DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121485

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Viktor Mohoryta

Анотація


МОГОРИТА Віктор – вчитель історії, Міжгірський медичний коледж, вул. Тараса Шевченка, 1, Міжгірʼя, 90000, Україна (mogor@meta.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6482-8868

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4307-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121485

Бібліографічний опис статті: Могорита, В. (2018). Дидактичні можливості сучасного шкільного підручника історії в організації процесу навчання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 244–254. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121485.

Історія статті

Одержано: 14 листопада 2017

Прорецензовано: 12 січня 2018

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті розкрито особливості уроку як форми організації освітнього процесу з історії у закладах загальної середньої освіти. Розглянуто типологію та особливості структурних компонентів сучасного уроку історії. Виконано порівняльний аналіз змісту сучасних підручників історії для закладів загальної середньої освіти в можливості їхнього використання у ході організації пізнавальної діяльності школярів на уроці. Надано оцінку можливості формування предметних компетентностей в учнів засобами підручника.


Ключові слова


підручник, тип уроку, структура уроку, особистісно орієнтоване навчання, методи пізнавальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasov, V. (2017). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [History of Ukraine: Textbook for the 9th form of general education institutions]. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Hisem, O., & Martyniuk, O. (2017). Vsesvitnia istoriia. 9 klas: pidruchnyk dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [World History. Grade 9: textbook for general education institutions]. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Diachkov, S.V., & Lytovchenko, S.D. (2017). Vsesvitnia istoriia: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [World History: Textbook for Grade 9 General Education Institutions]. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Istoriia Ukrainy. Vsesvitnia istoriia. 5–9 klasy: navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [History of Ukraine. World history. 5–9 classes: An on-line tutorial is for general educational establishments]. (2017). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html [in Ukrainian].

Burneiko, I.O., Khlibovska, H.M., Kryzhanovska, M.Ye., & Naumchuk, O.V. (2017). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [History of Ukraine: Textbook for the 9th form of general education institutions]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Levitas, F. (2006). Suchasnyi urok: osnovni vymohy do orhanizatsii navchalnoho protsesu [Contemporary lesson: the basic requirements for the organization of the educational process]. Istoriia v shkoli – History of School, 12, 26–32 [in Ukrainian].

Mysan, V. (2010). Suchasnyi urok istorii: navchalno-metodychnyi posibnyk [Contemporary history lesson: tutorial manual]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Onishchuk, V. (1976). Tipy, struktura i metodika uroka v shkole [Types, structure and methodology of the lesson in school]. Kiev: Radyanskaya shkola [in Russian].

Polianskyi, P. (2017). Vsesvitnia istoriia: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [World History: Textbook for Grade 9 General Education Institutions Pavlo Polianskyi]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Pometun, O.I., Hupan, N.M., & Smahin, I.I. (2017). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [History of Ukraine: Textbook for the 9th form of general education institutions]. Kyiv: UOVTs «Orion» [in Ukrainian].

Terletska, L. (2014). Vybir aktyvnykh metodiv navchannia v orhanizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti pidlitkiv [Choice of active learning methods in the organizing of educational-cognitive activity of teenagers]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 29 (1), 193–201 [in Ukrainian].

Turchenko, F.H., & Moroko, V.M. (2017). Istoriia Ukrainy: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [History of Ukraine: Textbook for the 9th form of general education institutions]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Chepil, M. (2016). Zmist vykhovnoi diialnosti ukrainskykh pedahohiv Halychyny (kinets XIX – pochatok XX st.) [The activities of Ukrainian Galician teachers (late XIX – early XX centuries)]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 3/35, 244–254 [in Ukrainian].

Chernetska, T. (2011). Suchasnyi urok: teoriia i praktyka modeliuvannia [Contemporary Lesson: Theory and Practice of Modeling]. Kyiv: TOV «Praimdruk» [in Ukrainian].

Shchupak, I.Ya. (2017). Vsesvitnia istoriia: pidruchnyk dlia 9 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [World History: Textbook for Grade 9 General Education Institutions Pavlo Polianskyi]. Kyiv: UOVTs «Orion» [in Ukrainian].

Chiu, T. (2017). Introducing electronic textbooks as daily-use technology in schools: A top-down adoption process. British Journal of Educational Technology, 48, 524–537. doi: 10.1111/bjet.12432 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Власов, В. (2017). Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Літера ЛТД, 304 с.

Гісем, О.В., & Мартинюк, О.О. (2017). Всесвітня історія. 9 клас. Харків: Ранок, 256 с.

Дʼячков, С.В., & Литовченко, С.Д. (2017). Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: Ранок, 192 с.

Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи: навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (2017). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html.

Бурнейко, І.О., Хлібовська, Г.М., Крижановська, М.Є., & Наумчук, О.В. (Ред.). (2017). Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Астон, 296 с.

Левітас, Ф. (2006). Сучасний урок: основні вимоги до організації навчального процесу. Історія в школі, 12, 26–32.

Мисан, В. (2010). Сучасний урок історії. Київ: Шкільний світ, 120 с.

Онищук, В. (1976). Типы, структура и методика урока в школе. Киев: Радянська школа, 184 с.

Полянський, П. (2017). Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Грамота, 224 с.

Пометун, О.І., Гупан, Н.М., & Смагін, І.І. (2017). Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: УОВЦ «Оріон», 288 с.

Терлецька, Л. (2014). Вибір активних методів навчання в організації навчально-пізнавальної діяльності підлітків. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 29 (1), 193–201.

Турченко, Ф.Г., & Мороко, В.М. (2017). Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Генеза, 384 с.

Чепіль, М. (2016). Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 3/35, 244–254.

Чернецька, Т. (2011). Сучасний урок: теорія і практика моделювання. Київ: ТОВ «Праймдрук», 348 с.

Щупак, І.Я. (2017). Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: УОВЦ «Оріон», 208 с.

Chiu, T. (2017). Introducing electronic textbooks as daily-use technology in schools: A top-down adoption process. British Journal of Educational Technology, 48, 524–537. doi: 10.1111/ bjet.12432.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039