді.


Ключові слова


альтруїстичне виховання, принципи виховання альтруїзму, критеріальні показники, альтруїстичні якості, гуманізм, толерантність, національна спрямованість, дитиноцентризм альтруїстично спрямована особистість, навчально-виховний процес

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Amonashvili, Sh.A. (1996). Razmyshleniya o gumannoy pedagogike [Reflections on humane pedagogy]. Moscow: Izdatelskiy dom Shalvy Amonashvili [in Russian].

Bezkorovaina, O. (2007). Osobystisne samostverdzhennia uchniv – aktualna problema suchasnoho vykhovantsia [Student self-affirmation is an actual problem for a modern pupil]. Svit vykhovannia – World of education, 3/4, 13–17 [in Ukrainian].

Bekh, I.D. (1995). Humanizm u vykhovanni pidrostaiuchoi osobystosti [Humanism in the upbringing of a growing personality]. Ridna shkola – Native school, 9, 23–25 [in Ukrainian].

Buzhyna, I.V. (2005). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh uchyteliv do formuvannia humanistychnykh vidnosyn molodshykh shkoliariv [Theory and practice of preparing future teachers for the formation of humanistic relations of junior pupils]. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal: pidruchnyk dlia pedahohiv, vykhovnykiv, molodi ta batkiv [Educational ideal: a textbook for educators, educators, youth and parents] (Vol. 1). Poltava: Poltavskyi visnyk [in Ukrainian].

Dolzhenko, V.O. (2006). Vykhovannia dukhovnykh tsinnostei u studentskoi molodi v polikulturnomu prostori [Education of spiritual values in studentʼs youth in a multicultural space]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Ivanenko, L. (2015). Metody rozviazannia vazhlyvykh suchasnykh problem vykhovannia myloserdia u shkoliariv. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 1/33, 31–38 [in Ukrainian].

Kontseptsiia vykhovannia humanistychnykh tsinnostei uchniv [Concept of upbringing of humanistic values of students]. (2005). Shkilnyi svit – School World, 45, 6–8 [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti [Concept of civic education of the individual in the conditions of development of Ukrainian statehood]. (2000). Shliakh osvity – Education Way, 3, 7–13 [in Ukrainian].

Kontseptsiia humanitarnoho rozvytku Ukrainy [Concept of humanitarian development of Ukraine]. (2008). Retrieved from www.mon.gov.ua/gr/obg/2008 [in Ukrainian].

Natsionalna prohrama vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi v Ukraini [National Program for the Education of Children and Students in Ukraine]. (2004, December 3). Osvita Ukrainy – Ukrainian Education, 94, p. 6–10 [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI st. [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century]. (2002). Osvita Ukrainy – Ukrainian Education, 33, 4–6; Prohrama «Nazustrich liudiam» [The program «Towards the people»]. Retrieved from www.nau.kiev.ua/1064/719/1064_719_1.html [in Ukrainian].

Parkhomenko, O.M. (2007). Do pytannia onovlennia paradyhmy vykhovannia humanistychno spriamovanoi osobystosti pidlitka [To the issue of updating the paradigm of upbringing a humanist personality directed teenager]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 1/2, 28–33 [in Ukrainian].

Prohrama Kabinetu Ministriv «Ukrainska rodyna», № 243 vid 14 bereznia 2001 r. [Program of the Cabinet of Ministers «Ukrainian Family», № 243 of March 14, 2001]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=243-2001-%EF [in Ukrainian].

Stoliarenko, O.V. (2003). Humanistychni vidnosyny v mikrosotsiumi [Humanist relations in microscience]. Ridna shkola – Native school, 4, 17–19 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O.V. (2004). Vykhovannia yak sotsialnyi protses: osoblyvosti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Raising as a social process: features of modern transformational change]. Shliakh osvity – Education Way, 2, 2–5 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V.O. (1978). Batkivska pedahohika [Parent Pedagogy]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Bierhoff, H., & Rohmann, E. (2004). Altruistic personality in the context of the empathy-altruism hypothesis. European Journal of Personality, 18, 351–365. doi: 10.1002/per.523 [in English].

Everett, J., Caviola, L., Kahane, G., Savulescu, J., & Faber, N. (2015). Doing good by doing nothing? The role of social norms in explaining default effects in altruistic contexts. European Journal of Social Psychology, 45, 230–241. doi: 10.1002/ejsp.2080 [in English].

Sobol, Elzbieta. (Ed.). (1995). Mały Słownik Języka Polskiego. S.l.: s. n. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амонашвили, Ш.А. (1996). Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 496 с.

Безкоровайна, О. (2007). Особистісне самоствердження учнів – актуальна проблема сучасного вихованця. Світ виховання, 3/4, 13–17.

Бех, І.Д. (1995). Гуманізм у вихованні підростаючої особистості. Рідна школа, 9, 23–25.

Бужина, І.В. (2005). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, 43 с.

Ващенко, Г. (1994). Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, молоді та батьків (Т. 1). Полтава: Полтавський вісник, 191 с.

Долженко, В.О. (2006). Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, 20 с.

Іваненко, Л. (2015). Методи розвʼязання важливих сучасних проблем виховання милосердя у школярів. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 1/33, 31–38.

Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів. (2005). Шкільний світ, 45, 6–8.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. (2000). Шлях освіти, 3, 7–13.

Концепція гуманітарного розвитку України. (2008). Взято з www.mon.gov.ua/gr/obg/2008.

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. (2004, 3 грудня). Освіта України, 94, р. 6–10.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. (2002). Освіта України, 33, 4–6; Програма «Назустріч людям». Взято з www.nau.kiev.ua/1064/719/1064_719_1.html.

Пархоменко, О.М. (2007). До питання оновлення парадигми виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка. Педагогіка і психологія, 1/2, 28–33.

Програма Кабінету Міністрів «Українська родина», № 243 від 14 березня 2001 р. Взято з http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=243-2001-%EF.

Столяренко, О.В. (2003). Гуманістичні відносини в мікросоціумі. Рідна школа, 4, 17–19.

Сухомлинська, О.В. (2004). Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін. Шлях освіти, 2, 2–5.

Сухомлинський, В.О. (1978). Батьківська педагогіка. Київ: Рад. школа, 232 с.

Bierhoff, H., & Rohmann, E. (2004). Altruistic personality in the context of the empathy-altruism hypothesis. European Journal of Personality, 18, 351–365. doi: 10.1002/per.523.

Everett, J., Caviola, L., Kahane, G., Savulescu, J., & Faber, N. (2015). Doing good by doing nothing? The role of social norms in explaining default effects in altruistic contexts. European Journal of Social Psychology, 45, 230–241. doi: 10.1002/ejsp.2080.

Sobol, Elzbieta. (Ed.). (1995). Mały Słownik Języka Polskiego. S.l.: s. n., 1181 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039