DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164447

TRAINING OF SPECIALISTS OF MODERN VOCATIONAL UKRAINIAN EDUCATION IN THE CONTEXT OF ITS FORMATION IN WESTERN UKRAINE OF THE INTERWAR PERIOD

Inna Strazhnikova

Анотація


СТРАЖНІКОВА Інна доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail address: zavina@email.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5921-6197

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-8232-2019

 

Бібліографічний опис статті: Стражнікова, І. (2019). Training of specialists of modern vocational Ukrainian education in the context of its formation in Western Ukraine of the interwar period. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 173–184. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164447.

 

Історія статті

 

Одержано: 17 грудня 2018

Прорецензовано: 10 лютого 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті охарактеризована модель розвитку сучасної професійної освіти, особливості проектування навчального процесу щодо підготовки фахівців робітничих професій сучасної України в контексті підготовки спеціалістів на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду до професійної діяльності. Виокремлено три причини реформування системи освіти з метою підвищення її ефективності: гуманістична, геополітична, стратегічна. А результатом роботи закладу освіти в сучасних умовах має стати переорієнтація освітнього процесу на отримання студентами ключових компетентностей.

Необхідність набуття людиною певної професійної кваліфікації, яка буде визначати її місце у суспільстві, основним компонентом професійної освіти є професійна підготовка як сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи у певній професії. Позитивного результату можна досягти завдяки впровадженню дуальної системи навчання, але цю форму можуть застосовувати тільки ті заклади, які мають відповідні спеціальності, і є підприємства відповідного спрямування.

Показано перші кроки закладів вищої освіти Західного регіону України щодо розвитку системи сучасної професійної освіти на базі ЗВО завдяки проекту Erasmus+ «lmproving teacher education for applied learning in the field of vocational education (ITE-VET)», враховуючи підготовку фахівців різних галузей промисловості, особливо для сільської місцевості, відповідно до потреб ринку праці та здібностей майбутнього працівника на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду. Проаналізовано діяльність освітніх та громадських організацій із влаштування різноманітних фахових курсів, які давали учасникам теоретичні та практичні знання із всіх ділянок господарства та кооперації. Також у досліджуваний період майже у всіх західноукраїнських землях відкривалися фахові школи залежно від потреб місцевості у фахівцях, де обовʼязково вивчалися кооперація, державне право, українська мова і література, історія, географія.

Виокремлено комплекс якостей майбутнього фахівця, який би дав йому змогу враховуючи ринок праці, власні можливості і потреби ефективно конкурувати і реалізовувати свій потенціал, а для ЗВО такий підхід до організації власної діяльності означає необхідність пошуку і реалізації технології чи технологій, що забезпечували б майбутньому фахівцю комфортне існування з погляду особистісних і суспільних цілей розвитку.


Ключові слова


фахова підготовка; професійна освіта; реформування; західноукраїнські землі; виховання; знання; уміння

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brancato, V. (2003). Professional development in higher education. New Directions for Adult and Continuing Education, 2003 (98), 59–66. doi: 10.1002/ace.100.

Chepil, M. (2016). Zmist vykhovnoi diialnosti ukrainskykh pedahohiv Halychyny (kinets XIX – pochatok XX st.) [The activities of Ukrainian Galician teachers (late XIX – early XX centuries)]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 3/35, 244–254 [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» (Ukraina XXI stolittia) [The national program «Education» (Ukraine XXI century)]. Retrieved September 7, 2018, from http://uazakon.com/documents/date_5x/pg_irwjos/pg4.htm [in Ukrainian].

Derzhavna Zhinocha Shkola hoteliarsko-promyslova v Zakopanim [State Women’s School of Hospitality and Industry in Zakopane]. (1931). Dilo – The Act, 77, 5 [in Ukrainian].

Fakhova osvita dlia divchat [Professional education for girls]. (1931). Dilo – The Act, 122, 2–3 [in Ukrainian].

Horytsvit, O. (1935). Osnuvannia burs – naipershyi nash natsionalnyi oboviazok [The formation of burs is our very first national duty]. Dilo – The Act, 15, 2–3 [in Ukrainian].

Hospodarsko-sadivnycha shkola «Prosvity» v Mylovanni [Business-sadistic school «Prosvit» in Mylovanni]. (1933). Dilo – The Act, 284, 4 [in Ukrainian].

Izadinia, M. (2013). A review of research on student teachers’ professional identity. British Educational Research Journal, 39 (4), 694–713. doi: 10.1080/01411926.2012.679614.

Karpenko, O. (2017). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady opiky nad ditmy v Halychyni (1900–1939 rr.) [Organizational and pedagogical principles of child welfare in Galicia (1900–1939)]. Nauka i osvita – Science & Education, 2, 37–42 [in Ukrainian].

Korenets, D. (1938). Lvivski fakhovi shkoly [Lviv vocational schools]. Ridna shkola – Native school, 11, 173–174 [in Ukrainian].

Munsch, P., & Cortez, L. (2014). Professional competencies for student affairs practice. New Directions for Community Colleges, 2014 (166), 47–53. doi: 10.1002/cc.20101.

Natsionalna ramka kvalifikatsii [National qualifications framework]. (n.d.). Retrieved September 7, 2018, from https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. (1931). Dilo – The Act, 45, 4 [in Ukrainian].

Novynky [Novelty]. (1933). Dilo – The Act, 334, 5 [in Ukrainian].

Orhanizatsiini spravy Ridnoi Shkoly [Organizational Affairs of the Native School]. (1938). Ridna shkola – Native school, 23–24, 356–367 [in Ukrainian].

Poradnia dlia vyboru zvannia [A way to choose a title]. (1933). Dilo – The Act, 15, 2 [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy. Pershyi (bakalavrskyi) riven osvity. Haluz znan – 01 Osvita / pedahohika, spetsialnist – 015 Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy) [The Standard of Higher Education of Ukraine. The first (bachelor’s) level of education. Branch of knowledge – 01 Education / pedagogy, specialty – 015 Professional education (in specialization)]. (2017). Ofitsiine vydannia. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Kyiv. Standart rozroblenyi zghidno z vymohamy Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» – Official edition. Ministry of Education and Science of Ukraine. Kiev. The standard was developed in accordance with the requirements of the Law of Ukraine «On Higher Education» of 01.16.2016 [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (1999). Zahalni metody navchannia [General teaching methods]. Kharkiv: State Publishing [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»]. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 37–38 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039