DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140942

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Майя Бабкіна

Анотація


БАБКІНА Майя – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 72085, Україна (im.dept@lpnu.ua)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6403-2226

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-8852-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140942

Бібліографічний опис статті: Бабкіна, М. (2018). Громадянське виховання молоді навчально-методичними засобами. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 27–39. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140942.

Історія статті

Одержано: 6 березня 2018

Прорецензовано: 2 квітень 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті досліджено ефективність організації процесу громадянського виховання молоді навчально-методичними засобами. Зʼясовано, що з цією метою було напрацьовано значну кількість педагогічних розробок: посібників, підручників, рекомендацій, програм факультативного курсу, сценаріїв тощо. У них розкрито суть громадянського виховання молоді, описано ефективні форми та методи виховання громадянських якостей молодої особистості, подано розробку окремих уроків, виховних заходів, методичних рекомендацій щодо їх проведення. Акцентовано, що громадянське виховання розглядається як міжпредметна сфера діяльності навчального закладу, яка передбачає включення його компонентів до тематики різних шкільних предметів і позакласних заходів.

Розкрито доцільність і особливості укладання термінологічного словника на прикладі словника-довідника термінів з громадянського виховання. Зазначено, що словник-довідник призначений для розуміння поняттєво-термінологічного апарату громадянського спрямування і може використовуватися як додаткове навчальне видання, яке доповнює і поглиблює зміст суспільствознавчих дисциплін.

У ньому підібрано як найпростіші терміни, так і складніші поняття та визначення, що стосуються громадянознавчої проблематики. Словник-довідник термінів з громадянського виховання містить тлумачення понад 670 термінів, що охоплюють проблематику громадянського спрямування. Він призначений для кращого розуміння учнями і студентами понять та практичного застосування термінології громадянського спрямування у навчально-виховному процесі, а також має на меті сприяти науковим дослідженням та практичному втіленню принципів громадянського виховання молодого покоління.


Ключові слова


громадянське виховання, навчально-методичні засоби, термінологічний словник, словник-довідник термінів громадянського спрямування

Повний текст:

PDF

Посилання


Babkina, M.I. (2007). Slovnyk-dovidnyk terminiv z hromadianskoho vykhovannia [Reference dictionary of civic education terms]. Lviv: ZUKTs, PP NVF BIARP [in Ukrainian].

Pozniak, S., Pometun, O., Verbytska P. et al. (2008). Hromadianska osvita: metodychnyi posibnyk dlia vchytelia: proekt YeS «Hromadianska osvita – Ukraina» [Civic education: methodological textbook for the teacher: EU Project «Civic Education – Ukraine»]. Kyiv: European Union: Alex Grov: Etna-1 [in Ukrainian].

Rafalska, M., Boiarchuk, O., Herasym, N. et al. (2017). Hromadianska vidpovidalnist: 80 vprav dlia formuvannia hromadianskoi ta sotsialnoi kompetentnostei pid chas vyvchennia riznykh shkilnykh predmetiv, 5–9 klas. Posibnyk dlia vchytelia [Civic responsibility: 80 exercises for the formation of civil and social competencies while studying various school subjects, forms 5–9. Teacherʼs textbook]. Kyiv: Wergeland European Center [in Ukrainian].

Zabezpechennia formuvannia hromadianskoi kompetentnosti v suchasnomu zmisti shkilnoi osvity. Pidsumkovyi dokument robochoi hrupy z rozrobky navchalnykh planiv i prohram proektu «Hromadianska osvita – Ukraina» [Ensuring of the formation of civic competence in the modern content of school education. Resulting document of the working group on the development of curricula and programs of the Project «Civic Education – Ukraine»]. (2006). Visnyk prohram shkilnykh obminiv Bulletin of School Exchange Programs, 29, 23–30 [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher pedagogic education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 39–47. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

Kozlova, O.H., & Hrebenyk, O.H. (2015). Kerivnytstvo hromadianskym vykhovanniam studentskoi molodi [Guidance of student youth civic education]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O.V. (Scientific Supervisor). (2000). Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti: proekt [Concept of civic education of the person in the conditions of the development of Ukrainian statehood: project]. Shliakh osvity Education Way, 3, 7–13 [in Ukrainian].

Kuchynska, I.O. (2015). Hromadianske vykhovannia v Ukraini: mynulyi dosvid ta suchasni potreby [Civic education in Ukraine: past experienc and modern needs]. Kamianets-Podilskyi: PP Zvoleiko D.H. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (Ed.). (2008). My – hromadiany Ukrainy: navchalnyi posibnyk z hromadianskoi osvity dlia 9 (10) kl. zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [We – citizens of Ukraine: textbook on civic education for 9 (10) form of general educational institutions]. Lviv: ZUKTs [in Ukrainian].

Hryhorash, V.V., & Sokolianska, I.T. (Eds.). (2008). Moralne ta hromadianske vykhovannia: zbirka stsenariiv [Moral and civic education: collection of scenarios]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Niemtseva, T.O. (2014). Suchasni pidkhody do vykhovannia hromadianskoi initsiatyvnosti starshoklasnykiv [Modern approaches to raising the civic initiative of senior pupils]. Cherkasy: CHOIPOPP [in Ukrainian].

Poliuha, L. (2007). Problematyka protsesiv tvorennia terminolohichnykh slovnykiv [Problems of the processes of creating terminological dictionaries]. Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu: Movoznavstvo – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University: Linguistics, 1 (16), 255–265. Ternopil [in Ukrainian].

Pozniak, S.I. (2005). Doslidzhennia hromadianskoi osvity u krainakh-chlenakh Rady Yevropy [Research of civic education in the member-countries of the Council of Europe]. Shliakh osvity Education Way, 1, 20–25 [in Ukrainian].

Chepil, M. (2017). Teoretychni problemy formuvannia osobystosti pedahoha: z istorii naukovyh konferentsii [Theoretical problems of forming the individuality of a pedagogue: from the history of the scientific conferences]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 281–290. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98649 [in Ukrainian].

Blain, N., & Gordon, D. (2010). Civic Respect, Civic Education, and the Family. Educational Philosophy and Theory. doi: 10.1111/j.1469-5812.2008.00506.x [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабкіна, М.І. (2007). Словник-довідник термінів з громадянського виховання. Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 200 с.

Позняк, С., Пометун, О., Вербицька, П. та ін. (2008). Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя: проект ЄС «Громадянська освіта – Україна». Київ: Європейський Союз: Alex Grov: Етна-1, 194 с.

Рафальська, М., Боярчук, О., Герасим, Н. та ін. (2017). Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів, 5–9 клас. Посібник для вчителя. Київ: Європейський центр імені Вергеланда, 136 с.

Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти. Підсумковий документ робочої групи з розробки навчальних планів і програм проекту «Громадянська освіта – Україна». (2006). Вісник програм шкільних обмінів, 29, 23–30.

Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 5/37, 39–47. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Козлова, О.Г., & Гребеник, О.Г. (2015). Керівництво громадянським вихованням студентської молоді. Суми: Університетська книга, 188 с.

Сухомлинська, О.В. (Наук. кер.). (2000). Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: проект. Шлях освіти, 3, 7–13.

Кучинська, І.О. (2015). Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби. Камʼянець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 112 с.

Пометун, О.І. (Ред.). (2008). Ми – громадяни України: навч. посібник з громадянської освіти для 9 (10) кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Львів: ЗУКЦ, 280 с.

Григораш, В.В., & Соколянська, І.Т. (Pед.). (2008). Моральне та громадянське виховання: збірка сценаріїв. Харків: Основа, 255 с.

Нємцева, Т.О. (2014). Сучасні підходи до виховання громадянської ініціативності старшокласників. Черкаси: ЧОІПОПП, 130 с.

Полюга, Л. (2007). Проблематика процесів творення термінологічних словників. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту: Мовознавство, 1 (16), 255–265. Тернопіль.

Позняк, С.І. (2005). Дослідження громадянської освіти у країнах-членах Ради Європи. Шлях освіти, 1, 20–25.

Чепіль, М. (2017). Теоретичні проблеми формування особистості педагога: з історії наукових конференцій. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 4/36, 281–290. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98649.

Blain, N., & Gordon, D. (2010). Civic Respect, Civic Education, and the Family. Educational Philosophy and Theory. doi: 10.1111/j.1469-5812.2008.00506.x.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039