DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175697

WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUCJAMI W SEKTORZE POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE (2014–2020): SZANSE I OGRANICZENIA

Anna Kanios

Анотація


КАНЬОС Анна – доктор педагогічних наук, університецький професор, кафедра соціальної роботи, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, вул. Нарутовіча, 12, Люблін, 20-004, Польща

E-mail address: a.kanios@wp.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4349-7833

Бібліографічний опис статті: Kanios, A. (2019). Współpraca między instytucjami w sektorze pomocy społecznej w Polsce (2014‒2020): szanse i ograniczenia. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 64–76. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175697.

Історія статті

Одержано: 7 травня 2019

Прорецензовано: 10 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Предметом дослідження у статті є співпраця між соціальними інституціями. Співпраця пропонує багато можливостей, але вона також має багато бар’єрів. Дослідження показують, що співпраця між установами соціальної допомоги та іншими структурами потребує вдосконалення. У статті представлена модель співпраці сільських громад, розроблена в рамках проекту лідерів співробітництва, що здійснюється в рамках Програми «Знання, освіта та розвиток», реалізованої в рамках Європейського соціального фонду на 2014–2020 роки, фінансується Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики (у цьому проекті автор виконує роль наукового консультанта). Модель співпраці сільських громад базується на тому, що ефективна робота з надання допомоги залежить від трьох факторів: гостроти проблем людей, сімей у комуні, повіті, місцевих ресурсів (інфраструктури, установ/організації, спеціалістів) та розроблення системи підтримки.

Система співпраці органів влади, інститутів соціальної допомоги та інтеграції, галузевих структур має відбуватися як на вертикальному рівні (воєводство – повіт – комуна), так і на горизонтальному (між установами в повітах і гмінах). Модель співпраці базується на побудові системи співпраці на кожному рівні та призначенні лідера. Отже, на рівні воєводства координатором повинен стати Регіональний центр соціальної політики, а від його імені призначається координатор-радник, на рівні повіту – установою, відповідальною за координацію співпраці, повинен бути Центр підтримки сім’ї, а від його імені – аніматор, відповідальний за співпрацю між суб’єктами, на рівні гміни – Комунальний центр соціальної допомоги буде закладом, який організовує діяльність громади. Функцію лідера на найнижчому рівні має виконувати лідер цього центру – соціальний працівник. Кожна з цих установ має конкретні завдання в процесі співпраці. Для того, щоб працівники могли впоратися із завданнями та труднощами, у моделі співпраці було запроваджено додаткову систему підтримки працівників та сімей, які беруть участь у співпраці через різні форми навчання (підвищення кваліфікації, супервізія, коучінг, навчання, нагляд, навчальні поїздки).

Протягом усього періоду впровадження моделі співробітництва здійснюватиметься оцінка заходів щодо вдосконалення моделі з точки зору дотриманих на практиці настанов, контролю якості (ефективності) реалізованих заходів, посилення відповідальності та зміцнення партнерства.


Ключові слова


співпраця; соціальна допомога; місцеве середовище; Польща

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Dixon, J., Trathen, A., Wittenberg, R., Mays, N., Wistow, G., & Knapp, M. (2019). Funding and planning for social care in later life: a deliberative focus group study. Health & Social Care in the Community. doi: https://doi.org/10.1111/hsc.12768.

Działania Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej [Activities of Social Welfare Centers in the area of identifying and monitoring the social situation]. NIK Report. Retrieved March 11, 2019, from www.nik.gov.pl [in Polish].

Hudson, B. (1987). Collaboration in Social Welfare: A Framework for Analysis. Policy and Politics, 15 (1), 175–182.

Kanios, A. (2012a). The Attitudes of Employees in the Public and Non-Governmental Sector towards Local Partnership Supporting the Labour Market. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kanios, A. (2012b). Przemiany społeczno-edukacyjne środowisk lokalnych Lubelszczyzny zaangażowanych w polsko-duńską współpracę partnerską [Social and educational changes of local communities in the Lublin region involved in Polish-Danish partnership]. Lublin: Wyd. UMCS [in Polish].

Lizut, J. (2019). Podmioty kooperacji [Co-operation entities]. In A. Tomulewicz & E. Bielecka (Eds.), Model kooperacji w gminach wiejskich. Materiał dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Wojewódzkich Zespołów Kooperacji ‒ Model of cooperation in rural communes. Proceedings for Regional Social Policy Centers and Provincial Co-operation Teams (pp. 15–26). Rzeszów‒Białystok‒Kielce‒Lublin‒Warszawa. Materiały niepublikowane [in Polish].

Łuczak, P. (2018). How do pension and healthcare systems frame long-term care policy? Comparison of the Czech Republic and Poland. Social Policy Administration, 52, 1396–1409. doi: https://doi.org/10.1111/spol.12399.

O’Leary, C., Baines, S., Bailey, G., McNeil, T., Csoba, J., & Sipos, F. (2018). Innovation and Social Investment Programs in Europe. European Policy Analysis, 4, 294–312. doi: 10.1002/epa2.1052.

Pilch, T. (1995). Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany [Local environment – structure, functions, transformations]. In T. Pilch & I. Lepalczyk (Eds.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie ‒ Social pedagogy. A man in a changing world (pp. 155–170). Warszawa: «Żak» [in Polish].

Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna [Social pedagogy]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum [in Polish].

Szyszka, M., Wąsiński, A., & Zasada-Chorab, A. (2014). Kultura współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy [The culture of cooperation between institutions in the area of social assistance and integration, and the labor market]. Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy i zasoby społeczne – Diagnoza – Mapa interaktywna – Strategie działania Manual of implementation of the model of cooperation between institutions in the area of social assistance and integration as well as the labor market. Problems and social resources – Diagnosis – Interactive map – Strategies of action (pp. 11–36). Warszawa [in Polish].

Tomulewicz, A., & Bielecka, E. (Eds.). (2019). Model kooperacji w gminach wiejskich. Materiał dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Wojewódzkich Zespołów Kooperacji [Model of cooperation in rural communes. Material for Regional Social Policy Centers and Provincial Co-operation Teams]. Rzeszów‒Białystok‒Kielce‒Lublin‒Warszawa. Materiały niepublikowane [in Polish].

Trawkowska, D. (2009). Działania pozorne w pomocy społecznej – przejawy – mechanizmy – skutki [Sham actions in social assistance – manifestations – mechanisms – effects]. Przegląd Socjologiczny – Sociological Review, 58 (1), 129 –147 [in Polish].

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku [Social Security Act of 12 March 2004]. (2004). Dziennik Ustaw – Journal of Laws, nr 64, poz. 593 [in Polish].

Winiarski, M. (2006). Edukacja środowiskowa – istota, wymiary, aktualne problemy [Environmental education – essence, dimensions, current problems]. In S. Kawula (Ed.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy ‒ Social pedagogy. Achievements – news – perspectives (pp. 139–147). Toruń: Wyd. Adam Marszałek [in Polish].

Żabińska, T. (2006). Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki [Partnership as a determinant of tourism development in the region. Dilemmas of theory and practice]. In A. Nowakowska & M. Przydział (Eds.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace EkonomiczneTourism in scientific research. Economic Works (pp. 409–424). Rzeszów: Wyd. WSzIZ w Rzeszowie [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039