DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.133262

МЕТОДОЛОГО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЦІННОСТЕЙ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Марина Ратко

Анотація


РАТКО Марина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, Мелітополь, 72300, Україна (irma.zaharova2018@gmail.com)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9278-2155

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/L-5405-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.133262

Бібліографічний опис статті: Ратко, М. (2018). Методолого-інструментальні засади виховання світоглядних уявлень старшокласників у процесі освоєння цінностей художньої культури. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 211–223. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.133262.

Історія статті

Одержано: 3 травня 2018

Прорецензовано: 7 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті висвітлюється проблема духовно-світоглядного виховання школярів у процесі освоєння мистецьких творів, які типологічно належать до різних художніх систем – класичної культури, авангарду, постмодерну. Актуальність звернення до неї зумовлена цивілізаційними зрушеннями періоду кінця Модерну і необхідністю збереження індивідуальної та національної ідентичності в умовах посилення глобального контролю над психосферою.

Концептуальна ідея дослідження полягає у необхідності аналізу та інтерпретації цінностей художньої культури відповідно до специфіки їх творення та arte-буття – міметизму, неміметизму, ігрової суті. Відповідно, нами визначено базові принципи виховної роботи – культуровідповідності, субʼєктності, онтологічності; сформульовано педагогічні умови забезпечення ефективності процесу виховання світоглядних уявлень учнів старших класів, які стосуються засвоєння ними інтерпретативних установок для опанування текстів з імпліцитною та з експліцитною «відкритістю» художньо-світоглядного змісту (міметичних, неміметичних та ігрових).

У дослідженні класифіковано і конкретизовано методи аналізу та інтерпретації мистецьких творів. З-поміж них: методи, які стосуються «внутрішньої» (знакової, духовно-енергетичної) сторони тексту та методи, що стосуються його «зовнішніх» звʼязків (історико-культурний, біографічний та ін.).

Нами розроблено й упроваджено алгоритми освоєння художніх творів. Для напівфігуративних візуальних мистецтв запропоновано аналітичну схему, що базується на методі напівсимволічного семіозису і передбачає визначення змістового плану тексту і характеристику плану «вираження». Для неміметичних текстів, які належать до трансцендентальної системи, розроблено алгоритм, що засновується на медитативно-асоціативному методі та методі пост-адеквацій змісту. 


Ключові слова


світоглядні уявлення, художня культура, міметичні і неміметичні художні тексти, методи інтерпретації

Повний текст:

PDF

Посилання


Artists of Ukraine. XX khudozhnykiv Ukrainy (kinets storichchia) [Artists of Ukraine. XX artists of Ukraine]. (2007). Kyiv [in Ukraine].

Bychkov, V.V. (2003). Leksikon nonklassiki. Khudozhestvenno-esteticheskaia kultura XX veka [Lexicon of non-classical. Artistic and aesthetic culture of the 20th century]. Moscow: «Rossiiskaia politicheskaia entciklopediia» (ROSSPEN) [in Russian].

Gadamer, G.G. (1988). Istina i metod. Osnovy filosofskoi germenevtiki [Truth and method. The basis of the philosophical hermeneutic]. Moscow: Progress [in Russian].

Gritcanov, A.A. (Comp. & Ed.). (2003). Noveishii filosofskii slovar [The newest philosophical dictionary]. Minsk: Knizhnyi dom [in Russian].

Kandinskii, V.V. (2001). Izbrannye trudy po teorii iskusstva [Selected works on the theory of art] (Vols. 1–2; Vol. 1). Moscow: Gileia [in Russian].

Kandinskii, V.V. (1992). O dukhovnom v iskusstve [About the spiritual in art]. Moscow: Arkhimed [in Russian].

Krymskyi, S.B. (2003). Zapyty filosofskykh smysliv [The inquiries of philosophical meanings]. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian].

Krymskyi, S.B. (2002). Pryntsypy dukhovnosti ХХІ stolittia [The principles of spirituality of the 21th century]. Retrieved April 9, 2018, from http://day.kyiv.ua/uk/article/cus pilstvo/sergiy-krimskiy-principi-duhovnosti [in Ukrainian].

Petrova, O.M. (2004). Mystetstvoznavchi refleksii: Istoriia, teoriia ta krytyka obrazotvorchoho mystetstva 70-kh rokiv XX st. – pochatku XXI st. [Art Reflections: history, theory and critique of fine art of the 70ʼs of the 20th century – the beginning of the 21th century]. Kyiv: Vydavnychyi dim «KM Akademiia» [in Ukrainian].

Reale, Dzh., & Antiseri, D. (1997). Zapadnaia filosofiia ot istokov do nashikh dnei. Vol. 4: Ot romantizma do nashikh dnei [Western philosophy from the sources to present days. Vol. 4: From romanticism to our days]. Saint Petersburg: TOO TK «Petroplis» [in Russian].

Rusakova, L. (2014). Intehratyvna metodolohiia u suchasnii khudozhnii osviti [The Integrative Methodology in Contemporary Art Education]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 29/3, 170–178 [in Ukrainian].

Silichev, D.A. (1991). Semiotika i iskusstvo. Analiz zapadnykh kontceptcii [Semiotics and art. Analysis of Western concepts]. Moscow: Znanie [in Russian].

Fursov, A. (2017). Nastupaiut novye temnye veka [The new dark ages are coming]. Retrieved April 15, 2018, from: http://www.russiapost.su/archives [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Artists of Ukraine. ХХ художників України (кінець сторіччя). (2007). Київ, 221 с.

Бычков, В.В. (Ред.). (2003). Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 607 с.

Гадамер, Г.Г. (1988). Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва: Прогресс, 704 с.

Грицанов, А.А. (Сост. и ред.). (2003). Новейший философский словарь. Минск: Книжный дом, 1280 с.

Кандинский, В.В. (2001). Избранные труды по теории искусства (Т. 1–2; Т. 1). Москва: Гилея, 390 с.

Кандинский, В. (1992). О духовном в искусстве. Москва: Архимед, 110 с.

Кримський, С.Б. (2003). Запити філософських смислів. Київ: Вид. ПАРАПАН, 240 с.

Кримський, С. (2002). Принципи духовності ХХІ століття. Взято 9 квітня 2018 з http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sergiy-krimskiy-principi-duhovnosti.

Петрова, О.М. (2004). Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 400 с.

Реале, Дж., & Антисери, Д. (1994). Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4: От романтизма до наших дней. Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петроплис», 880 с.

Русакова, Л. (2014). Інтегративна методологія у сучасній художній освіті. Людинознавчі студії: зб. наук. праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 29/3, 170–178.

Силичев, Д.А. (1991). Семиотика и искусство. Анализ западных концепций. Москва: Знание, 64 с.

Фурсов, А. (2017). Наступают новые тёмные века. Взято 15 квітня 2018 з http://www.russia post.su/archives.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039