DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140944

ПЕРЕДУМОВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНОЧОГО РУХУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА ГАЛИЧИНИ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Світлана Івах

Анотація


ІВАХ Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (slinkolven@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4488-1527

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4430-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140944

Бібліографічний опис статті: Івах, С. (2018). Передумови освітньої діяльності представниць жіночого руху у контексті розвитку українського шкільництва Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 85‒103. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140944.

Історія статті

Одержано: 24 березня 2018

Прорецензовано: 7 травня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті здійснено логіко-історичний аналіз передумов розгортання активної діяльності жіночих товариств, визначних діячок жіночого руху в ділянці українського шкільництва Галичини; доведено, що визначені передумови стали підґрунтям для формування основних напрямів педагогічної діяльності, яка передовсім стосувалася участі жінок-українок у боротьбі з неграмотністю, у відстоюванні права на здобуття освіти в рідномовній школі, у становленні та розвитку мережі українських приватних жіночих початкових шкіл, позашкільних і дошкільних виховних інституцій.


Ключові слова


жіночі організації, жінки-педагоги, українське шкільництво, народні школи, гімназії, виділові школи

Повний текст:

PDF

Посилання


I. TsDAVO Ukrainy (Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the Supreme Governance and Management of Ukraine]), f. 4465 (Kolektsiia okremykh dokumentalnykh materialiv ukrainskykh natsionalistychnykh emihrantskykh ustanov, orhanizatsii i osib [Collection of separate documentary materials of Ukrainian nationalist emigrant institutions, organizations and individuals]), op. 1, spr. 1002, 9 ark. [in Ukrainian].

II. TsDIAU u Lvovi (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi [Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv]), f. 179 (Kuratoriia Lvivskoho shkilnoho okruhu [Curatorium of the Lviv school district]), op. 1, spr. 546, 27 ark. [in Ukrainian].

III. TsDIAU u Lvovi, f. 179, op. 1, spr. 568, 11 ark. [in Ukrainian].

Baran, S. (1912). Halytske shkilnytstvo v tsyfrovim osvitleniu [Galician school in digital illumination]. Dilo – Work (Pt. 57–60; Pt. 62–67; Pt. 69–71) [in Ukrainian].

Deshcho iz statystyky himnazii (dani pro statystyku derzhavnykh i pryvatnykh himnazii) [Some statistics of gymnasiums (data on statistics of public and private gymnasiums)]. (1914). Dilo – Work (Pt. 82), (р. 7) [in Ukrainian].

Z chornoi knyhy polskoho inspektora [From the Black Book of the Polish Inspector]. (1919). Nova shkola – New school (Pt. 1), (р. 5) [in Ukrainian].

Narodna shkola v Halychyni v chyslakh statystyky [The folk school in Galicia in statistics]. (1938). Ridna shkola – Native school (Pt. 23), (рр. 232–233) [in Ukrainian].

Natsionalna statystyka v halytskykh serednikh shkolakh [National Statistics in Galician Secondary Schools]. (1913). Nasha shkola – Our school (рр. 269–270) [in Ukrainian].

Obrazok stanu narodnoho shkilnytstva v Drohobychchyni v chasakh Avstro-polskoho rezhymu [Patterns of the state schooling in Drohobych in the time of the Austro-Polish regime]. (1919). Nova shkola – New school (Pt. 1), (р. 3) [in Ukrainian].

Perfetskyi, R. (1932). Shkilna polityka Polshchi [School policy of Poland]. Ridna shkola – Native school (Pt. 22), (р. 310) [in Ukrainian].

Stuparyk, B. (1994). Shkilnytstvo Halychyny (1772–1939) [School education of Galicia (1772–1939)]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Franko, I. (1985). Seredni shkoly v Halychyni v 1875–1883 rr. [Public Schools in Galicia in 1875‒1883]. Zibrannia tvorivCollected works (Vols. 1‒50; Vol. 46), (pp. 418–434). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Chepil, M. (2001). Teoriia i praktyka formuvannia natsionalnoi svidomosti ditei ta molodi Halychyny (druha polovyna XIX ‒ persha tretyna XX st.) [Theory and practice of forming the national consciousness of children and youth of Galicia (second half of the XIX ‒ first third of XX century)]. Drohobych: Vidrodzhennia [in Ukrainian].

Baranowski, B. (1889). Krajowe ustawy szkolne wraz z Statutem Rady szkolnej krajowej [National school laws with the Statute of the National School Council]. Lwów: NTP [in Polish].

Gilley, C. (2017). Fighters for Ukrainian independence? Imposture and identity among Ukrainian warlords, 1917–22. Historical Research, 90 (247), 172–190. doi: 10.1111/1468-2281.12168 [in English].

Plany naukowy szkoły wydziałowej męskiej i szkol wydziałowej żeńskich 3‒5 i 6-klasowych opracowane na zasadzie ustawy szkolnej [Scientific plans of the men's faculty school and the 3–5th and 6th class female faculty school developed on the basis of the school law]. (1895). Lwów [in Polish].

Seguens. (1904). Uriadovyi zvit halytskoi Rady shkilnoi [Governmental report of the Galician Council of School]. Promin – Beam (Pt. 20; Pt. 23; Pt. 24) [in Ukrainian].

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie wychowania publicznego w roku szkolnym 1887/8 i 1888/9: Szkoły ludowe i Seminaria nauczycielskie [The national school board on the state of public education in the school year 1887/8 and 1888/9: Peopleʼs schools and teacherʼs seminars. (1889). Lwów [in Polish].

Stan szkolnictwa w okręgu szkolnym Lwowskim w roku szkolnym 1937/38 [The state of education in the Lviv school district in the school year 1937/38]. (1938). Lwów [in Polish].

Vollmer, B.A. (2013). Ukraine, migration, early 20th century to present. In I. Ness (Ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration. doi: 10.1002/9781444351071.wbeghm551 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


І. ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), ф. 4465 (Колекція окремих документальних матеріалів українських націоналістичних емігрантських установ, організацій і осіб), оп. 1, спр. 1002, 9 арк.

ІІ. ЦДІАУ у Львові (Центральний державний історичний архів України у Львові), ф. 179 (Кураторія Львівського шкільного округу), оп. 1, спр. 546, 27 арк.

ІІІ. ЦДІАУ у Львові, ф. 179, оп. 1, спр. 568, 11 арк.

 

Баран, С. (1912). Галицьке шкільництво в цифровім освітленю. Діло (Ч. 57–60; Ч. 62–67; Ч. 69–71).

Дещо із статистики гімназій (дані про статистику державних і приватних гімназій). (1914). Діло (Ч. 82), (с. 7).

З чорної книги польського інспектора. (1919). Нова школа (Ч. 1), (с. 5).

Народна школа в Галичині в числах статистики. (1938). Рідна школа (Ч. 23), (с. 232–233).

Національна статистика в галицьких середніх школах. (1913). Наша школа (с. 269–270).

Образок стану народнього шкільництва в Дрогобиччині в часах Австро-польського режиму. (1919). Нова школа (Ч. 1), (с. 3).

Перфецький, Р. (1932). Шкільна політика Польщі. Рідна школа (Ч. 22), (с. 310).

Ступарик, Б. (1994). Шкільництво Галичини (1772–1939). Івано-Франківськ, 144 с.

Франко, І. (1985). Середні школи в Галичині в 1875–1883 рр. Зібрання творів (Т. 1‒50; Т. 46), (с. 418–434). Київ: Наукова думка.

Чепіль, М. (2001). Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.). Дрогобич: Відродження, 503 с.

Baranowski, B. (1889). Krajowe ustawy szkolne wraz z Statutem Rady szkolnej krajowej. Lwów: NTP, 86 s.

Gilley, C. (2017). Fighters for Ukrainian independence? Imposture and identity among Ukrainian warlords, 1917–22. Historical Research, 90 (247), 172–190. doi: 10.1111/1468-2281.12168.

Plany naukowy szkoły wydziałowej męskiej i szkol wydziałowej żeńskich 3‒5 i 6-klasowych opracowane na zasadzie ustawy szkolne. (1895). Lwów, 48 s.

Seguens. (1904). Урядовий звіт галицької Ради шкільної. Промінь (Ч. 20; Ч. 23; Ч. 24).

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie wychowania publicznego w roku szkolnym 1887/8 i 1888/9: Szkoły ludowe i Seminarya nauczycielskie. (1889). Lwów: Nakł. c. k. Rady szkol. kraj., LXXV, 79 s.

Stan szkolnictwa w okręgu szkolnym Lwowskim w roku szkolnym 1937/38. (1938). Lwów.

Vollmer, B.A. (2013). Ukraine, migration, early 20th century to present. In I. Ness (Ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration. doi: 10.1002/9781444351071.wbeghm551.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039