DEVELOPMENT STRATEGIES OF PEDAGOGY OF PARTNERSHIP IN EDUCATIONAL PROCESS OF SMALL SCHOOLS IN UKRAINE AND ABROAD: A COMPARATIVE ASPECT

Автор(и)

  • Liubov Prokopiv
  • Viktoriya Stynska

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164440

Ключові слова:

педагогіка партнерства, вплив громад, нова українська школа, мала школа, малочисельна школа, сім’я, громада, зарубіжний досвід

Анотація

ПРОКОПІВ Любов – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: prk1@i.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8661-510X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-2262-2019

CТИНСЬКА Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: svt9@ukrnet.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0555-3205

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-2310-2019

 

Бібліографічний опис статті: Прокопів, Л., & Стинська, В. (2019). Development strategies of pedagogy of partnership in educational process of small schools in Ukraine and abroad: a comparative aspect. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 116–130. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164440.

 

Історія статті

 

Одержано: 20 листопада 2018

Прорецензовано: 10 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті розглядаються стратегії поширення педагогіка партнерства, яка передбачає співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу, наявність компетентнісного підходу, інтеграцію освітньої та громадської роботи учнів з метою їх підготовки до майбутнього життя, виховання свідомих громадян, що володіють системою ціннісних орієнтацій, залучення учнівської молоді до співпраці з громадою, батьками, учителями тощо.

Акцентується увага на тому, що європейський досвід запровадження педагогіки партнерства у малих школах передбачає: запровадження нових підходів в управлінні школою, партнерство між учителями та учнями, вирішення проблем школи й громади, необхідність участі у волонтерстві, пошук грантів для залучення молодих учителів, які здатні працювати у віддалених регіонах, можливість дистанційної освіти.

Аргументовано, що на сучасному етапі розуміння педагогіки партнерства у європейських країнах дещо видозмінюється у зв’язку з викликами сучасного світу, зокрема із зростаючою кількістю іммігрантів до країн Північної Європи. У європейських країнах розробляють програми підтримки педагогіки партнерства у сфері освіти. Це програми навчання та професійної командної роботи, де фахівці з різних навчальних дисциплін співпрацюють для досягнення спільної мети – рівноправної співпраці між сім’єю та школою.

Досліджено, що у малих школах Німеччини, які є достатньо автономними, досвід педагогіки партнерства є унікальним.

Надано оцінку досвіду Ізраїльської школи. Тут чимало громадських організацій для спільної роботи з учителями та учнями (Pop). Тут, дотримуючись принципів педагогіки партнерства пропонують школам та організаціям: професійний розвиток; лідерську підготовку; сильніші професіонали; цінні ресурси; культура лікує; зміна підходів до педагогічної практики.

Авторами на основі вивченого досвіду, було проведене дослідження передбачало впровадження в практику роботи малих шкіл основних принципів педагогіки партнерства. Результати аналізу показали необхідність у педагогіці співпраці.

Аргументовано, що, педагогіка партнерства в освітньому середовищі малих шкіл України має шанс на існування за умов співпраці органів влади, громадськості, науковців, меценатів, керівників навчальних закладів, педагогічної громадськості, батьків, які через посередництво та залучення фінансів зможуть відкрити грантові програми, допомогти зберегти малу школу і село. Акцентується увага, що мала школа в умовах педагогіки партнерства має право на розвиток за умови ініціювання партнерських стосунків. Це дослідження підкреслює той факт, що малі школи мають здійснювати освітній процес у соціальній співпраці через залучення місцевих органів влади. Безумовно, у міських школах такі пріоритети співпраці є значнішими.

Біографії авторів

Liubov Prokopiv

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна 

Viktoriya Stynska

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна 

Посилання

Amonashvili, Sh. (1996). Razmyshleniia o gumannoi pedagogike [Reflections on humane pedagogy]. Moskva: Izd. dom Shalvy Amonashvili [in Russian].

Cook, A., & Orit, K. (2018). How We Learn Is What We Learn. Gleanings: a dialogue on jewish education. Retrieved October 5, 2018, from https://www.hadar.org/pedagogy-partnership/publications.

Cotton, K. (2005). School size, school climate, and student performance. School Improvement Research Series. Retrieved October 5, 2018, from http://www.ruraledu.org/user_uploads/file/cotton.pdf.

de Bruïne, E.J., Willemse, M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education, 37 (4), 409–425. doi: 10.1080/02619768.2014.912628.

Dovbenko, S., & Moskalenko, Yu. (2017). Realizatsiia pedahohiky partnerstva v Karpatskomu osvitnomu prostori [Realization of pedagogy of partnership in Carpathian educational space]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat – Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 16, 34–39. doi: 10.15330/Msuc.2017.16.34-39 [in Ukrainian].

European Commision. (2013). Supporting Teacher Educators. Brussels: ES.

Evans, M. (2013). Educating preservice teachers for family, school, and community engagement. Teaching Education, 24 (2), 123–133. doi: 10.1080/10476210.2013.786897.

Gurlui, І. (2015). Educational partnership in primary education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 180, 606–611.

Hansen, D. (2011). Introduction rethinking globalization, and citizenship. Teachers College Record, 113 (6), 1135–1153.

Jimerson, L. (2006). The Hobbit effect: Why small works in public schools. Washington, DC: Rural School and Community Trust. Retrived October 5, 2018, from http://www.ruraledu.org/articles.php?id=2026.

Karpenko, O. (2016). Development of childcare in the pedagogical theory and practice of Germany (19th – early 20th centuries). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Pedagogia-Psychologia, 29 (4), 95−107.

Kellogg, W., Hagood, R., & Lassey, W. (1980). Partnership for rural improvement. Washington: WSU.

Kokhanova, O. (2011). Psykholohiia partnerskoi vzaiemodii v osviti [Psychology of partner interaction in education]. Kyiv: PP Shcherbatykh [in Ukrainian].

Kravchynska, T. (2017). Pedahohika partnerstva: osnovni idei, pryntsypy ta sutnist [Pedagogy of partnership: main ideas, principles and essence]. Pidhotovka kerivnykh ta pedahohichnykh kadriv do realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly: zbirnyk statei Vseukrainskoi nauk.-prakt. Internet-konferentsii – Training of management and pedagogical staff for the implementation of the Concept of the New Ukrainian School: collection of articles of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet-Conference, April 6, 2017. (pp. 85–88). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School: conceptual principles for the reform of the secondary school]. (2018). Retrieved October 5, 2018, from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pedahohika partnerstva: polskyi, kanadskyi, nimetskyi ta ukrainskyi dosvid [Partnership Pedagogy: Polish, Canadian, German and Ukrainian experience]. (2018). Retrieved October 5, 2018, from https://osvitoria.media/experience/pedagogika-partnerstva-polskyj-kanadskyj-nimetskyj-ta-ukrayinskyj-dosvid/ [in Ukrainian].

Poviakel, N. (1998). Psykholohichna hotovnist do partnerstva yak peredumova stanovlennia partnerskykh vidnosyn pry vyrishenni konfliktiv [Psychological readiness for partnership as a prerequisite for the establishment of partnerships in conflict resolution]. Problemy bezpeky ukrainskoi natsii na porozi XXI storichchia: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Problems of the security of the Ukrainian nation at the turn of the XXI century: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 26–33). Kyiv‒Chernivtsi [in Ukrainian].

Prokopiv, L. (2017). Osoblyvosti pidtrymky y funktsionuvannia malykh shkil Polshchi [Features of support and operation of small schools in Poland]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 5/37, 145–155. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102636 [in Ukrainian].

Samel, A. (2018). Relacja z zajęć o podatkach w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie [Report from classes about the tax at the Primary School in Łęgu Probostwie]. Retrieved October 5, 2018, from https://www.opolityce.ceo.org.pl/aktualnosci/relacja-z-zajec-o-podatkach-w-szkole-podstawowej-w-legu-probostwie [in Polish].

Stynska, V. (2017). Current problems of motherhood and childhood social support in the developed countries. In O. Clipa (Ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. Suceava, Romania: LUMEN Proceedings (pp. 414–422). doi: 10.18662/lumproc.icsed2017.45.

Topol, V. (2018). Hovoryty z batkamy. Polskyi dosvid pedahohiky partnerstva. Nova ukrainska shkola [Talk to your parents. Polish experience of partnership pedagogy. New Ukrainian School]. Retrieved October 5, 2018, from http://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-polskyj-dosvid/ [in Ukrainian].

Willemse, M., Thompson, I., Vanderlinde, R., & Mutton, T. (2018). Family-school partnerships: a challenge for teacher education. Journal of Education for Teaching, 44 (3), 252–257. doi: 10.1080/02607476.2018.1465545.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті