DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140932

ДЕФІНІЦІЯ «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКІВ КАРАУЛІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Неля Кибальна

Анотація


КИБАЛЬНА Нелякандидат педагогічних наук, доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного інституту цивільного захисту України, вул. Онопрієнка, 8, Черкаси, 18034, Україна (nkybalna@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1253-2798

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/G-9075-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140932

Бібліографічний опис статті: Кибальна, Н. (2018). Дефініція «управлінська діяльність» в контексті оптимізації професійної підготовки начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 104‒115. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140932.

Історія статті

Одержано: 6 травня 2018

Прорецензовано: 27 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті представлено результати аналізу наукової літератури щодо дефініцій «управлінська діяльність» та «управлінська діяльність начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів». Обґрунтовано, що управлінська діяльність начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів – це організована, планомірна і системна діяльність у соціально-технічній системі, повʼязана з цілеспрямованою реалізацією інваріантної системи управлінських функцій з метою забезпечення сталого функціонування пожежно-рятувальних підрозділів у повсякденних, екстремальних умовах діяльності та в умовах невизначеності.

Було встановлено, що особливостями управлінської діяльності начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів є: виняткова державна та соціальна значимість завдань захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій; багатоплановий комплексний характер управлінської діяльності, безумовна необхідність досягнення результатів управлінських завдань; різкі зміни обстановки на місці проведення робіт, небезпека життю та здоровʼю особового складу та людей, значна інтенсивність навантажень, необхідність своєчасного і якісного розвʼязання управлінських завдань в екстремальних умовах та в умовах невизначеності; високий рівень вимог до особистісних якостей начальника караулу та їхня відповідність поставленим цілям, завданням і функціям управлінської діяльності.

Головним завданням управлінської діяльності начальників караулів визначено забезпечення повного використання потенційних можливостей сил та засобів цивільного захисту, спрямованих на успішне виконання завдань щодо проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж. У структурі управлінської діяльності начальників караулів виокремлено систему управлінських функцій: аналітичну, оцінюючу, організаційну, розпорядчу, координаційну, контрольну.


Ключові слова


управління, управлінська діяльність, начальники караулів, пожежно-рятувальні підрозділи, професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamchuk, G. (2006). Teoriia gosudarstvennogo upravleniia [Theory of public administration]. Moskva: Omega-L [in Russian].

Boiko, О. (2005). Formuvannia hotovnosti do upravlinskoi diialnosti u maibutnikh mahistriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia [Formation of readiness for management activities in future masters of military-social management]. Kyiv: АVSU [in Ukrainian].

Busel, V. (Ed.). (2003). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian].

Yevsiukov, О. (2007). Psykholohichne prohnozuvannia profesiinoi nadiinosti fakhivtsiv avariino-riatuvalnykh pidrozdiliv MNS Ukrainy [Psychological forecasting of professional reliability of emergency rescue units of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine]. Kharkiv: NUTsZU [in Ukrainian].

Kabachynskyi, М. (2005). Istoriia okhorony kordoniv Ukrainy [The History of the Protection of the Borders of Ukraine]. Khmelnytskyi: NADPSU [in Ukrainian].

Karpov, A. (2000). Psikhologiia menedzhmenta [Psychology of management]. Moskva: Gardariki [in Russian].

Koziar, М. (2005). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky osobovoho skladu pidrozdiliv z nadzvychainykh sytuatsii [Theoretical and methodical principles of vocational education of the personnel of emergency units]. Kyiv: APNU [in Ukrainian].

Korol, V. (2012). Osobennosti formirovaniia upravlencheskoi kompetentnosti budushchikh ofitcerov pozharnoi bezopasnosti vo vremia obuchenia v VUZakh GSChS Ukrainy [Peculiarities of formimg managerial competence of future fire safety officers in higher educational establishments of state emergency service of Ukraine]. Vektor nauki Toliattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogika, psikhologiia ‒ Vector of science of Tolyatti State University. Series of Pedagogy & psychology, 1 (1), 36–38 [in Russian].

Okhrimenko, А. (2006). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Rolin, І. (2009). Osnovy viiskovoho upravlinnia [Fundamentals of military management]. Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].

Savelieva, V. (2006). Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Kyiv: Professional [in Ukrainian].

Safin, О. (1997). Psykholohiia upravlinskoi diialnosti komandyra [Psychology of the managerial activity of the commander]. Khmelnytskyi: APVU [in Ukrainian].

Snisarenko, А. (2011). Profesiohrafichnyi analiz diialnosti nachalnykiv karauliv Operatyvno-riatuvalnoi sluzhby tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Professorial analysis of the activity of the guardians of the Operational and Rescue Service of Civil Protection of Ukraine]. Kharkiv: NUTsZU [in Ukrainian].

Frytskyi, О. (2004). Administratyvne pravo Ukrainy. T. 1: Zahalna chastyna [Administrative Law of Ukraine. Vol. 1: General part]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Tsymbaliuk, І. (2008). Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Kyiv: Professional [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Hornak, F., Caganova, D., & Cambal, M. (2012). Development of managerial creativity. E-Journal Scientific.net, Advanced Materials Research (Vols. 482‒484), (pp. 996‒999). doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.482-484.996 [in English].

Jonas, D. (2010). Empowering project portfolio managers: How management involvement impacts project portfolio management performance. International Journal of Project Management, 28 (8), 818–831 [in English].

Korhonen, T., Laine, T., & Martinsuo, M. (2014). Management control of project portfolio uncertainty: a managerial role perspective. International Journal of Project Management, 45 (1), 21–37. doi: 10.1002/pmj.21390 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атамчук, Г. (2006). Теория государственного управления. Москва: Омега-Л, 584 с.

Бойко, О. (2005). Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління. Київ: АВСУ, 244 с.

Бусел, В. (Ред.). (2003). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь: Перун, 1442 с.

Євсюков, О. (2007). Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України. Харків: НУЦЗУ, 21 с.

Кабачинський, М. (2005). Історія охорони кордонів України. Хмельницький: НАДПСУ, 355 с.

Карпов, А. (2000). Психология менеджмента. Москва: Гардарики, 584 с.

Козяр, М. (2005). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій. Київ: АПНУ, 532 с.

Король, В. (2012). Особенности формирования управленческой компетентности будущих офицеров пожарной безопасности во время обученя в ВУЗах ГСЧС Украины. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 1 (1), 36–38.

Охріменко, А. (2006). Основи менеджменту. Київ: Центр навчальної літератури, 10 с.

Ролін, І. (2009). Основи військового управління. Харків: ХНУВС, 10 с.

Савельєва, В. (2006). Психологія управління. Київ: Професіонал, 320 с.

Сафін, О. (1997). Психологія управлінської діяльності командира. Хмельницький: АПВУ, 149 с.

Снісаренко, А. (2011). Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України. Харків: НУЦЗУ, 243 с.

Фрицький, О. (2004). Адміністративне право України Т. 1: Загальна частина. Київ: Юридична думка, 53 с.

Цимбалюк, І. (2008). Психологія управління. Київ: Професіонал, 10 с.

Шинкарук, В. (Ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 742 с.

Hornak, F., Caganova, D., & Cambal, M. (2012). Development of managerial creativity. E-Journal Scientific.net, Advanced Materials Research (Vols. 482–484), (рр. 996–999). doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.482-484.996.

Jonas, D. (2010). Empowering project portfolio managers: How management involvement impacts project portfolio management performance. International Journal of Project Management, 28 (8), 818–831 [in English].

Korhonen, T., Laine, T., & Martinsuo, M. (2014). Management control of project portfolio uncertainty: a managerial role perspective. International Journal of Project Management, 45 (1), 21–37. doi: 10.1002/pmj.21390 [in English].

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039