ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TEACHERS’ READINESS FORMATION TO USE INFORMATION TECHNOLOGIES AND DISTANT LEARNING

Автор(и)

  • Marharyta Noskova
  • Marianna Havryliuk

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164407

Ключові слова:

професійний розвиток, професійна готовність, інформаційна компетентність педагога, дистанційне навчання, організаційно-педагогічні умови

Анотація

НОСКОВА Маргарита – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: margaryta.v.noskova@lpnu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4396-3408

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-7823-2017

ГАВРИЛЮК Маріанна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: mhavrilyuk@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2347-2188

ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/D-9475-2019

 

Бібліографічний опис статті: Носкова, М., & Гаврилюк, М. (2019). Organizational and pedagogical conditions for teachers’ readiness formation to use information technologies and distant learning. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 81–93. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164407.

 

Історія статті

 

Одержано: 4 листопада 2018

Прорецензовано: 3 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми формування у педагогів закладів загальної середньої освіти готовності до використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання. Основна увага дослідження зосереджена на педагогах, які працюють у школах та завершили професійну освіту не менше десяти років тому, які вже мають певний досвід педагогічної діяльності та планують розвивати свою педагогічну кар’єру. У статті здійснено аналіз досліджень вітчизняних науковців щодо сутності поняття готовності та компонентів, які її визначають. Зокрема, в результаті аналізу сформульовано узагальнене визначення готовності педагога до провадження професійної діяльності, яким послуговувались у процесі дослідження: професійна готовність педагога – це складне, багатокомпонентне поняття, яке потребує певного формувального процесу, який триває впродовж усієї професійної діяльності вчителя. Готовність або здатність педагога до сприйняття інновацій у професійній діяльності формується зовнішніми та внутрішніми факторами, які повинні, в ідеалі, гармонійно поєднуватись та доповнювати один одного.

Сформульовано та аргументовано організаційно-педагогічні умови формування у педагогів закладів загальної середньої освіти готовності до використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання у процесі професійного розвитку, а саме: наявність державного професійного стандарту вчителя, який визначає інформаційну компетентність вчителя відповідно до його освіти та посади; стійка мотивація до використання інформаційних технологій у професійній діяльності; створення на робочому місті викладача відповідного технічного забезпечення; наявність у закладі освіти інформаційного навчального середовища та відповідного технічного обладнання і програмного забезпечення; система професійного розвитку педагогів закладу освіти щодо використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання у освітньому процесі; професійна свобода вибору форм, методів, технологій та інструментів навчання; належне фінансове забезпечення використання інформаційних технологій та впровадження дистанційних форм навчання у закладі освіти.

Визначено перспективи подальших наукових розвідок за означеною проблемою, а саме аналіз сучасного стану нормативно-правової бази України, яка регламентує та унормовує процес інформатизації та впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання у закладах освіти України; аналіз причин гальмування процесу впровадження дистанційних форм навчання у освітній процес закладів загальної середньої освіти України; дослідження сучасного стану змістового наповнення та організації професійного розвитку інформаційної компетентності педагогів шкіл у закладах післядипломної освіти.

Біографії авторів

Marharyta Noskova

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Marianna Havryliuk

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна 

Посилання

Ashytok, N. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedgogy», 6/38, 15–25.

Dehtiarova, H. (2011). Formuvannia IKT-kompetentnosti vchyteliv-filolohiv u systemi neperevnoi osvity [The formation of ICT-competence of teachers-philologists in the system of continuing education]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu – Theory and methods of educational management, 5. Retrieved October 5, 2018, from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_5/12.pdf [in Ukrainian].

Dudorova, K. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii shkilnoho turyzmu (teoretyko-metodychnyi aspekt) [Readiness formation of pre-service teachers school tourism organization (theoretical and methodic aspect)]. Vinnytsia: Nilan-LTD [in Ukrainian].

Havrysh, I. (2006). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological framework of pre-service teachers’ readiness formation for innoivative professional activity]. (Doctor’s thesis). Kharkiv: Kharkiv H.S. Skovoroda National Pedagogical University [in Ukrainian].

Harkusha, S. (2013). Poniattia ta komponenty profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi diialnosti [The notion and components of professional readiness of pre-service teachers for pedagogical activity]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, 110, 198–201 [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. (2011). Psykholohichni aspekty hotovnosti uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti [Psychological aspects of teachers’ readiness for innovative activity]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of modern teacher training, 4 (1), 155–161 [in Ukrainian].

Lytvynenko, S. (2005). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do sotsialno-pedahohichnoi diialnosti [Theoretical and methodological fundamentals of elementary school pre-service teachers training for social and pedagogical activity]. (Doctor’s thesis). Kyiv: Kyiv M.P. Drahomanov National Pedagogical University [in Ukrainian].

Maksymuk, L. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 7/39, 185–199.

Morin, O. (2016). IKT-kompetentnist pedahoha i informatsiina kultura [ICT-competence of a teacher and information culture]. Scientific and methodic fundamentals of specialists’ professional development in the system of continuing education: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International participation. Retrieved October 5, 2018 from http://lib.iitta.gov.ua/704785/1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf [in Ukrainian].

Morze, N., & Vorotnikova, I. (2016). Model IKT kompetentnosti vchyteliv [The model of teachers’ ICT competence]. ScienceRise: Pedagogical Education, 10 (6), 4–9 [in Ukrainian].

Mukan, N., Noskova, M., & Baibakova, I. (2017). The formation of school principals’ readiness to use Internet technologies in their work in the system of continuous pedagogical education. Science and Education, 4, 123–132. doi: 10.24195/2414-4665-2017-4-21.

Ostapenko, H. (2013). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do orhanizatsii zdoroviazberezhuvalnoho navchalno-vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoi shkoly [Physical training pre-service teachers’ rediness formation for organization of public school healthsaving academic environment]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: Kyiv Borys Grinchenko University [in Ukrainian].

Parashchenko, L. (2004). Tekhnolohiia formuvannia kliuchovykh kompetentnostei u starshoklasnykiv: praktychni pidkhody [The technology of senior pupils’ key competnces formation: applied approaches]. In O.V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy – Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives (pp. 71–84). Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].

Pekhota, E. (1997). Individualizatciia professionalno-pedagogicheskoi podgotovki uchitelia [Individualisation of professional pedagogical training of teachers]. (Doctor’s thesis). Kiev: Institut pedagogiki i psikhologii professionalnogo obrazovaniia APN Ukrainy plius [in Russian].

Slastenin, V. (2004). Pedagogika professionalnogo obrazovaniia [Pedagogy of professional education]. Moskva: Academiia [in Russian].

Shurkhal, I. (2015). Sutnist ta struktura profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [The essence and structure of pre-service physical training teachers’ professional readiness]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni naukyBulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series of Pedagogical sciences, 125, 265–268 [in Ukrainian].

Trotsko, H. (1997). Teoretychni ta metodychni osnovy pidhotovky studentiv do vykhovnoi diialnosti u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical fundamentals of students training for academic activity in higher pedagogical institutions]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity [in Ukrainian].

Zharovtseva, T. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity do roboty z neblahopoluchnymy simiamy [Theoretical and methodological fundamentals of future early childhood education specialists training for work with disadvantaged family]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Odesa: PDPU imeni K.D. Ushynskoho [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті