DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140927

ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Тетяна Борохвіна

Анотація


БOРОХВІНА Тетяна – аспірантка кафедри педагогіки, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука, вул. Степана Демʼянчука, 4, Рівне, 33000, Україна (romul001@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9326-996X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/O-3688-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140927

Бібліографічний опис статті: Бoрохвіна, Т. (2018). Проблема інклюзивної освіти у педагогічній теорії та практиці. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 50–61. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140927.

Історія статті

Одержано: 30 травня 2018

Прорецензовано: 29 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті пропонується визначення інклюзивної освіти. Також аналізуються сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження у галузі інклюзивного навчання. Здійснено огляд наукових досліджень щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами, які проводилися в Україні на початку ХХІ ст. Зазначено, що потрібно більше уваги приділяти зарубіжному досвіду і будувати на основі цього власну систему альтернативного інклюзивного навчання, яка в Україні повинна співіснувати із загальною і спеціальною.

Зʼясовано, що в основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка запобігає будь-якій дискримінації дітей, забезпечує рівне ставлення до усіх, але створює особливі умови для дітей, котрі мають особливі освітні потреби. Зазначено, що інклюзивна освіта може підтримати таких дітей у навчанні і досягненні успіху, що дасть шанси і можливості для поліпшення їхнього життя.

У статті здійснено класифікацію науково-теоретичної бази, присвяченої проблемі інклюзивної освіти в Україні та зарубіжних країнах за інституційним критерієм і виділено дві основні групи наукових праць. Доведено, що для успішної імплементації інклюзивної освіти в загальноосвітній навчальний процес в Україні варто виробити власну вітчизняну модель впровадження інклюзивного навчання з урахуванням позитивних тенденцій досвіду тих країн, для яких інклюзія стала невідʼємною складовою навчання.


Ключові слова


люди з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, національна система освіти, інтеграція, загальноосвітній шкільний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, V. (2004). Osvita ditei z osoblyvymy potrebamy: poshuky ta perspektyvy [Education of children with special needs: search and perspectives]. Suchasni tendentsii rozvytku spetsialnoi osvity (Ukrainsko-kanadskyi dosvid) ‒ Contemporary trends in the development of special education (Ukrainian-Canadian experience) (pp. 25–29) [in Ukrainian].

Budiak, L. (2010). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy inkliuzyvnoho navchannia ditei z porushenniamy psykhofizychnoho rozvytku v zahalnoosvitnii silskii shkoli [Organizational Pedagogical Conditions of the Inclusive Education of Children with Body-Mind Disorders in the General Village School]. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vasylenko, O. (2010). Sotsialno-pedahohichni umovy adaptatsii molodshykh shkoliariv z osoblyvymy potrebamy do navchannia v zahalnoosvitnii shkoli [Social-Pedagogical Conditions of Junior Pupilsʼ Adaptation to the Education in the General School]. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Zakharchuk, M., & Zakaulova, Yu. (2014). Analiz systemy pidhotovky pedahohiv inkliuzyvnoi shkoly u SShA [Analysis of the teachers training system of inclusive school in the USA]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho – Scientific Bulletin of Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University, 12, 21–28 [in Ukrainian].

Illiashenko, T. (2009). Intehratsiia ditei z osoblyvymy potrebamy u zahalnoosvitnii shkoli [Integration of children with special needs at a general education school]. Sotsialnyi pedahohSocial pedagogue, 5, 26–35 [in Ukrainian].

Lalak, N. (2013). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do roboty v zakladakh osvity z inkliuzyvnoiu formoiu navchannia [Preparation of future teachers for work in educational institutions with an inclusive form of training]. Pedahohichna osvita i nauka v umovakh klasychnoho universytetu: tradytsii, problemy, perspektyvy ‒ Pedagogical Education and Science in the Conditions of the Classical University: Traditions, Problems, Prospects. sciences labor (pp. 234–240). Lviv: LNU Ivan Franko [in Ukrainian].

Lohvynenko, T. (2014). Vyshcha osvita Danii, Norvehii, Shvetsii u suchasnomu yevropeiskomu vymiri [Higher Education in Denmark, Norway, Sweden in the Modern European Space]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Pedahohika. Sotsialna robotaScientific bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work, 30, 86–89 [in Ukrainian].

Lupart, Dzh. (2010). Shkilna reforma v Kanadi: perekhid vid rozdilnykh system osvity do inkliuzyvnykh shkil: prodovzhennia [School Reform in Canada: the Transition from the Separable Systems to Inclusive Schools: the Continuation]. Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia – Defectology. Special child: education and upbringing, 1, 6–11 [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive Education: Realities and Prospects]. Kyiv: Sammit – Knyha [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku inkliuzyvnoho navchannia (Nakaz MON № 912 vid 01.10.10 roku) [Concept of the development of inclusive education (Order of the Ministry of Education and Science 912 of 10.10.10)]. Retrieved May 15, 2018, from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ [in Ukrainian].

Malyshevska, I. (2016). Aktualni aspekty vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity v Ukraini [Actual aspects of the introduction of inclusive education in Ukraine]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of preparing a modern teacher, 13, 205–211 [in Ukrainian].

Rasskazova, O. (2014). Teoriia ta praktyka rozvytku sotsialnosti uchniv v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Theory and Practice of Pupilsʼ Sociality Development in Terms of the Inclusive Education]. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Chopik, O. (2013). Formuvannia vzaiemyn ditei z vadamy oporno-rukhovoho aparatu iz zdorovymy rovesnykamy v umovakh inkliuzyvnoho navchannia [Formation of the relationships of children with musculoskeletal disorders with healthy peers under conditions of inclusive education]. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Aune, B. (2010). Behavior solutions for the inclusive classroom: A handy reference guide that explains behaviors associated with autism, Aspergerʼs, ADHD, sensory processing disorder and other special needs. Texas: Future Horizons [in English].

Armstrong, F., & Moore, M. (2004). Action research for inclusive education: Changing places, changing practices, changing minds. London and New York: Routledge Farmer [in English].

Boon, R., & Spencer, V. (2010). Best practices for the inclusive classroom. Waco, Texas: Prufrock Press Inc. [in English].

Bunch, G., & Finding, A. (2005). Way Through The Maze: Crucial Terms Used In Education Provision For Canadians With Disabilities: Recommended Definitions and Supporting Grounded Findings: Crucial Terms Final Report. Toronto: The Marsha Forest Centre Toronto [in English].

Learning Diversity in the Chinese classroom: Contexts and Practice for Students with Special Needs. (2007). Hong Kong University Press [in English].

Loreman, T. (2014). Measuring inclusive education outcomes in Alberta. International Journal of Inclusive Education, 18 (5), 459‒483 [in English].

Johnson, D., & Johnson, R. (1982). Effects of Cooperative and Competitive Learning Experiences on Interpersonal Attraction Between Handicapped and Non-handicapped Students. The Journal of Social Psychology, 116 (2), 211–219. doi: 10.1080/00224545.1982.9922773 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар, В. (2004). Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-канадський досвід) (c. 25–29).

Будяк, Л. (2010). Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, 23 с.

Василенко, О. (2010). Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, 20 с.

Захарчук, М., & Закаулова, Ю. (2014). Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 12, 21–28.

Ілляшенко, Т. (2009). Інтеграція дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. Соціальний педагог, 5, 26–35.

Лалак, Н. (2013). Підготовка майбутніх педагогів до роботи в закладах освіти з інклюзивною формою навчання. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи (с. 234–240). Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка.

Логвиненко, Т. (2014). Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимірі. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 30, 86–89.

Лупарт, Дж. (2010). Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 1, 6–11.

Колупаєва, А. (2009). Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ: Самміт – Книга, 272 с.

Концепція розвитку інклюзивного навчання (Наказ МОН № 912 від 01.10.10 року). Взято 15 травня 2018 з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/.

Малишевська, І. (2016). Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 13, 205–211.

Рассказова, О. (2014). Теорія та практика розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, 44 с.

Чопік, О. (2013). Формування взаємин дітей з вадами опорно-рухового апарату із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, 18 с.

Aune, B. (2010). Behavior solutions for the inclusive classroom: A handy reference guide that explains behaviors associated with autism, Aspergerʼs, ADHD, sensory processing disorder and other special needs. Texas: Future Horizons, 150 p.

Armstrong, F., & Moore, M. (2004). Action research for inclusive education: Changing places, changing practices, changing minds. London and New York: Routledge Farmer, 160 p.

Boon, R., & Spencer, V. (2010). Best practices for the inclusive classroom. Waco, Texas: Prufrock Press Inc., 342 p.

Bunch, G., & Finding, A. (2005). Way Through The Maze: Crucial Terms Used In Education Provision For Canadians With Disabilities: Recommended Definitions and Supporting Grounded Findings: Crucial Terms Final Report. Toronto: The Marsha Forest Centre Toronto, 75 p.

Learning Diversity in the Chinese classroom: Contexts and Practice for Students with Special Needs. (2007). Hong Kong University Press, 520 р.

Loreman, T. (2014). Measuring inclusive education outcomes in Alberta. International Journal of Inclusive Education, 18 (5), 459‒483.

Johnson, D., & Johnson, R. (1982). Effects of Cooperative and Competitive Learning Experiences on Interpersonal Attraction Between Handicapped and Non-handicapped Students. The Journal of Social Psychology, 116 (2), 211–219. doi: 10.1080/00224545.1982.9922773.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039