DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121484

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Yuriy Buklov

Анотація


БУКЛОВ Юрій – аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (yuramykb@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4455-813X

ReseacherID: http://www.researcherid.com/rid/D-3973-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121484

Бібліографічний опис статті: Буклов, Ю. (2018). Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як педагогічна проблема. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 49–59. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121484.

Історія статті

Одержано: 18 вересня 2017

Прорецензовано: 13 листопада 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано особливості національно-патріотичного виховання, спрямованого насамперед на формування патріотизму та національної самосвідомості особистості. Водночас воно спирається на культурно-історичний досвід народу, його звичаї, традиції та багатовікову мудрість, духовність. Доведено, що ціннісне ставлення школярів до Батьківщини, суспільства, до себе та праці визначає їхній звʼязок зі своїм народом, державою і соціумом, особистісну гармонію і самоутвердження, розвинену потребу в трудовій і громадській активності на благо України.


Ключові слова


національно-патріотичне виховання, національна ідея, патріотизм, національна свідомість, учнівська молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. (2016). Vykhovuiemo patriotyzm yak pochuttia i tsinnist [Cultivating patriotism as a feeling and value]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu – Educator-methodist of a preschool institution, 6, 4–8 [in Ukrainian].

Vedmedenko, D.V., & Osovska, O.P. (2016). Formuvannia natsionalno-kulturnoi samosvidomosti yak osnovy dukhovno-moralnoho rozvytku uchniv [Formation of national-cultural self-consciousness as the basis of spiritual and moral development of students]. Natsionalno-patriotychne vykhovannia ditei ta molodi u suchasnomu osvitnomu prostori Ukrainy na zasadakh etnopedahohiky: materialy Vseukr. nauk.-prak. internet-konf. National patriotic upbringing of children and youth in the modern educational space of Ukraine on the principles of ethnopedagogy: Proceedings of the Allukr. sciences. internet conf. (pp. 40–43). Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O.I., Kobrii, O.M., & Chepil, M.M. (2001). Teoretychni osnovy pedahohiky [Theoretical foundations of pedagogy]. Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi [Concept of national-patriotic education of children and youth]. (Annex to the order of the Ukrainian Ministry of Education and Science from 16.06.2015 r. № 641). Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ [in Ukrainian].

Ponimanska, T. (2006). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Stuparyk, B. (1995). Natsionalno-vykhovni tradytsii halytskykh himnazii [National-educational traditions of Galician gymnasia]. Systema natsionalnoho vykhovannia yak faktor tsilisnoho rozvytku osobystosti: aktualni problemy ta istorychnyi dosvid – The system of national education as a factor for the holistic development of the individual: actual problems and historical experience (pp. 38–40). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Stuparyk, B. (1995). Do pytannia pro metu natsionalnoho vykhovannia [The question of the goal of national education]. Dzherela – Sources, 4, 3–10 [in Ukrainian].

Chepil, M. (2013). Teoretyko-metodolohichni aspekty patriotychnoho vykhovannia [Theoretical and methodological aspects of patriotic education]. Problemy ukrainskoho natsionalnoho vykhovannia – Problems of Ukrainian National Education (pp. 34–43). Drohobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Chorna, K.I. (2013). Osnovni priorytety vykhovannia hromadianyna-patriota v umovakh ukrainskoi derzhavnosti [The main priorities of education of a citizen-patriot in the conditions of Ukrainian statehood]. In N. Skotna, M. Chepil (Eds.), Problemy ukrainskoho natsionalnoho vykhovannia – Problems of Ukrainian national education (pp. 63–73). Drohobych [in Ukrainian].

Shkilna, I.M. (2016). Vikovi osoblyvosti starshykh pidlitkiv u vykhovanni natsionalnoi hidnosti yak vyiavu moralnoi svidomosti [Age features of older teenagers in the education of national dignity as a manifestation of moral consciousness]. Natsionalno-patriotychne vykhovannia ditei ta molodi u suchasnomu osvitnomu prostori Ukrainy na zasadakh etnopedahohiky: materialy Vseukr. nauk.-prak. internet-konf. – National patriotic upbringing of children and youth in the modern educational space of Ukraine on the principles of ethnopedagogy: Proceedings of the Allukr. sciences. internet conf. (pp. 43–49). Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Hand, M. (2011). Should We Promote Patriotism in Schools? Political Studies, 59, 328–347. doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00855.x [in English].

Prencipe, A., & Helwig, C. (2002). The Development of Reasoning about the Teaching of Values in School and Family Contexts. Child Development, 73, 841–856. doi: 10.1111/1467-8624.00442 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех, І. (2016). Виховуємо патріотизм як почуття і цінність. Вихователь-методист дошкільного закладу, 6, 4–8.

Ведмеденко, Д.В., & Осовська, О.П. (2016). Формування національно-культурної самосвідомості як основи духовно-морального розвитку учнів. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у сучасному освітньому просторі України на засадах етнопедагогіки: матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (c. 40–43). Івано-Франківськ: Місто НВ.

Вишневський, О.І., Кобрій, О.М., & Чепіль, М.М. (2001). Теоретичні основи педагогіки. Дрогобич: Відродження, 268 с.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641). Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Поніманська, Т. (2006). Дошкільна педагогіка. Київ: Академвидав, 456 с.

Ступарик, Б. (1995a). Національно-виховні традиції галицьких гімназій. Система національного виховання як фактор цілісного розвитку особистості: актуальні проблеми та історичний досвід (c. 38–40). Івано-Франківськ.

Ступарик, Б. (1995b). До питання про мету національного виховання. Джерела, 4, 3–10.

Чепіль, М. (2013). Теоретико-методологічні аспекти патріотичного виховання. Проблеми українського національного виховання (c. 34–43). Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка.

Чорна, К.І. (2013). Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах української державності. Н. Скотна, М. Чепіль (Ред.), Проблеми українського національного виховання (с. 63–73). Дрогобич.

Шкільна, І.М. (2016). Вікові особливості старших підлітків у вихованні національної гідності як вияву моральної свідомості. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у сучасному освітньому просторі України на засадах етнопедагогіки: матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (с. 43–49). Івано-Франківськ: Місто НВ.

Hand, M. (2011). Should We Promote Patriotism in Schools? Political Studies, 59, 328–347. doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00855.x.

Prencipe, A., & Helwig, C. (2002). The Development of Reasoning about the Teaching of Values in School and Family Contexts. Child Development, 73, 841–856. doi: 10.1111/1467-8624.00442.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039