DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164407

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TEACHERS’ READINESS FORMATION TO USE INFORMATION TECHNOLOGIES AND DISTANT LEARNING

Marharyta Noskova, Marianna Havryliuk

Анотація


НОСКОВА Маргарита – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: margaryta.v.noskova@lpnu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4396-3408

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-7823-2017

ГАВРИЛЮК Маріанна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: mhavrilyuk@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2347-2188

ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/D-9475-2019

 

Бібліографічний опис статті: Носкова, М., & Гаврилюк, М. (2019). Organizational and pedagogical conditions for teachers’ readiness formation to use information technologies and distant learning. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 81–93. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164407.

 

Історія статті

 

Одержано: 4 листопада 2018

Прорецензовано: 3 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми формування у педагогів закладів загальної середньої освіти готовності до використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання. Основна увага дослідження зосереджена на педагогах, які працюють у школах та завершили професійну освіту не менше десяти років тому, які вже мають певний досвід педагогічної діяльності та планують розвивати свою педагогічну кар’єру. У статті здійснено аналіз досліджень вітчизняних науковців щодо сутності поняття готовності та компонентів, які її визначають. Зокрема, в результаті аналізу сформульовано узагальнене визначення готовності педагога до провадження професійної діяльності, яким послуговувались у процесі дослідження: професійна готовність педагога – це складне, багатокомпонентне поняття, яке потребує певного формувального процесу, який триває впродовж усієї професійної діяльності вчителя. Готовність або здатність педагога до сприйняття інновацій у професійній діяльності формується зовнішніми та внутрішніми факторами, які повинні, в ідеалі, гармонійно поєднуватись та доповнювати один одного.

Сформульовано та аргументовано організаційно-педагогічні умови формування у педагогів закладів загальної середньої освіти готовності до використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання у процесі професійного розвитку, а саме: наявність державного професійного стандарту вчителя, який визначає інформаційну компетентність вчителя відповідно до його освіти та посади; стійка мотивація до використання інформаційних технологій у професійній діяльності; створення на робочому місті викладача відповідного технічного забезпечення; наявність у закладі освіти інформаційного навчального середовища та відповідного технічного обладнання і програмного забезпечення; система професійного розвитку педагогів закладу освіти щодо використання інформаційних технологій та дистанційних форм навчання у освітньому процесі; професійна свобода вибору форм, методів, технологій та інструментів навчання; належне фінансове забезпечення використання інформаційних технологій та впровадження дистанційних форм навчання у закладі освіти.

Визначено перспективи подальших наукових розвідок за означеною проблемою, а саме аналіз сучасного стану нормативно-правової бази України, яка регламентує та унормовує процес інформатизації та впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання у закладах освіти України; аналіз причин гальмування процесу впровадження дистанційних форм навчання у освітній процес закладів загальної середньої освіти України; дослідження сучасного стану змістового наповнення та організації професійного розвитку інформаційної компетентності педагогів шкіл у закладах післядипломної освіти.


Ключові слова


професійний розвиток; професійна готовність; інформаційна компетентність педагога; дистанційне навчання; організаційно-педагогічні умови

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ashytok, N. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedgogy», 6/38, 15–25.

Dehtiarova, H. (2011). Formuvannia IKT-kompetentnosti vchyteliv-filolohiv u systemi neperevnoi osvity [The formation of ICT-competence of teachers-philologists in the system of continuing education]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu – Theory and methods of educational management, 5. Retrieved October 5, 2018, from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_5/12.pdf [in Ukrainian].

Dudorova, K. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii shkilnoho turyzmu (teoretyko-metodychnyi aspekt) [Readiness formation of pre-service teachers school tourism organization (theoretical and methodic aspect)]. Vinnytsia: Nilan-LTD [in Ukrainian].

Havrysh, I. (2006). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological framework of pre-service teachers’ readiness formation for innoivative professional activity]. (Doctor’s thesis). Kharkiv: Kharkiv H.S. Skovoroda National Pedagogical University [in Ukrainian].

Harkusha, S. (2013). Poniattia ta komponenty profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi diialnosti [The notion and components of professional readiness of pre-service teachers for pedagogical activity]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, 110, 198–201 [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. (2011). Psykholohichni aspekty hotovnosti uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti [Psychological aspects of teachers’ readiness for innovative activity]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of modern teacher training, 4 (1), 155–161 [in Ukrainian].

Lytvynenko, S. (2005). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do sotsialno-pedahohichnoi diialnosti [Theoretical and methodological fundamentals of elementary school pre-service teachers training for social and pedagogical activity]. (Doctor’s thesis). Kyiv: Kyiv M.P. Drahomanov National Pedagogical University [in Ukrainian].

Maksymuk, L. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 7/39, 185–199.

Morin, O. (2016). IKT-kompetentnist pedahoha i informatsiina kultura [ICT-competence of a teacher and information culture]. Scientific and methodic fundamentals of specialists’ professional development in the system of continuing education: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International participation. Retrieved October 5, 2018 from http://lib.iitta.gov.ua/704785/1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf [in Ukrainian].

Morze, N., & Vorotnikova, I. (2016). Model IKT kompetentnosti vchyteliv [The model of teachers’ ICT competence]. ScienceRise: Pedagogical Education, 10 (6), 4–9 [in Ukrainian].

Mukan, N., Noskova, M., & Baibakova, I. (2017). The formation of school principals’ readiness to use Internet technologies in their work in the system of continuous pedagogical education. Science and Education, 4, 123–132. doi: 10.24195/2414-4665-2017-4-21.

Ostapenko, H. (2013). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do orhanizatsii zdoroviazberezhuvalnoho navchalno-vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoi shkoly [Physical training pre-service teachers’ rediness formation for organization of public school healthsaving academic environment]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: Kyiv Borys Grinchenko University [in Ukrainian].

Parashchenko, L. (2004). Tekhnolohiia formuvannia kliuchovykh kompetentnostei u starshoklasnykiv: praktychni pidkhody [The technology of senior pupils’ key competnces formation: applied approaches]. In O.V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy – Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives (pp. 71–84). Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].

Pekhota, E. (1997). Individualizatciia professionalno-pedagogicheskoi podgotovki uchitelia [Individualisation of professional pedagogical training of teachers]. (Doctor’s thesis). Kiev: Institut pedagogiki i psikhologii professionalnogo obrazovaniia APN Ukrainy plius [in Russian].

Slastenin, V. (2004). Pedagogika professionalnogo obrazovaniia [Pedagogy of professional education]. Moskva: Academiia [in Russian].

Shurkhal, I. (2015). Sutnist ta struktura profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [The essence and structure of pre-service physical training teachers’ professional readiness]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni naukyBulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series of Pedagogical sciences, 125, 265–268 [in Ukrainian].

Trotsko, H. (1997). Teoretychni ta metodychni osnovy pidhotovky studentiv do vykhovnoi diialnosti u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical fundamentals of students training for academic activity in higher pedagogical institutions]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity [in Ukrainian].

Zharovtseva, T. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity do roboty z neblahopoluchnymy simiamy [Theoretical and methodological fundamentals of future early childhood education specialists training for work with disadvantaged family]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Odesa: PDPU imeni K.D. Ushynskoho [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039