DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140926

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Людмила Алексєєнко-Лемовська

Анотація


АЛЕКСЄЄНКО-ЛЕМОВСЬКА Людмила – канд. пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, Київ, 01601, Україна (al-lem17@ukr.net)

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5391-0719

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/L-3162-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140926

Бібліографічний опис статті: Алексєєнко-Лемовська, Л. (2018). Методична компетентність вихователів закладів дошкільної освіти як складова професійної компетентності. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 13–26. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140926.

Історія статті

Одержано: 3 травня 2018

Прорецензовано: 7 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті проаналізовано підходи до визначення феномена професійної компетентності: функціонально-діяльнісний, аксіологічний, універсальний, особистісно-діяльнісний; розкрито структуру ключових компетенцій в освіті; визначено основні складові професійної компетентності педагогів та форми методичної роботи, спрямовані на розвиток компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. У статті розкрито, що компетентнісна модель освіти випливає з модернізації вітчизняної освіти, метою якої є підготовка особистості до життя, самовизначення, а також загальна підготовка до виконання всього спектру життєвих функцій. Необхідність розвитку методичної компетентності вихователів дошкільних закладів у системі неперервної освіти зумовлена новими тенденціями в інформаційному суспільстві, повʼязаними з накопиченням наукових знань і необхідністю пошуку ефективних механізмів їх передачі та використання.

Розкрито поняття «компетентнісна модель освіти» – це акцентування уваги освіти на результаті освіти. Як результат розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в проблемних ситуаціях. Під професійною компетентністю розуміється комплексний ресурс особистості, який залежить від необхідного для цього набору професійних компетенцій. Включає у себе предметну (спеціальну), психолого-педагогічну, диференційовано-педагогічну, методичну, рефлексивну складові.

Методична компетентність розглядається як компонент професійної компетентності майбутніх вихователів, тобто поняття «професійна компетентність» і «методична компетентність» співвідносяться як загальне і часткове відповідно; забезпечує результативність процесу навчання, оскільки дає змогу з наукової точки зору реалізовувати принципи, зміст, форми професійної підготовки; передбачає здатність до методичної рефлексії, вміння критично оцінювати і переосмислювати якості власної навчальної діяльності, аналізувати використовувані прийоми і вправи з точки зору їх доцільності й ефективності.

 

Ключові слова


професійна компетентність, кваліфікаційні характеристики, педагогічна діяльність, форми методичної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Adolf, V.A. (2005). Obnovlenie protcessa podgotovki pedagogov na osnove modelirovaniia professionalnoi deiatelnosti [Updating of process of teachers training on the basis of modeling of professional activity]. Krasnoiarsk [in Russian].

Aleksieienko-Lemovska, L.V. (2017). Vektory naukovykh doslidzhen u haluzi doshkilnoi osvity [Vectors of scientific research in the field of preschool education]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 4–14. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98220 [in Ukrainian].

Bezukladnikov, K.E., Kruze, B.A., & Oskolkova, V.R. (2011). Tekhnologiia razvitiia gotovnosti budushchego uchitelia k pedagogicheskoi samorealizatcii [Тechnology of development of the readiness future teacherʼs for pedagogical self-realization]. Perm: Perm. gos. ped. un-t [in Russian].

Bereziuk, O.S., & Vlasenko, O.M. (2013). Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv [Formation of generalcultural competence of future specialists]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Bibik, N.M., Vashchenko, L.S., & Lokshyna, O.I. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: international experience and Ukrainian prospects: library of educational policy]. O.V. Ovcharuk (Ed.). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M.Y., Pylypenko, L.I., & Penkova, O.I. (2013). Vykhovannia dukhovnosti osobystosti [Education of personality spirituality]. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Hluzman, O.V. (2009). Bazovi kompetentnosti: sutnist ta znachennia v zhyttievomu uspikhu osobystosti [Core competence: the nature and value of individual success in life]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychologe, 2, 51–60 [in Ukrainian].

Gushchina, T.N. (2001). Formirovanie metodicheskoi kompetentnosti pedagogicheskikh rabotnikov dopolnitelnogo obrazovaniia detei v protcesse povysheniia kvalifikatcii [Formation of methodical competence of teachers of the institute of additional education of children in the process of professional development]. (Candidateʼs thesis). Iaroslavl [in Russian].

Kuzmina, N.V. (1990). Professionalizm lichnosti prepodavatelia i mastera proizvodstvennogo obucheniia [The professionalism of the teacherʼs personality and the master of industrial training]. Moscow: Vysshaia shkola [in Russian].

Khutorskoi, A.V. (2003). Kliuchevye kompetentcii kak komponent lichnostno-orientirovannoi paradigmy obrazovaniia [Key competences as a component of personality-oriented educational paradigm]. Narodnoe obrazovanieNational Education, 2, 58‒64 [in Russian].

Savchenko, O.P. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli [Competency approach in modern universities]. Pedahohika i nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku – Pedagogy and science: history, theory, practic, tendention of development, 3, 16–23 [in Ukrainian].

Slastenin, V.A., Isaev, I.F., & Shiianov, E.N. (2002). Pedagogika [Pedagogy]. Moscow: Akademiia [in Russian].

Edwards, R., & Nicoll, K. (2006). Expertise, competence and reflection in the rhetoric of professional development. British Educational Research Journal, 32, 115–131. doi: 10.1080/01411920500402052 [in English].

Sharmahd, N., Peeters, J., & Bushati, M. (2018). Towards continuous professional development: Experiencing group reflection to analyse practice. European Journal of Education, 53 (1), 58–65. doi: 10.1111/ejed.12261 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адольф, В.А. (2005). Обновление процесса подготовки педагогов на основе моделирования профессиональной деятельности. Красноярск, 212 с.

Алексєєнко-Лемовська, Л.В. (2017). Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 4/36, 4–14. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98220.

Безукладников, К.Э., Крузе, Б.А., & Осколкова, В.Р. (2011). Технология развития готовности будущего учителя к педагогической самореализации. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 133 с.

Березюк, О.С., & Власенко, О.М. (2013). Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 122 с.

Бібік, Н.М., Ващенко, Л.С., & Локшина, О.І. (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. О.В. Овчарук (Ред.). Київ: К.І.С., 112 с.

Боришевський, М.Й., Пилипенко, Л.І., Пенькова, О.І. (2013). Виховання духовності особистості: навч.-метод. посібник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 104 с.

Глузман, О.В. (2009). Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія, 2, 51–60.

Гущина, Т.Н. (2001). Формирование методической компетентности педагогических работников дополнительного образования детей в процессе повышения квалификации. (Дис. канд. пед. наук). Ярославль, 252 с.

Кузьмина, Н.В. (1990). Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва: Высшая школа, 117 с.

Хуторской, А.В. (2003). Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование, 2, 58–64.

Савченко, О.П. (2010). Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. Педагогіка і наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 3, 16–23.

Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., & Шиянов, Е.Н. (2002). Педагогика. Москва: Академия, 576 с.

Edwards, R., & Nicoll, K. (2006). Expertise, competence and reflection in the rhetoric of professional development. British Educational Research Journal, 32, 115–131. doi: 10.1080/01411920500402052.

Sharmahd, N., Peeters, J., & Bushati, M. (2018). Towards continuous professional development: Experiencing group reflection to analyse practice. European Journal of Education, 53 (1), 58–65. doi: 10.1111/ejed.12261.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039