DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.169152

THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF STUDENTS: THE CREATIVE APPROACH OF AMERICAN TEACHERS

Viktoriia Slipenko

Анотація


СЛІПЕНКО Вікторія аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, Умань, 20300, Україна

E-mail address: slipenkoviktoria@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0123-4645

Бібліографічний опис статті: Сліпенко, В. (2019). The development of entrepreneurial competence of students: the creative approach of American teachers. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 161–176. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.169152.

Історія статті

Одержано: 8 квітня 2019

Прорецензовано: 30 травня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Розвиток підприємницької компетентності – нове педагогічне явище сучасної середньої освіти. Підприємництво є ключовим рушієм економіки, а успішне процвітання країни та значна кількість нових робочих місць створюється малими й великими підприємствами, започаткованими підприємцями. Люди, що займаються підприємницькою діяльністю, стверджують, що вони мають більше можливостей для здійснення творчих проектів, вищу самооцінку та почуття контролю над власним життям. Як наслідок, значна кількість досвідчених бізнесменів, політичних лідерів, економістів та освітян вважають, що розвиток підприємницької компетентності максимізує індивідуальний, колективний, економічний та соціальний успіх у місцевому, національному і глобальному рівнях. Тому молодь, яка увійде у доросле життя, під час навчання у середній школі має отримати необхідні знання про умови та способи підприємницької діяльності, планування і організацію трудового процесу, правомірної поведінки у бізнес-середовищі, об’єктивно оцінювати власний потенціал та усвідомити свою необхідність для розвитку суспільства. Очевидно, що формування підприємницької компетентності учнівської молоді на початку третього тисячоліття стало необхідною складовою закладів середньої освіти закордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки, лідера щодо започаткування підприємств.

У статті на основі аналізу наукових джерел з’ясовано сутніcть та структуру підприємницької компетентності особистості, що пропонується американськими педагогами, та містить такі якості: новаторство, цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, готовність до ризику, відповідальність, компетентність, силу волі, «самоефективність», високий рівень мотивації, зростання почуття «локус контролю». Розкрито зміст підприємницької освіти у середніх навчальних закладах США, що передбачає достатню кількість розроблених стандартів (зокрема, «Національні стандарти бізнес-освіти» та «Національні стандарти фінансової грамотності» для середніх шкіл США), навчальних програм (з історії та суспільствознавства, що містить економічну змістову лінію), курсів («Підприємницька діяльність»), підручників («Підприємець: дитячі книги про дітей-підприємців»), які висвітлюють змістову складову досліджуваного феномену. Наголошується, що у процесі розробки чи вдосконалення наявних навчальних програм для закладів середньої освіти США із розвитку підприємницької компетентності учнів зазначені стандарти безсумнівно адаптують до суспільних потреб і особливостей політики кожного штату.

Розглянуто діяльність американських педагогів у формуванні підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США, що передбачає різноманіття форм і методів як традиційних, так і інтерактивних (проведення лекцій та семінарів; розробку і виконання творчих проектів; організацію практики на виробничих і сільськогосподарських підприємствах, використання на уроках методів аналізу якостей і навичок підприємця, кейс-стаді, ділової гри, тренінгу, майстер-класу; створення міні-підприємств, міні-банків та ін.).


Ключові слова


компетентність; підприємницька компетентність; учні середньої школи; педагоги; США

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxemburg: Publication Office of the European Union. doi: 10.2791/593884.

Bandura, A. (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child Development, 72 (1), 187–189.

Bevill, S. (2009). Motivating at-risk students in the Arkansas Delta: An entrepreneurship simulation. Journal of Entrepreneurship Education, 12, 36.

Brockhaus, R., & Horowitz, P. (1986). The psychology of the entrepreneur. In D. Sexton & R. Smilor (Eds.), The Art and Science of Entrepreneurship (pp. 25–48). Cambridge: Ballinger.

Caggiano, V., Akanazu, H., Furfari, A., & Hageman, A. (2016). Entrepreneurship Education: A Global Evaluation of Entrepreneurial Attitudes and Values (a Transcultural Study). Educational, Cultural And Psychological Studies, 14, 57‒81. doi: 10.7358/ecps-2016-014-cagg.

Carter, N., Gartner, W., & Reynolds, P. (1996). Exploring start-up event sequences. Journal of Business Venturing, 11, 151–166.

Clow, J. (1993). Economics And Entrepreneurship (2nd ed.). New York: Economics America, National Council on Economic Education.

Cope, J. (2000). Learning by doing: An exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6 (3), 104–112. doi: 10.1108/13552550010346208.

Council for Economic Education. (2013). National standards for financial literacy. New York.

Dearie, J., & Geduldig, C. (2013). Where The Jobs Are. New Jersey: Wiley.

Definition and Selection of Competencies – OECD. Retrieved Match 10, 2019, from http://www.oecd.org/education/skills-beyondschool/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm.

DeJaeghere, J. (2013). Education, skills and citizenship: an emergent model for entrepreneurship in Tanzania. Comparative Education, 49 (4), 503–519. doi: 10.1080/03050068.2013.798514.

Entrepreneur Kid: Children’s Books about Kid Entrepreneurs (Stories of real kids with real businesses). Retrieved March 13, 2019, from http://www.entrepreneurkid.com/.

Gibb, A. (2005). The future of entrepreneurship education. Determining the basis for coherent policy and practice. In P. Kyro & C. Carrier (Eds.), The dynamics of learning entrepreneurship in a cross-cultural university context (pp. 44–66). Hämeenlinna: University of Tampere.

Hart, J. (2018). Classroom exercises for entrepreneurship: a cross-disciplinary approach (Elgar guides to teaching). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Helbak, A. (2017). Formuvannia pidpryiemlyvosti uchnia yak kliuchovoi kompetentnosti dlia zhyttia [Formation of student’s entrepreneurship as a key competence for life]. Kropyvnytskyi [in Ukrainian].

Honcharenko, L., & Filonchuk, Z. (2013). Formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti uchnivskoi molodi v mezhakh realizatsii proektu «Shkilna akademiia pidpryiemnytstva» [Formation of entrepreneurial competence of student youth within the framework of the project «School Academy of Entrepreneurship»]. Taurian Journal of Education, 3, 191–198. Retrieved March 13, 2019, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_3_34 [in Ukrainian].

Isaieva, H. (2003). Metod proektiv – efektyvna tekhnolohiia navchannia uchniv suchasnoi shkoly [The method of projects is an effective technology for teaching students of the modern school]. Metod proektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezultaty – Project method: traditions, perspectives, life’s results: a practically oriented collection (pp. 207–211). Kyiv: Departament [in Ukrainian].

Kuratko, D. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century. Journal of Leadership and Organizational Studies, 4 (13), 1‒11.

Lambro, D. (1986). Land Of Opportunity: The entrepreneurial spirit in America (1st ed.). Washington: Little Brown & Co.

Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 6, 295–309.

Man, T. (2006). Exploring the behavioral patterns of entrepreneurial learning. Education & Training, 48 (5), 318–322.

Massachusetts Department of Education. (2003, August). Massachusetts History and Social Science Curriculum Framework (pp. 1‒84).

McClelland, D. (1965). Need achievement and entrepreneurship: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 389–392.

National Business Education Association. (2013). National standards for business education: What America’s students should know and be able to do in business (pp. 65‒76). Reston.

Nazarenko, H. (2014). Formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u vidpovidnosti do vymoh novykh derzhavnykh standartiv [Students’ entrepreneurial competence formation of general educational establishments in accordance with the requirements of new state standards]. Cherkasy [in Ukrainian].

Neck, H., Greene, P., & Brush, C. (2014). Teaching entrepreneurship: a practice-based approach (p. 331). Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity [New Ukrainian School: Conceptual Principles for Reforming Secondary Education]. Retrieved March 15, 2019, from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf20.02.2019 [in Ukrainian].

Oklahoma State Department of Education. (2013). Oklahoma academic standards for the social studies (pp. 37‒40). Publications clearinghouse of the Oklahoma department of libraries. AUGUST 2013.

Peterman, N., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 28, 129–144.

Program concentration: business & computer science career pathway: small business development course title: entrepreneurial ventures. (n.d.). Retrieved March 15, 2019, from https://www.georgiastandards.org/standards/Georgia%20Performance%20Standards%20CTAE/Entrepreneurial-Ventures.pdf.

Pryshchepa, S. (2019). Do problemy formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti uchniv: suchasni pidkhody [To the problem of students’ entrepreneurial competence formation: modern approaches]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 1 (2), 383–385. Retrieved March 13, 2019, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__32 [in Ukrainian].

Railsback, B., & Hite, G. (2008). The value of business education: perceptions of high school guidance counselors, principals, and boards of education. The Delta Piepsilon Journal, 11 (3), 150–163.

Reynolds, P. (2007). Entrepreneurship in the United States: the future is now (p. 55). New York: Springer.

Rotter, J. (2017). Social Learning Theory. Retrieved March 11, 2019, from http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm.

Schweikart, L., & Doti, L. (2010). American Entrepreneur: the fascinating stories of the people who defined business in the United States (2nd ed.). (p. 535). New York: American Management Association.

Shane, A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Northampton: Edward Elgar.

Shepherd, D. (2004). Educating entrepreneurship students about emotion and learning from failure. Academy of Management Learning & Education, 3 (3), 274–287.

Soloman, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the US. Small Business and Enterprise Development, 14, 15–23.

South Dakota Department of Education and Cultural Affairs. (2006). South Dakota social studies content standards.

Stafford, A., Allen, S., & Clow, J. (2005). Entrepreneurship in the U.S. economy (2nd ed.). (p. 170). New York: National Council on Economic Education.

The State Education Department & The University of the State of New York. (2013). New York State K-8 Social Studies Framework.

Watson, K. (1994). Technical and Vocational Education in Developing Countries: Western paradigms and comparative methodology. Comparative Education, 30 (2), 85–97. doi: 10.1080/0305006940300202.

Welsch, H. (2004). Entrepreneurship: The way ahead. New York: Routledge.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «About Education»]. (2019). Retrieved March 10, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-1920.02.2019 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039