DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121463

ФОНЕТИЧНІ СКЛАДНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Олена Цвєтаєва, Олена Знанецька

Анотація


ЦВЄТАЄВА Олена – кандидат наук соціальних комунікацій, доцент кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей, Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара, проспект Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна (lenatsv@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8072-6578

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-2692-2016

ЗНАНЕЦЬКА Олена – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей, Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара, проспект Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна (znanetska@i.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6075-6537

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4023-2016

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121463

Бібліографічний опис статті: Цвєтаєва, О., Знанецька, О. (2018). Фонетичні складності англійської мови у студентів немовних спеціальностей. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 340–351. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121463.

Історія статті

Одержано: 9 жовтня 2017

Прорецензовано: 7 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовані деякі проблеми формування мовних фонетичних навичок українських студентів немовних спеціальностей. Висвітлено проблеми організації продуктивної взаємодії викладача зі студентами при вивченні англійської мови в студентській аудиторії. Основна увага акцентується на зростанні ролі самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти, на питаннях організації самостійної діяльності студента в умовах сучасного розвитку вищої школи, представлені найбільш актуальні аспекти цього виду навчальної активності, такі як: цілі, завдання, ефективність, контроль. Надано теоретичне обґрунтування інформаційно-технологічної підтримки організації самостій ної роботи студентів при навчанні іноземної мови. Запропоновані методичні рекомендації для викладачів щодо розробки навчальних матеріалів та індивідуальних освітніх модулів у рамках інформаційно-технологічної підтримки самостійної роботи студентів при навчанні іноземнoї мови.


Ключові слова


англійська мова, фонетика, інтонація, висловлювання, навички, фонетичні навички, компетенція, фонетична компетенція, зміст фонетичної компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Azimov, E.G., & Shchukin, A.N. (2009). Novyy slovar metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam) [New language of methodological terms and definitions (theory and practice of language teaching)]. Moskva: Izd-vo «IKAR» [in Russian].

Borisko, N.F. (2009). Obshcheevropeyskie kompetentsii vladeniya inostrannym yazykom: izuchenie, obuchenie, otsenka. Analiz nekotorykh aspektov [General Europenian competences of foreign language knowledge: studying, teaching, evaluating. Analisis of some aspects]. Inozemni movyForeign Language, 4, 10–16 [in Russian].

Harashchuk, L.A., & Levytskyi, A.E. (2004). Enjoy Practising Phonetics: Navchalnyi posibnyk z praktychnoi fonetyky dlia studentiv fakultetu inozemnykh mov [Enjoy Practising Phonetics: Textbook on phonetics practice for students of foreign languages faculty]. Vinnytsia: V-vo «FOLIANT» [in English].

Zinder, L.P. (1979). Obshchaya fonetika [General phonetics] (2nd ed.). Moskva: Izd-vo «Vysshaya shkola» [in Russian].

Laptinova, Yu. (2017). Protses navchannia anhliiskoi movy u hrupakh z riznym rivnem movlennievoi pidhotovky [Englih language teaching process in groups of students with different levels of speech background]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 79–88. Drohobych. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102613 [in Ukrainian].

Mansi, Ye.O. (2004). English: Fonetyka, hramatyka, teksty, dialohy, rozmovni temy [English: Phonetics, grammar, texts, dialogues, conversational topics]. Kyiv: V-vo «Vydavnychyi tsentr Akademiia» [in Ukrainian].

Potapova, R.K. (1997). Artikulyarnye kharakteristiki segmentarnykh edinits zvuchashchey rechi [Articulatory characteristics of sounding speech segmentary units]. In L.V. Zlatoustova, R.K. Potapova, V.V. Potapov, V.N. Trunin-Donskoi (Eds.), Obshchaya i prikladnaya fonetika General and applied phonetics (pp. 8–53). Moskva: Izd-vo MGU [in Russian].

Reformatskiy, A.A. (2007). Vvedenie v yazykovedenie: uchebnik dlya studentov filologicheskikh spetsialnostey vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Introduction to linguistics: textbook for philological specialities students of higher educational establishments]. Moskva: ASPEKT PRESS [in Russian].

Rozova, O.G. (2004). Fonetika russkoy rechi [Russian language phonetics]. In I.P. Lysakova (Ed.), Russkiy yazyk kak inostrannyy. Metodika obucheniya The Russian language as a foreign one. Teaching methodology (pp. 106–117). Moskva: Izd-vo «VLADOS» [in Russian].

Suslina, I.V., & Melnyk, L.T. (2005). Praktychnyi kurs fonetyky anhliiskoi movy [Practical course of English phonetics]. Khmelnytskyi: V-vo KhHPA [in Ukrainian].

Udiak, H.I. (2012). Formuvannia fonetychnoi kompetentsii studentiv pry navchanni intonatsiinoho oformlennia vyslovliuvannia movnymy zasobamy anhliiskoi movy [Phonetics competence formation while utterance formulation teaching with the help of English language facilities]. Molod i rynok – Youth and market, 12 (95), 70–75 [in Ukrainian].

Kharkavtsiv, I.R., & Petrytsia, L.I. (2013). Problemni aspekty formuvannia fonetychnoi kompetentsii maibutnikh vchyteliv anhliiskoi movy [Problematic aspects of future English language teachersʼ phonetics competence formation]. Naukovi zapysky. Seriia «Filolohichna» – Scientific notes. Series «Philological», 37, 310–313 [in Ukrainian].

Hambly, H., Wren, Y., McLeod, S., & Roulstone, S. (2013). The influence of bilingualism on speech production: A systematic review. International Journal of Language & Communication Disorders, 48, 1–24. doi: 10.1111/j.1460-6984.2012.00178.x [in English].

Kartushina, N., Frauenfelder, U., & Golestani, N. (2016). How and When Does the Second Language Influence the Production of Native Speech Sounds: A Literature Review. Language Learning, 66, 155–186. doi: 10.1111/lang.12187 [in English].

Mattock, K., Polka, L., Rvachew, S., & Krehm, M. (2010). The first steps in word learning are easier when the shoes fit: comparing monolingual and bilingual infants. Developmental Science, 13, 229–243. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00891.x [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азимов, Э.Г., & Щукин, А.Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: ИКАР, 448 с.

Бориско, Н.Ф. (2009). Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов. Іноземні мови, 4, 10–16.

Гаращук, Л.А., & Левицький, А.Е. (2004). Enjoy Practising Phonetics! Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов. Вінниця: Фоліант, 256 c.

Зиндер, Л.Р. (1979). Общая фонетика (2-е изд.). Москва: Высшая школа, 312 с.

Лаптінова, Ю. (2017). Процес навчання англійської мови у групах з різним рівнем мовленнєвої підготовки. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 79–88. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102613.

Мансі, Є.О. (2004). English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Київ: «Видавничий центр Академія», 368 с.

Потапова, Р.К. (1997). Артикуляторные характеристики сегментарных единиц звучащей речи. Л.В. Златоустова, Р.К. Потапова, В.В. Потапов, В.Н. Трунин-Донской (Ред.), Общая и прикладная фонетика (с. 8–53). Москва: Изд-во МГУ.

Реформатский, А.А. (2007). Введение в языковедение: учебник для студентов филологических специальностей высших педагогических учебных заведений. Москва: Аспект Пресс, 536 с.

Розова, О.Г. (2004). Фонетика русской речи. И.П. Лысаковa (Ред.), Русский язык как иностранный. Методика обучения (с. 106–117). Москва: ВЛАДОС.

Сусліна, І.В., & Мельник, Л.Т. (2005). Практичний курс фонетики англійської мови. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 322 c.

Удяк, Г.І. (2012). Формування фонетичної компетенції студентів при навчанні інтонаційного оформлення висловлювання мовними засобами англійської мови. Молодь і ринок, 12 (95), 70–75.

Харкавців, І.P., & Петриця, Л.І. (2013). Проблемні аспекти формування фонетичної компетенції майбутніх вчителів англійської мови. Наукові записки. Серія «Філологічна», 37, 310–313.

Hambly, H., Wren, Y., McLeod, S., & Roulstone, S. (2013). The influence of bilingualism on speech production: A systematic review. International Journal of Language & Communication Disorders, 48, 1–24. doi: 10.1111/j.1460-6984.2012.00178.x.

Kartushina, N., Frauenfelder, U., & Golestani, N. (2016). How and When Does the Second Language Influence the Production of Native Speech Sounds: A Literature Review. Language Learning, 66, 155–186. doi: 10.1111/lang.12187.

Mattock, K., Polka, L., Rvachew, S., & Krehm, M. (2010). The first steps in word learning are easier when the shoes fit: comparing monolingual and bilingual infants. Developmental Science, 13, 229–243. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00891.x.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039