DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121435

УКРАЇНСЬКА ІГРАШКА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНИХ ЗНАНЬ ПРО ДИТИНУ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Anna Fedorovych

Анотація


ФЕДОРОВИЧ Анна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (f_anna_v@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6289-5039

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4448-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121435

Бібліографічний опис статті: Федорович, А. (2018). Українська іграшка як засіб відображення народних знань про дитину на початку ХХ ст. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 328–339. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121435.

Історія статті

Одержано: 30 серпня 2017

Прорецензовано: 27 жовтня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті акцентується увага на народній іграшці як складовому елементі дитинства; розглядаються її особливості та класифікаційні ознаки, що інтегрують народні знання (філософські, психологічні, медичні (гігієнічні), педагогічні), відомості та уявлення українців про дітей, засвідчують розуміння особливостей їхнього виховання та розвитку, важливість врахування вікових, психічних, статевих, індивідуальних відмінностей.


Ключові слова


дитина, дитинство, народна іграшка, народні знання про дитину

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereziuk, O.S. (2013). Chynnyky etnopedahohiky [Factors of ethnopedagogy]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Herus, L. (2004). Ukrainska narodna ihrashka [Ukrainian folk toy]. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (Ed.). (1906). Hrushevskyi Marko. Dytyna v zvychaiakh i viruvanniakh ukrainskoho narodu. Materialy z poludnevoi Kyivshchyny [Grushevsky Marco. A child in the customs and beliefs of the Ukrainian people. Materials from the southwest of Kiev region]. Materialy do ukrainsko-ruskoi etnolohii – Materials for the Ukrainian-Russian ethnology (Vols. 8–9) [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (2006). Dytyna u zvychaiakh i viruvanniakh ukrainskoho narodu [A child in the customs and beliefs of the Ukrainian people]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Zahlada, N. (1929). Pobut selianskoi dytyny. Materialy do monohrafii s. Starosillia [The life of a peasant child. Materials to the monograph Starosillia]. Materialy do etnolohiiMaterials for ethnology (Vol. 1, pp. 1–180). Kyiv [in Ukrainian].

Naiden, O. (1999). Ukrainska narodna ihrashka. Istoriia. Semantyka. Obrazna svoieridnist. Funktsionalni osoblyvosti [Ukrainian folk toy. History. Semantics. Appearance originality. Functional features]. Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].

Poshyvailo, M. (2013). Honcharnyi kod v dytiachomu folklori ukraintsiv (kolyskovi i zabavlianky) [Potter code in Ukrainian childrenʼs folklore (lullabies)]. Literaturoznavchi studii – Literary studies, 40 (2), 166–174 [in Ukrainian].

Sorochuk, L. (2010). Narodna ihrashka yak vyiav tradytsii narodnoho vykhovannia v ukrainskii rodyni [A folk toy as a manifestation of the traditions of folk upbringing in the Ukrainian family]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Kulturolohiia – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series of Culturology, 5, 645–650 [in Ukrainian].

Starkov, V. (2008). Do istoriohrafii tradytsiinoi ihrovoi kultury naselennia Ukrainy [To the historiography of the traditional game culture of the Ukrainian population]. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv – Scientific notes. Laboratory of Young Scientists and Postgraduates (Vol. 16, pp. 131–149). Kyiv [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M.H. (1997). Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainian folk pedagogy]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Strumanskyi, V. (1996). Pedahohika narodno-pobutovoho zhyttia ukrainskoi liudnosti [Pedagogy of folk-public life of Ukrainian people]. Ridna shkola – Native school, 9, 31–50 [in Ukrainian].

Shushkevych, A. (2014). Narodna lialka. Tekhnolohiia vyhotovlennia [Folk doll Manufacturing technology]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Lam, V., & Leman, P. (2003). The Influence of Gender and Ethnicity on Childrenʼs Inferences About Toy Choice. Social Development, 12, 269–287. doi: 10.1111/1467-9507.00233 [in English].

Martin, C., Eisenbud, L., & Rose, H. (1995). Childrenʼs Gender-Based Reasoning about Toys. Child Development, 66, 1453–1471. doi: 10.1111/j.1467-8624.1995.tb00945.x [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березюк, О.С. (2013). Чинники етнопедагогіки. Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 205 с.

Герус, Л. (2004). Українська народна іграшка. Львів: Інститут народознавства НАН України, 264 с.

Грушевський, М. (Ред.). (1906). Грушевський Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини. Матеріали до українсько-руської етнології (Т. 8, 220 с.; Т. 9, 144 с.).

Грушевський, М. (2006). Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Київ: Либідь, 256 с.

Заглада, Н. (1929). Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля. Матеріали до етнології (Т. 1, с. 1–180). Київ.

Найден, О. (1999). Українська народна іграшка. Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. Київ: АртЕк, 256 с.

Пошивайло, М. (2013). Гончарний код в дитячому фольклорі українців (колискові й забавлянки). Літературознавчі студії, 40 (2), 166–174.

Сорочук, Л. (2010). Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Культурологія, 5, 645–650.

Старков, В. (2008). До історіографії традиційної ігрової культури населення України. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв (Т. 16, c. 131–149). Київ.

Стельмахович, М.Г. (1997). Українська народна педагогіка. Київ: ІЗМН, 232 с.

Струманський, В. (1996). Педагогіка народно-побутового життя української людності. Рідна школа, 9, 31–50.

Шушкевич, А. (2014). Народна лялька. Технологія виготовлення. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 200 с.

Lam, V., & Leman, P. (2003). The Influence of Gender and Ethnicity on Childrenʼs Inferences About Toy Choice. Social Development, 12, 269–287. doi: 10.1111/1467-9507.00233.

Martin, C., Eisenbud, L., & Rose, H. (1995), Childrenʼs Gender-Based Reasoning about Toys. Child Development, 66, 1453–1471. doi: 10.1111/j.1467-8624.1995.tb00945.x.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039