DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.123557

СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНАРНО-АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Марія Козолуп

Анотація


КОЗОЛУП Марія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна (forys_maria@yahoo.co.uk)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5892-6696

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-7927-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.123557

Бібліографічний опис статті: Козолуп, М. (2018). Система інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів в університетах США як педагогічна технологія. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 130‒144. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.123557.

Історія статті

Одержано: 1 березня 2018

Прорецензовано: 18 квітень 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті подано комплексну характеристику американської університетської системи інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів (ІДАКП), у тому числі розглянуто витоки та основні засади цієї системи комунікативної підготовки; розкрито технологічну природу системи ІДАКП, що є ієрархічною структурою, яка інтегрує низку навчальних і локальних технологій академічної комунікативної підготовки; представлено модель системи, яка включає концептуально-цільовий, організаційно-процесуальний і контрольно-результативний блоки компонентів.


Ключові слова


педагогічна технологія, педагогічна система інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів, міждисциплінарний, жанрово-базований, діяльнісний, компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, V.V., Lanskikh, M.V., & Bondarenko, Iu.V. (2011). Sovremennye pedagogicheskie tekhnologiі kak obektivnaia potrebnost [Modern pedagogical technologies as an objective necessity]. Kharkov: KhNADU [in Russian].

Kozolup, M.S. (2014a). Zastosuvannia zhanrovo-bazovanoho pidkhodu do akademichnoi komunikatyvnoi pidhotovky studentiv pryrodnychykh spetsialnostei v universytetakh SShA [Applying genre-based approach to academic communication teaching to science majors at the US universities]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Naukowyi Chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical science: reality and perspectives, 49, 97–103 [in Ukrainian].

Kozolup, M.S. (2014b). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid do formuvannia akademichnoi komunikatyvnoi kompetentsii u studentiv pryrodnychykh spetsialnostei v universytetakh SShA [Interdisciplinary approach to the development of academic communicative competency in science majors at the US universities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia «Pedahohika. Sotsialna robota» – Scientific Herald of Uzhhorod National University: Series «Pedagogy. Social Work», 30, 60–63 [in Ukrainian].

Kozolup, M.S. (2017). Tekhnolohii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei do akademichnoi komunikatsii v universytetakh SShA [Educational technologies of science majors preparation for academic communication in the universities of the United States]. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Ternopil [in Ukrainian].

Mykytenko, N.O. (2011). Tekhnolohiia formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychoho profiliu [Technology of foreign language professional competency development in science majors]. Ternopil: TNPU [in Ukrainian].

Nazarova, T.S. (1997). Pedagogicheskie tekhnologii – novyi etap evoliutcii? [Pedagogical technologies – a new stage of evolution?]. PedagogikaPedagogika, 3, 20–27 [in Russian].

Orshanskyi, L., & Ivakh, S. (2017). Problemy ta napriamy modernizatsii vitchyznianoi vyshchoi osvity [Problems and directions of the national higher education modernization]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of Pedagogy, 5/37, 119–128. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102617 [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (1999–2001). Pedahohichni tekhnolohii i profesiinyi rozvytok osobystosti [Pedagogical technologies and individual professional development]. Prace Naukowe. Pedagogika – Scientific Works. Pedagogy, 8–10, 741–754. Retrieved February 7, 2018, from http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/341/?idvol=7420 [in Ukrainian].

Yakhontova, T.V. (2009). Linhvistychna henolohiia naukovoi komunikatsii [Linguistic genre study of academic communication]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Bawarshi, A.S., & Reiff, M.J. (2010). Genre: an introduction to history, theory, research and pedagogy. West Lafayette, Indiana: Parlor Press LLC [in English].

Jacobs, H.H. (1989). The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. In H.H. Jacobs (Ed.), Interdisciplinary curriculum: Design and implementation (pp. 1–12). Alexandria, VA: ASDC [in English].

Kruse, O., Chitez, M., Rodriguez, B., & Castello, M. (Eds.). (2016). Exploring European Writing Cultures. Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Winterthur: ZHAW Zurcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. doi: 10.21256/zhaw-1056 [in English].

Lave, J., & Wegner, E. (2003). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press [in English].

Russell, D.R. (2002). Writing in the Academic Disciplines: A Curricular History. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press [in English].

Statement on WAC Principles and Practices. (2014). Retrieved February 10, 2018, from http://wac.colostate.edu/principles/statement.pdf [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко, В.В., Ланских, М.В., & Бондаренко, Ю.В. (2011). Современные педагогические технологии как объективная потребность. Харьков: ХНАДУ, 146 с.

Козолуп, М.С. (2014a). Застосування жанрово-базованого підходу до академічної комунікативної підготовки студентів природничих спеціальностей в університетах США. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 49, 97–103.

Козолуп, М.С. (2014b). Міждисциплінарний підхід до формування академічної комунікативної компетенції у студентів природничих спеціальностей в університетах США. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 30, 60–63.

Козолуп, М.С. (2017). Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Тернопіль, 20 с.

Микитенко, Н.О. (2011). Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю. Тернопіль: ТНПУ, 411 с.

Назарова, Т.С. (1997). Педагогические технологии – новый этап эволюции? Педагогика, 3, 20–27.

Оршанський, Л., & Івах, С. (2017). Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 5/37, 119–128. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102617.

Сисоєва, С. (1999–2001). Педагогічні технології і професійний розвиток особистості. Prace Naukowe. Pedagogika, 8–10, 741–754. Взято 7 лютого 2018 з http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/341/?idvol=7420.

Яхонтова, Т.В. (2009). Лінгвістична генологія наукової комунікації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 420 с.

Bawarshi, A.S., & Reiff, M.J. (2010). Genre: an introduction to history, theory, research and pedagogy. West Lafayette, Indiana: Parlor Press LLC, 263 p.

Jacobs, H.H. (1989). The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. In H.H. Jacobs (Ed.), Interdisciplinary curriculum: Design and implementation (pp. 1–12). Alexandria, VA: ASDC.

Kruse, O., Chitez, M., Rodriguez, B., & Castello, M. (Eds.). (2016). Exploring European Writing Cultures. Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Winterthur: ZHAW Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften, 290 p. doi: 10.21256/zhaw-1056.

Lave, J., & Wegner, E. (2003). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press, 142 p.

Russell, D.R. (2002). Writing in the Academic Disciplines: A Curricular History. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 428 p.

Statement on WAC Principles and Practices. (2014). Retrieved February 10, 2018, from http://wac.colostate.edu/principles/statement.pdf.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039