DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.132747

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Василь Кузьменко, Ірина Куценко

Анотація


КУЗЬМЕНКО Василь – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, ВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», вул. Покришева, 41, Херсон, 73034, Україна (kuzmenkovasiliy@gmail.com)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0211-5173

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/L-2458-2018

КУЦЕНКО Ірина – аспірантка кафедри педагогіки й менеджменту освіти, ВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», вул. Покришева, 41, Херсон, 73034, Україна (sevilia19771@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5347-4101

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-9887-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.132747

Бібліографічний опис статті: Кузьменко, В., & Куценко, І. (2018). Нормативно-правове забезпечення моніторингу навчальних досягнень студентів морських закладів освіти на початку ХХІ століття. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 160‒171. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.132747.

Історія статті

Одержано: 28 квітня 2018

Прорецензовано: 20 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті здійснена спроба аналізу нормативно-правового забезпечення моніторингу навчальних досягнень студентів морських закладів освіти на початку ХХІ ст. На основі ретроспективного аналізу джерел визначено, що цей час характеризується активним прийняттям низки держстандартів і нових положень, процедур організації моніторингу навчальних досягнень, а також впливом Болонського процесу та Міжнародної морської організації на формування нормативно-правового поля моніторингу вітчизняної морської освіти. На основі аналізу нормативно-правової бази зроблена класифікація документації за такими напрямами: міжнародна документація щодо моніторингу загалом, міжнародна документація щодо моніторингу якості морської освіти, документація щодо якості освіти України, документація щодо якості освіти вітчизняних морського закладу освіти. Виявлено, що міжнародна документація щодо моніторингу якості освіти представлена передовсім стандартами серії 9000 (ДСТУ ISO 9000:2001, ДСТУ ISO 9001:2001 та інші), які мають на меті підвищення ефективності функціонування організації. Зазначається, що однією з найбільш важливих розробок Міжнародної морської організації є Міжнародна конвенція з підготовки, дипломування моряків і несення вахти, яка визначає норми компетентності та мінімальні вимоги до навчання моряків, надає рекомендації щодо професійної підготовки морських фахівців, передбачає обовʼязкові документи для роботи на судні тощо. У такому контексті елементом моніторингу навчальних досягнень студентів морських спеціальностей є оцінювання його компетентностей, які виділяються у Міжнародній конвенції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти та Модельних курсах. Проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу, яка представлена Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Положенням про порядок проведення моніторингу та оцінки якості освіти тощо.


Ключові слова


морська освіта, нормативно-правова база, моніторинг навчальних досягнень, якість освіти, стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika»Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 39–41. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

Lokshyna, O., Lukina, T., & Liashenko, O. (2004). Monitorynh yakosti osvity: svitovi dosiahnennia ta ukrainski perspektyvy [Monitoring the quality of education: world achievements and Ukrainian perspectives]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Lukina, T. (2006). Monitorynh yakosti osvity: teoriia i praktyka [Quality Education Monitoring: Theory and Practice]. Kyiv: L. Halitsyn [in Ukrainian].

Orshanskyi, L., & Ivakh, S. (2017). Problemy ta napriamy modernizatsii vitchyznianoi vyshchoi osvity [Problems and directions of the national higher education modernization]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika»Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 118–128. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102617 [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti osvity v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Recommendations on Quality Assurance in the European Higher Education Area]. (2006). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Khodakovskyi, V. (2007). Istoriia morskoi osvity Ukrainy. Khersonskyi derzhavnyi morskyi instytut [History of marine education of Ukraine. Kherson State Maritime Institute]. Kherson: Oldi-plius [in Ukrainian].

Model Course 3.12. Assessment, Examination and Certification of Seafarers. (2000). London: International Shipping Federation of London [in English].

STCW Convention with the Manila Amendments. (2011). London: International Maritime Organization [in English].

Russell, P. (2017). Maritime Education and Training (MET). In J. Carlton, P. Jukes, & Y.S. Choo (Eds.), Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering. doi: 10.1002/9781118476406.emoe048 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 39–41. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Локшина, О., Лукіна, Т., & Ляшенко, О. (2004). Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. Київ: К.І.С., 128 с.

Лукіна, Т. (2006). Моніторинг якості освіти: теорія і практика. Київ: Л. Галіцин, 128 с.

Оршанський, Л., & Івах, С. (2017). Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 118–128. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102617.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі вищої освіти. (2006). Київ: Ленвіт, 35 с.

Ходаковський, В. (2007). Історія морської освіти України. Херсонський державний морський інститут. Херсон: Олді-плюс, 323 с.

Model Course 3.12. Assessment, Examination and Certification of Seafarers. (2000). London: International Shipping Federation of London, 143 p.

STCW Convention with the Manila Amendments. (2011). London: International Maritime Organization, 368 р.

Russell, P. (2017). Maritime Education and Training (MET). In J. Carlton, P. Jukes, & Y.S. Choo (Eds.), Encyclopedia of Maritime and Offshore Engineering. doi: 10.1002/9781118476406.emoe048 [in English].

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039