DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164417

OPTIMIZATION OF COOPERATION BETWEEN SOCIAL WORK SPECIALISTS AND PEDAGOGES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Nelia Perkhailo, Tetiana Rozhko-Pavlyshyn

Анотація


ПЕРХАЙЛО Неля - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, Переяслав-Хмельницький, 08400, Україна

E-mail address: ne-la@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3332-6256

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-2384-2019

РОЖКО-ПАВЛИШИН Тетяна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 246027, Україна

E-mail address: tana.rzhk@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2781-5982

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-2370-2019

 

Бібліографічний опис статті: Перхайло, Н., & Рожко-Павлишин, Т. (2019). Optimization of cooperation between social work specialists and pedagoges of pre-school educational establishments. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 131–145. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164417.

 

Історія статті

 

Одержано: 10 листопада 2018

Прорецензовано: 10 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. З огляду на необхідність змістово-технологічного оновлення системи соціальної роботи, яка має відповідати викликам часу, запитам соціуму, виникає потреба в пошуку шляхів її оптимізації, зокрема, на етапі первинної соціалізації молодого покоління – у закладах дошкільної освіти.

Пропонована стаття присвячена актуальній нині проблемі налагодження партнерської взаємодії, конструктивної професійної комунікації педагогів закладів дошкільної освіти та фахівців із соціальної роботи у формуванні всебічно розвиненого, соціально захищеного дошкільника, покращення співпраці з батьками вихованців, попередження професійного вигоряння працівників тощо.

Наведено результати вивчення практики реальної співпраці педагогів закладів дошкільної освіти в процесі соціального виховання дітей, соціально-педагогічної роботи з батьками вихованців, встановлено типові недоліки та труднощі в діяльності фахівців названої сфери: відсутність соціальних педагогів у штаті дошкільних закладів, недостатність наявних у них ресурсів, обмеженість використовуваних стереотипних форм і методів, слабкий зв’язок із працівниками соціальних служб тощо.

Висвітлені причини й наслідки зниження виховного потенціалу сім’ї, якості спілкування в ній, пов’язані з недостатнім рівнем соціального досвіду батьків, їхньої комунікативної культури, неготовністю до конструктивного діалогу з педагогами та фахівцями соціальної сфери.

Автори визначили умови оптимізації співпраці фахівців із соціальної роботи та педагогів закладів дошкільної освіти, що передбачають обов’язкове введення до штатного розпису дошкільних закладів посади соціального педагога; формування в педагогічних і соціальних фахівців позитивної мотивації до співпраці й ефективного професійного спілкування; підготовка майбутніх фахівців (вихователів та соціальних працівників) до соціального партнерства; урізноманітнення технологій такої співпраці.

Логіка якісного перетворення професійної співпраці педагогів закладів дошкільної освіти та фахівців із соціальної роботи передбачає цілісне переосмислення змісту та способів їхньої діяльності: від мотивації, усвідомленої потреби у такій взаємодії - до оволодіння відповідними інструментами, алгоритмом дій та творчого їх використання, що передусім повинно забезпечуватися в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, а безперервно вдосконалюватися - шляхом саморозвитку працівників.

У публікації окреслені перспективи вирішення проблеми вдосконалення взаємодії фахівців у напрямі соціалізації дітей дошкільного віку, взаємодії, координації зусиль суб’єктів соціального впливу, власного професійного розвитку. Розкриті особливості найбільш продуктивного освітнього дискурсу, що об’єднує й підсилює можливості інноваційного, інтегрованого, контекстного, активного навчання.


Ключові слова


вихователь; фахівець із соціальної роботи; заклад дошкільної освіти; соціальне партнерство; професійне спілкування; умови оптимізації співпраці фахівців

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alieko, O. (2011). Napriamy roboty sotsialnoho pedahoha v doshkilnomu zakladi [Directions of the work of a social teacher in a preschool institution]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia – Theory and Methods of Teaching and Upbringing, 29, 16–22 [in Ukrainian].

Halian, O. (2018). Spetsyfika interdystsyplinarnoi spivdii v interpretatsii subiektnosti osobystosti yak pedahohichnoi realnosti [The specific nature of an inter-disciplinary cooperation in the interpretation of the subjectivity of a person as a pedagogical reality]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human studies. Series of «Pedagogy», 6/38, 105–115. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119516 [in Ukrainian].

Frodeman, R., Klein, T., & Mitcham, C. (Eds.). (2010). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: Oxford University Press.

Koch, A. (2018). Children’s perspectives on happiness and subjective well-being in preschool. Children & Society, 32 (1), 73–83. doi: 10.1111/chso.12225.

Lutsenko, I. (2012). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do formuvannia komunikatyvno-movlennievoi diialnosti ditei doshkilnoho viku [Preparation of future educators for the formation of communicative-speech activity of pre-school children]. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

Magnuson, K., Kelchen, R., Duncan, G., Schindler, H., Shager, H., & Yoshikawa, H. (2016). Do the effects of early childhood education programs differ by gender? A meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 36, 521–536.

Maikovska, V. (2017). Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv na zasadakh kontekstnoho pidkhodu [Organization of practical training of future specialists on the basis of a context-based approach]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human studies. Series of «Pedagogy», 4/36, 156–165. doi: 10.24919/2313-2094.4/36.98593 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N., & Ivashkevych, E. (2018). Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher. Psykholinhvistyka. Seriia: Psykholohiia – Psycholinguistics. Series of «Psychology», 23 (1), 242–258. doi: 10.5281/zenodo.1211618.

Perhailo, N. (2018). Partnerstvo subiektiv sotsialnoi roboty [Partnership of the subjects of social work]. Pereiaslav-Khmelnytskyi: FOP Dombrovska Ya. [in Ukrainian].

Pirozhenko, T., & Soroka, I. (2018). Tendency and dynamics of the communicative-speech development of a preschool age child. Psykholinhvistyka. Seriia: Psykholohiia – Psycholinguistics. Series of «Psychology», 24 (1), 289–304. doi: 10.31470/2309-1797-2018-24-1-289-303.

Pomyluiko, V. (2017). Diahnostyka rozvytku sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti doroslykh [Diagnostics of development of social and communicative competence of adults]. Psykholinhvistyka. Seriia: Psykholohiia – Psycholinguistics. Series of «Psychology», 22 (1), 175–186. doi: 10.5281/zenodo.1088144 [in Ukrainian].

Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu u systemi osvity Ukrainy [Regulations on the psychological service in the education system of Ukraine]. (2018). Retrieved October 23, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 [in Ukrainian].

Snopkova, E. (2015). Relevance of interdisciplinary approach in pedagogical researches: scientific substantiation. Integration of education, 19 (1), 111–117. doi: 10.15507/Inted.078.019.201501.111.

Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» (Iz zminamy, vnesenymy zhidno iz Zakonamy) № 2581-VIII vid 02.10.2018 [The Law of Ukraine «On Pre-school Education» (As amended in accordance with Laws) № 2581-VIII from October 2, 2018]. (2018). Retrieved October 23, 2018, from https://zakon.help/law/2628-III [in Ukrainian].

Weiss‐Gal, I., & Welbourne, P. (2008). The professionalisation of social work: a cross‐national exploration. International Journal of Social Welfare, 17 (4), 281–290. doi: 10.1111/j.1468-2397.2008.00574.x.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039