DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140933

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНО-ГРОМАДСЬКОГО НАВЧАННЯ

Ореста Клонцак

Анотація


КЛОНЦАК Ореста – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки, Львівський національний університет ім. Івана Франка, вул. Туган-Барановського, 7, Львів, 79000, Україна (omulyak@yahoo.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1271-3932

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-8726-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140933

Бібліографічний опис статті: Клонцак, О. (2018). Удосконалення системи вищої освіти України у контексті застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 116‒129. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140933.

Історія статті

Одержано: 10 травня 2018

Прорецензовано: 27 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті обґрунтовується роль академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. На основі аналізу досвіду організації академічно-громадського навчання виокремлено прогресивні ідеї інтеграції навчально-пізнавальної та громадської діяльності студентів в університетах США, до яких належать тісна співпраця університетів та громадських організацій; детальна розробка програм академічно-громадського навчання відповідно до сучасних потреб суспільства та змісту навчальної дисципліни з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців та формування свідомих громадян своєї держави.

Проаналізовано особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у XIX–XX ст. та в сучасних умовах. Запропоновано та розглянуто напрями удосконалення системи вищої освіти України відповідно до американського досвіду, а саме на підставі: вивчення процесу становлення й розвитку академічно-громадського навчання в університетах США; дослідження психолого-педагогічних особливостей, філософських засад, змісту, методів, форм реалізації цієї освітньої стратегії, аналізу спільних та відмінних рис організації громадської діяльності студентів в університетах США та України, а також окреслення прогресивних ідей застосування академічно-громадського навчання у системі вищої освіти США та сучасних викликів українського суспільства.


Ключові слова


академічно-громадське навчання, університетська освіта, навчально-пізнавальна діяльність, громадська діяльність, вища освіта України

Повний текст:

PDF

Посилання


Vintiuk, Yu. (2010). Osoblyvosti motyvatsii do hromadskoi aktyvnosti u studentiv u suchasnykh umovakh [Peculiarities of studentsʼmotivation to social activity in modern conditions]. Psykholohichne zdorovia osoby i suspilstva – Psychological health of individual and society, 4, 236–245 [in Ukrainian].

Kin, О.М. (2016). Vytoky rozvytku hromadskoi aktyvnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Origins of the development of public activity of students of Ukrainian higher educational institutions]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, 1 (LXIX), 42–47 [in Ukrainian].

Kin, O.M. (2016). Osoblyvosti hromadskoi diialnosti studentskoi molodi vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na rubezhi XIX–XX st. [Peculiarities of public activity of student youth in higher educational institutions of Ukraine in 19–20th centuries]. Pedahohika ta psykholohiia – Pedagogy and psychology, 55, 233–243. doi: 10.5281/zenodo.194899 [in Ukrainian].

Kuzminskyi, А.І. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of higher education]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of higher education] (2nd ed., rev.). Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Posokhov, S.I. (2004). Obrazy universytetskoi avtonomii v rosiiskii publitsystytsi druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [Images of university autonomy in Russian journalism of the second half of the 19th and early 20th centuries]. Kharkivskyi istoriohrafichnyi zbirnyk – Kharkiv historiographical collection, 7, 77–83 [in Ukrainian].

Blanchard, D. (n.d.). Academic Service-Learning: The Reflection Concept. Retrieved April 10, 2018, from https://www.learningtogive.org/resources/academic-servicelearning-reflection-concept [in English].

Boyer, E. (1994, March 9). Creating the New American College. Chronicle of Higher Education, p. A 48 [in English].

Bringle, R. (Fall 1995). A Service-Learning Curriculum for Faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2 (1), 112–122 [in English].

Felten, P., & Clayton, P. (2011). Service‐learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011 (128), 75–84. doi: 10.1002/tl.470 [in English].

Jacoby, B. (Fall 1999). Partnerships for Service Learning. New Directions for Student Services, 199 (87), 19–35. doi: 10.1002/ss.8702 [in English].

Kobriy, O. (2018). Factors of practical implementation of the content of pedagogical training in higher educational institutions of Ukraine. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 6/38, 208–218. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119519 [in English].

Shumer, R. (2001). Service‐Learning Is for Everybody. New Directions for Higher Education, 2001 (114), 27–34. doi: 10.1002/he.10 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вінтюк, Ю. (2010). Особливості мотивації до громадської активності у студентів у сучасних умовах. Психологічне здоровʼя особи і суспільства, 4, 236–245.

Кін, О. (2016). Витоки розвитку громадської активності студентів вищих навчальних закладів України. Педагогічні науки, 1 (LXIX), 42–47.

Кін, О. (2016). Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ–ХХ ст. Педагогіка та психологія, 55, 233–243. doi: 10.5281/zenodo.194899.

Кузьмінський, А. (2005). Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 486 c.

Курлянд, З. (2005). Педагогіка вищої школи: навч. посіб. (2-ге вид., перероб. і доп.). Київ: Знання, 399 с.

Посохов, С. (2004). Образи університетської автономії в російській публіцистиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Харківський історіографічний збірник, 7, 77–83.

Blanchard, D. (n.d.). Academic Service-Learning: The Reflection Concept. Retrieved April 10, 2018, from https://www.learningtogive.org/resources/academic-service-learning-reflection-concept.

Boyer, E. (1994, March 9). Creating the New American College. Chronicle of Higher Education, p. A 48.

Bringle, R. (Fall 1995). A Service-Learning Curriculum for Faculty. Michigan Journal of Community Service Learning, 2 (1), 112–122.

Felten, P., & Clayton, P. (2011). Service‐learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011 (128), 75–84. doi: 10.1002/tl.470.

Jacoby, B. (Fall 1999). Partnerships for Service Learning. New Directions for Student Services, 199 (87), 19–35. doi:10.1002/ss.8702.

Kobriy, O. (2018). Factors of practical implementation of the content of pedagogical training in higher educational institutions of Ukraine. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 208–218. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119519.

Shumer, R. (2001), Service‐Learning Is for Everybody. New Directions for Higher Education, 2001 (114), 27–34. doi: 10.1002/he.10.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039