DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175696

PERIODISATION OF CHILDREN’S SOCIAL EDUCATION IN UKRAINIAN BOARDING SCHOOLS (1956 – the early XXI century)

Nina Slyusarenko, Natalia Sultanova

Анотація


СЛЮСАРЕНКО Ніна – доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, Херсон, 73000, Україна

E-mail address: ninaslusarenko@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9215-5936

СУЛТАНОВА Наталядоктор педагогічних наук, доцент, кафедра спеціальної освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, Миколаїв, 54030, Україна

E-mail address: sultanovanv@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3510-4662

Бібліографічний опис статті: Слюсаренко, Н., & Султанова, Н. (2019). Periodisation of children’s social education in Ukrainian boarding schools (1956 – the early XXI century). Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 50–63. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175696.

Історія статті

Одержано: 29 квітня 2019

Прорецензовано: 1 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

У статті представлено авторську періодизацію розвитку соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України впродовж 1956 – початку ХХІ ст., обґрунтування котрої зумовлене результатами аналізу нормативно-правового забезпечення виховної діяльності шкіл-інтернатів, динамікою розвитку різних типів інтернатних закладів освіти й напрямів виховної роботи з дітьми, а також трансформаційними змінами змісту й методології соціального виховання дітей відповідно до потреб суспільства і стану соціально-культурного розвитку України в різні історичні часи.

Авторами порушено проблему дослідження змісту соціального виховання дітей, форм, методів й засобів його здійснення в інтернатних закладах освіти України у радянські та пострадянські часи. Зроблено порівняльний аналіз та виокремлено провідні тенденції, що сприяли розвитку та впливали на зміст виховної роботи з дітьми.

Доведено, що пануюча ідеологія та характерні для радянського періоду тенденції, форми й методи виховання дітей були провідними засадами формування їхньої життєвої компетентності в умовах інтернатних установ. З’ясовано, як кризові явища в економіці, суспільно-політичному й соціокультурному розвитку країни пострадянських часів, позначившись на збільшенні затребуваності інтернатних установ, вплинули на неможливість відповідним чином задовольняти освітні й соціальні потреби їхніх вихованців.

У статті відтворено ступінь забезпечення нормативно-правовим підґрунтям розвитку соціального виховання дітей із часів відкриття перших шкіл-інтернатів в Україні та впродовж їх функціювання в наступні півстоліття.

Визначено вектор трансформацій освітньої політики в Україні у бік визнання пріоритетності інтересів і особливих потреб кожної дитини. Акцентовано, що, незважаючи на набуття безсумнівної соцієтальної цінності прав і свобод особистості, зокрема в сучасних умовах деінституційних змін, масове сприймання інтернатних установ у свідомості людей як прийнятної форми державного утримання й виховання залишається ще гостро актуальною соціально-педагогічною проблемою.


Ключові слова


соціальне виховання; школи-інтернати; методи виховання; нормативно-правова база; історико-педагогічне дослідження; соціально-виховна робота

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Adamenko, O. (2006). Rozvytok pedahohichnoi nauky v Ukraini v druhii polovyni XX stolittia (1950–2000 rr.) [Development of Pedagogical Science in Ukraine in the Second Half of the XX century (1950–2000)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Andreeva, T. (2004). Semeinaia sotcializatciia. Semeinaia psikhologiia [Family Socialization. Family Psychology]. Sankt-Peterburg: Rech [in Russian].

Berezivska, L. (2012). Shkilna reforma v Ukraini pochatku 90-kh rokiv XX stolittia yak perekhidnyi period do osobystisno oriientovanoi paradyhmy osvity [School reform in Ukraine in the early 1990’s as a transition period to a personality-oriented paradigm of education]. Pedahohichna i psykholohichna nauky Ukrainy – Pedagogical and Psychological Sciences of Ukraine (Vols. 1‒5; Vol. 1), (pp. 180–190). Kyiv: Pedahohichna Dumka Publishers [in Ukrainian].

Chertova, K. (2007). Rozvytok idei sotsialnoho vykhovannia shkoliariv u vitchyznianii pedahohichnii teorii ta praktytsi (dr. pol. XX st.) [Development of Ideas of Social Education in the Ukrainian Pedagogical Theory and Practice (second half of the XX century)]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2016). Teoretychni zasady opiky nad ditmy v ukrainskii pedahohitsi (XX – pochatok XXI st.) [Theoretical foundations of child custody in Ukrainian pedagogy (XX – early XXI century)]. Pedahohichna osvita: teoriia y praktyka – Teacher education: theory and practice, 20 (1-2016), 1, 72–76 [in Ukrainian].

Karter, R. (2005). Opika nad ditmy: simia i derzhava. Vplyv instytutsiinoi formy vykhovannia na rozvytok ditei (monitorynhovyi zvit) [Childcare: family and state. The influence of the institutional form of education on the development of children (monitoring report)]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

Kobernyk, O. (2018). Vykhovannia v uchniv tsinnisnoho stavlennia do inshykh liudei [Upbringing pupils a value attitude to other people]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 6/38, 179192. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119518 [in Ukrainian].

Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r. № 2402-III (redaktsiia stanom na 20.12.2017 r.) [On Protection of Childhood: Law of Ukraine dated April 26, 2001 No. 2402-ІІІ (as amended as of December 20, 2017)]. (2001). Zakonodavstvo UkrainyLegislation of Ukraine. Retrieved April 16, 2019, from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiiu shkil-internativ v Ukrainskii RSR: Postanova TsK KP Ukrainy i Rady Ministriv URSR vid 29 chervnia 1956 r. № 738 [On Organization of Boarding Schools in the Ukrainian SSR: Resolution of the Central Committee of the CPU and the Council of Ministers of the USSR of June 29, 1956 No. 738]. (1956). Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti – State Archives of the Mykolaiv region, f. r–2817, op. 2, spr. 9, 3 ark. [in Ukrainian].

Pro vykonannia postanovy Rady Ministriv Ukrainskoi RSR vid 23 lypnia 1957 roku № 819 «Pro dalshe rozshyrennia merezhi shkil-internatiiv v Ukrainskii RSR»: zatverdzhene Nakazom Ministerstva osvity URSR vid 2 serpnia 1957 r. № 329 [On the Implementation of the Resolution of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR dated July 23, 1957, No. 819 «On Further Expansion of the Network of Boarding Schools in the Ukrainian SSR»: Approved by the Order of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR dated August 2, 1957, No. 329]. (1957). Zbirnyk nakaziv ta rozporiadzhen Ministerstva osvity Ukrainskoi RSR – Collection of the Orders and Resolutions of the Ministry of Education and Science of the Ukrainian SSR, 14, 8–10. Kyiv [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia orhanizatsiino-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: Zakon Ukrainy vid 13.01.2005 r. № 2342-IV (iz zminamy) [On the Provision of Organizational and Legal Conditions for the Social Protection of Orphans and Children Deprived of Parental Care: Law of Ukraine dated January 13, 2005 No. 2342-IV (as amended)]. (2005). Retrieved April 16, 2019, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2342-15 [in Ukrainian].

Pro zakhody dalshoho polipshennia roboty serednoi zahalnoosvitnoi shkoly v Ukrainskii RSR: Postanova Tsentralnoho Komitetu KP Ukrainy i Rady Ministriv Ukrainskoi RSR vid 8 hrudnia 1966 roku № 900 [On Measures for Further Improvement of Secondary School Education in the Ukrainian SSR: Resolution of the Central Committee of the CPU and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR dated December 8, 1966 No. 900]. (1966). Retrieved April 16, 2019, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/900-66%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zakhody shchodo rozvytku shkil-internativ u 1959–1965 rr.: Postanova Tsentralnoho Komitetu KP Ukrainy i Rady Ministriv Ukrainskoi RSR vid 23 chervnia 1959 roku № 955 [Pro zakhody shchodo rozvytku shkil-internativ u 1959–1965 rr. [On Measures for the Development of Boarding Schools in 1959‒1965: Resolution of the Central Committee of the CPU and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR dated June 23, 1959, No. 955]. (1959). Zbirnyk nakaziv ta rozporiadzhen Ministerstva osvity Ukrainskoi RSR – Collection of the Orders and Resolutions of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR, 13, 2–3. Kyiv [in Ukrainian].

Sliusarenko, N. (2010). Teoriia i praktyka trudovoi pidhotovky divchat u shkolakh Ukrainy (kinets XIX XX stolittia) [Theory and Practice of Girls’ Vocational Training in Ukrainian Schools (the late XIX – XX centuries)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Solodchuk, A. (2015). Sotsialne vykhovannia ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia, v SShA [Social Education of Children Deprived of Parental Care in the United States]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Uman [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. (2002). Periodyzatsiia pedahohichnoi dumky v Ukraini: kroky do novoho vymiru [Periodisation of the Pedagogical Thought in Ukraine: Steps to a New Dimension]. Zbirnyk naukovykh prats do 10-richchia APN Ukrainy – Collection of scholarly works on the Occasion of the 10th Anniversary of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 1, 37‒54. Kharkiv: OVS Publishers [in Ukrainian].

Sultanova, N. (2019). Teoriia i praktyka sotsialnoho vykhovannia ditei v internatnykh zakladakh osvity Ukrainy (1956 – pochatok XXI st.) [Theory and Practice of Social Education of Children in Residential Educational Institutions of Ukraine (1956 – the beginning of the XXI century)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Ternopil [in Ukrainian].

Szelewa, D., & Polakowski, M. (2019). The «ugly» face of social investment? The politics of childcare in Central and Eastern Europe. Social Policy Administration, (pp. 1–14). doi: 10.1111/spol.12497.

Wainwright, E., & Marandet, E. (2017). Education, parenting and family: The social geographies of family learning. British Educational Research Journal, 43, 213‒229. doi: 10.1002/berj.3262.

Zadorozhnii, O. (2004). Konventsiia pro prava dytyny 1989 r. [Convention on the rights of the child 1989]. In L. Huberskyi et al. (Eds.), Ukrainska Dyplomatychna Entsyklopediia – Ukrainian Diplomatic Encyclopaedia (Vols. 1‒2; Vol. 1). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039