DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.126018

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Олена Невмержицька

Анотація


НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (nhelen750@gmail.com)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9911-9735

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4176-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.126018

Бібліографічний опис статті: Невмержицька, О. (2018). Проблеми підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 200–210. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.126018.

Історія статті

Одержано: 15 квітня 2018

Прорецензовано: 6 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті розглянуто основні форми навчання осіб з особливими освітніми потребами. Констатовано важливість інклюзії як важливої форми сучасної освіти. Вказано на проблеми, що перешкоджають розвитку інклюзивної освіти в Україні та гальмують його. Однією з них є недосконала підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності. Охарактеризовано сучасний стан підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Визначено шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання. 


Ключові слова


підготовка майбутніх педагогів, інклюзивне освітнє середовище, мейнстримінг, інтеграція, інклюзія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bashmanova, E.L. (2011). Sotcialnaia stratifikatciia kak problema pedagogicheskoi teorii i praktiki [Social stratification as a problem of pedagogical theory and practice]. Kursk [in Russian].

Dubaseniuk, O.A., Semeniuk, T.V., & Antonova, O.Ye. (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi diialnosti [Preparation of the future teacher for pedagogical activity]. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine «On Education»]. Retrieved March 22, 2018, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 39–47. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in conditions of decentralization]. (2017). Ternopil: TOV «Ternohraf» [in Ukrainian].

Shved, M. (2015). Osnovy inkliuzyvnoi osvity [Basics of inclusive education]. Lviv: Ukrainskyi katolytskyi universytet [in Ukrainian].

Shevtsiv, Z. (2017). Deiaki aspekty pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly do roboty v inkliuzyvnomu seredovyshchi zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Some aspects of preparing a future primary school teacher to work in an inclusive environment of a general education institution]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 269–276. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102647 [in Ukrainian].

Engelbrecht, P., & Ekins, A. (2017). International perspectives on teacher education for inclusion. The Wiley Handbook of Diversity in Special Education, 1. doi: 10.1002/9781118768778.ch20 [in English].

Winzer, M.A. (2009). From integration to inclusion: a history of special education in the 20th century. Washington, D.C.: Gallauder University Press [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Башманова, Е.Л. (2011). Социальная стратификация как проблема педагогической теории и практики. Курск, 240 с.

Дубасенюк, О.А., Семенюк, Т.В., & Антонова, О.Є. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 193 с.

Закон України «Про освіту». Взято 22 березня 2018 з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 39–47. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. (2017). Тернопіль: ТОВ «Тернограф», 100 с.

Швед, М. (2015). Основи інклюзивної освіти. Львів: Український католицький університет, 360 с.

Шевців, З. (2017). Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 269–276. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102647.

Engelbrecht, P., & Ekins, A. (2017). International perspectives on teacher education for inclusion. The Wiley Handbook of Diversity in Special Education, 1. doi: 10.1002/9781118768778.ch20.

Winzer, M.A. (2009). From integration to inclusion: a history of special education in the 20th century. Washington, D.C.: Gallauder University Press.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039