DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164490

PREPARATION OF FUTURE MASTERS OF ELEMENTARY EDUCATION TO THE FORMATION OF A SUCCESSFUL PERSONALITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Oleksandra Yankovych, Kateryna Binytska

Анотація


ЯНКОВИЧ Олександра – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна; Куявсько-Поморська вища школа, вул. Торунська, 55-57, Бидгощ, 85-023, Польща

E-mail address: yankov@tnpu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4253-5954

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-7011-2018

БІНИЦЬКА Катерина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницький, 29000, Україна

E-mail address: rfn.yz87@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2111-5275

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/A-6231-2019

 

Бібліографічний опис статті: Янкович, О., & Біницька, К. (2019). Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 43–56. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164490.

 

Історія статті

 

Одержано: 16 січня 2019

Прорецензовано: 17 лютого 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті на основі студіювання наукових джерел, аналізу емпіричних досліджень обґрунтовано теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до формування успішної особистості молодшого школяра у контексті вимог нового Державного стандарту початкової освіти. Показано, що сформованість в учнів молодшого шкільного віку ключових компетентностей для життя є умовою виховання успішної дитини в основній школі. Акцентовано увагу на праксеологічному, технологічному, гуманістичному, системному підходах до підготовки фахівців початкової освіти.

Доведено доцільність та ефективність вивчення у закладах вищої педагогічної освіти інтегрованого курсу «Організація успішної діяльності», у якому поєднано знання з педагогіки, психології, праксеології, філософії, біології, соціології, історії про особливості формування успішності особистості. Висвітлено досвід викладання курсу у магістратурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх учителів у двох напрямах: формування успішної особистості майбутнього фахівця початкової освіти та оволодіння методикою формування успішного учня. Висвітлено форми, методи, засоби виховання дитини, яка досягає цілей у вибраному виді діяльності (проведення циклу занять «Сходження до вершини успіху»; використання ігор, вправ, перегляд та аналіз фільмів про успішних людей з обмеженими можливостями; мультимедійних презентацій про успіх дітей з багатодітних родин, сиріт).

Схематично відображено підготовку майбутніх магістрів початкової освіти до формування успішної особистості учня у школі першого ступеня. Показано проблеми такої підготовки. Проаналізовано результати педагогічних вимірювань готовності студентів до виховання успішного учня та рівня успішності майбутнього вчителя. Висвітлено позитивний досвід вивчення навчальної дисципліни «Організація успішної діяльності» (визначення студентами життєвих цілей згідно з вимогами до цілеутворення; оволодіння методиками й технологіями подолання перешкод, досягнення успіху; розвиток прагнення до саморозвитку, підвищення коефіцієнта успіху, творчого виконання роботи).

Доведено необхідність досягнення внутрішньої гармонії у процесі реалізації цілей. Визначено перспективні напрями застосування позитивних ідей у сучасному освітньому просторі: упровадження спеціальних освітніх курсів з праксеологічної підготовки майбутніх учителів; оволодіння студентами технологією розвʼязування життєвих задач та її реалізації у закладах початкової освіти; упровадження педагогіки серця у процес підготовки фахівців початкової освіти та школу першого ступеня.


Ключові слова


успіх; успішна особистість учня молодшого шкільного віку; успішна діяльність; педагогіка успіху; школа першого ступеня; підготовка майбутніх магістрів; ключові компетентності; педагогіка серця

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 41. doi: 10.1787/218525261154.

Benade, L. (2014). Knowledge and educational research in the context of «Twenty-First Century Learning». European Educational Research Journal, 13 (3), 338–349. doi: 10.2304/eerj.2014.13.3.338.

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity: zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. [State standard of elementary education: approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from February 21, 2018]. (n.d.). Retrieved November 11, 2018, from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].

Glasser, W. (1973). Highlights from schools without failure. Educational Horizons, 52 (1), Humanizing Education, 39‒42.

Glasser, W. (1975). Highlights From Schools Without Failure. Colophon Books.

Glier, J. (2013). Postulaty Marii Łopatkowej w zakresie zmian w oświacie... oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym [Postulates of Maria Łopatkowa in the field of education changes... and family and guardianship law]. Studia z Teorii Wychowania – Studies in the Theory of Education, 4/2 (7), 47–69 [in Polish].

Hryshchenko, M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual ambush of the reform of the middle school]. Retrieved October 15, 2018, from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2015). Podgotovka budushchikh pedagogov k popechitelski-vospitatelnoi rabote s detmi [Preparation of future teachers for welfare work with children]. Roczniki Pedagogiczne – Annals of Pedagogies, 7 (43), 1, 93–108 [in Russian].

Kobernyk, O. (2018). Vykhovannia v uchniv tsinnisnoho stavlennia do inshykh liudei [Upbringing pupils a value relation to other people]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Seriya «Pedagogy», 6/38, 179–192. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119518 [in Ukrainian].

Łopatkowa, M. (1992). Pedagogika serca [Pedagogy of the heart]. Warszawa: WSiP [in Polish].

Lukashevich, N. (1998). Samomenedzhment: kak dostignut uspekha v delovoi karere. T. 1: Delovaia karera: put k uspekhu [Self-management: how to achieve success in a business career. Vol. 1: Business career: the path to success]. Kharkov: OKO [in Russian].

MacBeath, J. (2012). Future of Teaching Profession. Leadership for Learning, the Cambridge Network.

Maksymova, O. (2013). Formuvannia uspishnoi osobystosti shestyrichnoho pershoklasnyka [Formulation of success of a six-grade classroom]. Zhytomyr: ZhDU [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1977). Pedahohika sertsia [Pedagogy of the heart]. Vybrani tvorySelected works (Vol. 5, pp. 316–321). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].

Yankovych, O. (2010). Osvitni tekhnolohii vyshchoi shkoly Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Educational technologies of the higher school of Ukraine: problems and prospects]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Yankovych, O. (2017). Prakseolohichna pidhotovka maibutnikh uchyteliv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy ta Polshchi [Practical training of future teachers in higher educational institutions of Ukraine and Poland]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia «Pedahohika»Scientific notes of Ternopil National Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University. Series of «Pedagogy», 3, 28–35 [in Ukrainian].
ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039