DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175699

WORK AS AN AXIOLOGICAL CATEGORY

Myroslav Pahuta

Анотація


ПАГУТА Мирослав – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: miroslav06@i.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2305-9390

ResearcherID: https://www.researcherid.com/rid/G-8397-2019

Бібліографічний опис статті: Пагута, М. (2019). Work as an axiological category. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 149–160. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175699.

Історія статті

Одержано: 14 травня 2019

Прорецензовано: 10 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Світ людини є світом цінностей. Їхнє пізнання відбувається в діяльності, яка відповідає рівню розвитку кожної людини, її життєвому досвіду, здобутій системі знань тощо, а тому є надзвичайно індивідуалізованим процесом. Світ цінностей кожної людини розвивається з нею впродовж усього життя у процесі соціалізації, завдяки діяльності, до якої вона залучається, в якій творить матеріальні багатства і водночас розвиває власну аксіологічну свідомість.

Мета статті полягає у міждисциплінарному аналізі сутнісних характеристик цінності «праця», що є передумовами успішного виховного впливу на особистість в контексті її морального становлення.

У статті констатовано, що цінність є багатозначною категорією, яка отримала трактування різними науками: філософією, культурологією, соціологією, психологією, педагогікою тощо. Подано визначення категорії «цінність» у названих науках. Їхнє узагальнення дало змогу констатувати, що цінності окреслюються ними як: 1) такі, що існують в матеріальних і нематеріальних предметах; 2) притаманні людині, при цьому їхнім джерелом виступають її потреби; 3) орієнтири людської діяльності.

Сучасне суспільство є складною системою людських взаємин, відтак у таких умовах зростає роль етичних правил, які полегшили б та впорядкували функціонування людей та їхню взаємодію. При цьому варто розуміти, що в межах суспільства люди об’єднуються у різні спільноти: сімейні, товариські, професійні тощо. Усі вони є надзвичайно істотними, адже здатні сприяти як суспільному прогресу, так і регресу. Етичною цінністю, яка притаманна усім цим групам, є цінність «праця». Подано характеристику праці як форми діяльності та цінності. Встановлено взаємозв’язок праці та сенсу життя людини. Вказано, що праця є однаково корисною як для окремої особистості, так і суспільства загалом. Завдяки праці людина самовдосконалюється, розвиває волю, витримку, самовладання та творчі здібності, отримує матеріальні та духовні засоби для забезпечення власних потреб тощо. Метою праці є також реалізація завдань, важливих для розвитку суспільства і середовища, в якому людина функціонує. Праця виражається в активності людини і призводить до змін її навколишнього середовища. Відтак праця тісно пов’язана з людиною, яка, будучи її творцем, надає їй певних властивостей.

Установлено, що основними властивостями праці як цінності є її гідність, свобода, відповідальність тощо. Врахування цих особливостей праці у виховному процесі забезпечує ефективність у формуванні такої особистісної риси, як працьовитість, що є важливою характеристикою людини моральної.


Ключові слова


праця; цінність; діяльність; виховання; свобода; відповідальність; гідність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alekseev, A. (Ed.). (2004). Kratkii filosofskii slovar [A Short philosophical dictionary]. Moskva: TK Velbi, Izd-vo Prospekt [in Russian].

Apresian, R., & Guseinov, A. (Ed.). (2001). Etika: Entciklopedicheskii slovar [Ethics: Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Gardariki [in Russian].

Blazhennishyi Liubomyr. (2018). Dumky u spadok [Thoughts inherited]. Lviv: Svichado [in Ukrainian].

Chepil, M. (2014). Metodolohichne obgruntuvannia pedahohiky u spadshchyni Kostiantyna Ushynskoho [Methodology of teaching pedagogy in the recession of Kostyantin Ushinsky]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiiaScientific notes of the Vinnytsia Sovereign Pedagogical University of the Name of Mikhail Kotsyubinsky. Series: Pedagogy and Psychology, 41, 336–339 [in Ukrainian].

Dzheri, D., & Dzheri, Dzh. (Comp.). (1999). Bolshoi tolkovyi sotciologicheskii slovar (Collins) [Great Explanatory Sociological Dictionary (Collins)]. (1999). (Vol. 2). Moskva: Veche, AST [in Russian].

Frolov, I. (Ed.). (2001). Filosofskii slovar [Philosophical Dictionary]. Moskva: Respublika [in Russian].

Furnham, A., Hyde, G., & Trickey, G. (2013). The values of work success. Personality and Individual Differences, 55 (5), 485–489. doi: 10.1016/j.paid.2013.04.016.

Herchanivska, P. (2015). Kulturolohiia: terminolohichnyi slovnyk [Culturology: Terminology Dictionary]. Kyiv: Natsionalna Akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [in Ukrainian].

Huberskyi, L., Nadolnyi, I., Andrushchenko, V. et al. (2008). Filosofiia [Philosophy]. Kyiv: Vikar [in Ukrainian].

Li, V., Shaw, A., & Olson, K. (2013). Ideas versus labour: What do children value in artistic creation? Cognition, 127 (1), 38–45. doi: 10.1016/j.cognition.2012.11.001.

Nemov, R. (2007). Psikhologicheskii slovar [Psychological dictionary]. Moskva: Gumanitar. izd. tcentr VLADOS [in Russian].

Nevmerzhytska, O. (2017). Vyznachennia katehorii «tsinnist»: do istoriohrafii problemy [Definition of the category «value»: to the historiography of the problem]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East Europe Historical Bulletin, 4, 15–23. doi: 10.24919/2519-058x.4.111456 [in Ukrainian].

Novikov, A. (2013). Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh poniatii [Pedagogy: vocabulary of the system of basic concepts]. Moskva: Izdatelskii tcentr IET [in Russian].

Osipov, G. (Ed.). (2000). Sotciologicheskii entciklopedicheskii slovar [Sociological Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Izdatelstvo NORMA [in Russian].

Rapatcevich, E. (Comp.). (2005). Pedagogika: Bolshaia sovremennaia entciklopediia [Pedagogy: Big modern encyclopedia]. Minsk: «Sovremennoe slovo» [in Russian].

Shapar, V. (2007). Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern interpretive psychological dictionary]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedia Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Skotnyi, V. (2005). Filosofiia: istorychnyi i systematychnyi kurs [Philosophy: historical and systematic course]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Sortheix, F., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2015). Work values and the transition to work life: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 89, 162–171. doi: 10.1016/j.jvb.2015.06.001.

Temirbekova, Zh., Latov, Yu., Latova, N., & Temirbekov, Zh. (2014). Work related values: a comparison of four post-soviet countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 794–798. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.545.

Ushinskii, K. (2007). Trud v ego psikhicheskom i vospitatelnom znachenii: izbrannye sochineniia [Labor in its mental and educational meaning: Selected Works]. Moskva: Izdatelstvo Iurait [in Russian].

Vyshnevskyi, O. (2003). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Zubov, V. (2016). Trud v 21 stoletii: osobennosti razvitiia [Labor in the 21st Century: features of development]. Molodoi uchenyi – Young scientist, 6, 957–960 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039