DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140934

PRASA PATRONACKA WOBEC PROBLEMU PATOLOGII SPOŁECZNYCH NA ZIEMIACH POLSKICH ORAZ ZA GRANICĄ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

Izabela Krasińska

Анотація


КРАСІНСЬКА Ізабела – доктор, Інститут журналістики та Інформації, Гуманістичний відділ, Університет імені Яна Кохановського, вул. Свєтокшиска, 21Д, Кельце, 25-406, Польща (izabela.krasinska@ujk.edu.pl)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5897-9333

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140934

Бібліографічний опис статті: Krasińska, I. (2018). Prasa patronacka wobec problemu patologii społecznych na ziemiach polskich oraz za granicą na przełomie XIX i XX wieku. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 145‒159. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140934.

Історія статті

Одержано: 13 квітня 2018

Прорецензовано: 4 травня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. На рубежі XIX–XX ст. виникли нові періодичні видання, так звані газети патронату. На їхніх сторінках публікувалися переважно статті, які висвітлювали дидактичні теми, а також присвячені проблемам морального виховання. Преса адресовувалася відносно однорідним соціальним групам. Їхня безсумнівна заслуга полягала в тому, що вони служили теоретичній і практичній допомозі багатьом жінкам, які прийшли переважно з сіл чи міст, в основному працювали прислугою. Зазначено, що ці видання також були адресовані сімʼям робітничого класу. Редактори часто створювали дуже корисні установи, такі як: юридичні консультації; центри працевлаштування; нічні установи; швейні зали; пральні; недільні та вечірні школи; організовували різні курси. Газети патронату були тісно повʼязані з діяльністю асоціацій, наприклад, з Польським союзом католицьких жінок або Асоціацією католицьких служителів «Святого «Святого Зіта». Патронажна преса часто була єдиною для читачів з найменших соціальних груп. Охарактеризовано зміст першого журналу патронату – «Przyjaciel Sług» (Краків 1897–1918), «Niewiasta Polska» (Краків–Львів, 1899–1907).

У найпопулярніших періодичних виданнях часто висвітлювали причини патологізації суспільства в Польщі та за кордоном. У статті охарактеризовано заходи, спрямовані на запобігання алкоголізму та проституції, різноманітних правопорушень, включаючи злочини, що мали місце в світі та Галичині внаслідок споживання алкоголю. Через те, що згадані періодичні видання переважно присвячувалися жінкам, на їхніх сторінках багато місця відводилося висвітленню різнобічних проблем проституції. Зокрема, йшлося, що дівчатам, які приїжджали з сіл до міст у пошуках роботи, було досить небезпечно, вони часто ставали жертвами сутенерів, численних злодіїв, торгівців людьми. Преса ставила завданням надання їм допомоги. Інформація про читачів періодичних видань патрона, їхній зміст спрямовані на усунення торгівлі людьми, створення спеціальних товариств.


Ключові слова


соціальні патології, алкоголізм, проституція, преса, Галичина, ХІХ–ХХ ст.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Dormus, K. (2006). Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826–1918 [Educational issues in the press of the Austrian partition in 1826–1918]. Warszawa: Wyd. IHN PAN; Wyd. Retro-Art [in Polish].

Dormus, K. (2010). U źródeł polskiej prasy kobiecej – pierwsze redaktorki, wydawczynie, dziennikarki (ok. 1820–1914) [At the source of the Polish womenʼs press – first editors, publishers, journalists (around 1820–1914)]. In A. Łysak, E. Zierkiewicz (Eds.), Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopismWomen and men (from) colorful magazines. Wrocław: ATUT [in Polish].

Estreicherówna, M. (1948). Dziewicka Adela z Jastrzębskich [Dziewicka Adela from Jastrzębska]. Polski Słownik BiograficznyPolish Biographical Dictionary (Vol. 6). Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności [in Polish].

Franke, J. (1988). Problemy polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905–1918 [Problems of literary politics of womenʼs magazines in Warsaw in 1905‒1918]. Kwartalnik Historii Prasy PolskiejA quarterly of the History of the Polish Press, 2, 5–33 [in Polish].

Handel [Trade]. (1901). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 10, 159 [in Polish].

Handel dziewczętami [Trade in girls]. (1902). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 3, 47 [in Polish].

Handel dziewczętami [Trade in girls]. (1902). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 12, 190 [in Polish].

Handel dziewczętami galicyjskimi [Trade of girls in Galicia]. (1902). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 4, 61 [in Polish].

Handel «żywym towarem» [Trading living Ware]. (1902). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 1, 13 [in Polish].

Handlarze dziewcząt [Girlsʼ dealers]. (1899). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 4, 71 [in Polish].

Handlarze dziewcząt [Girlsʼ dealers]. (1902). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 2, 30 [in Polish].

Jak szkodliwą jest wódka [How harmful is vodka]. (1899). Niewiasta Polska – Polish Woman, 2, 35 [in Polish].

Kolonia [Cologne city]. (1901). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 7, 111 [in Polish].

Kraków [Cracow]. (1900). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 12, 190 [in Polish].

Krasińska, I. (2018). Edukacja zdrowotna żeńskiej służby domowej na łamach «Przyjaciela Sług» (1897–1918) [The health education of the female domestic servants in the «The Friends of Servants» (1897–1918)]. In I. Michalska, G. Michalski (Eds.), Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wiekuPreserve for the future. The issues of education, education and learning in the press release of the 19th and 20th centuries (pp. 305–317). Łódź: UŁ [in Polish].

Krasińska, I. (2017). Kształcenie żeńskiej służby domowej w świetle «Przyjaciela Sług» (1897–1918) [Training female domestic servants in the light of «Friends of Servants» (in period of 1897–1918)]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 146–155. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98588 [in Polish].

Krasińska, I. (2017). «Niewiasta Polska» (1899–1907) jako przykład pisma patronackiego – zarys monograficzny [«Polish Woman» (1899–1907) as an example of a patronage magazine – a monographic outline]. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Annual of The Scientific Library of The Polish Academy of Arts and Sciences and The Polish Academy of Science in Cracow, 62, 113–122 [in Polish].

Opieka sług w Bawarii [Care of servants in Bawaria]. (1898). Przyjaciel SługThe Friend of Servants, 12, 3 [in Polish].

Peszt [Pest]. (1902). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 12, 191 [in Polish].

Przeciw handlowi żywym towarem [Against the trade of a living commodity]. (1901). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 4, 61 [in Polish].

Rawa [Rawa city]. (1901). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 2, 24 [in Polish].

Sąd w Stanisławowie [Court in Stanisławów]. (1899). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 3, 55 [in Polish].

Sławik, K. (1994). Patologie w III Rzeczypospolitej [Pathologies in the Third Polish Republic]. Katowice: Wyd. Prawnicze PUP «POLBOD» [in Polish].

Stowarzyszenie opieki nad dziewczętami a dyrekcja kolei [Association for the care of girls and the management of the railway]. (1902). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 1, 9–10 [in Polish].

Tonęła w winie [She wanted to drown in wine]. (1902). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 10, 157 [in Polish].

Trzeba opieki na kolejach i dworcach [Need for care on railways and stations]. (1901). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 3, 38–39 [in Polish].

W Brukseli [In Brussels]. (1898). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 6, 13 [in Polish].

W Krakowie [In Cracow]. (1898). Przyjaciel Sług – The Friend of Servants, 5, 13 [in Polish].

Walka przeciw pijaństwu [Fighting with drunkenness]. (1899). Niewiasta Polska – Polish Woman, 2, 35 [in Polish].

Złamańska, A. (2004). Niewiasta Polska [Polish Woman]. Biuletyn Edukacji Medialnej – Media Education Bulletin, 1, 38–44 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039