DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175702

PREPARATION OF TEACHERS IN UKRAINE՚S POSTGRADUATE EDUCATION INSTITUTIONS ON ORGANIZATION OF INCLUSIVE SCHOOL EDUCATION

Oleksandra Yankovych, Vitaliia Prymakova

Анотація


ЯНКОВИЧ Олександра – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна; Куявсько-Поморська вища школа, вул. Торунська, 55-57, Бидгощ, 85-023, Польща

E-mail address: yankov@tnpu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4253-5954

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1927393/oleksandra-yankovych/

ПРИМАКОВА Віталія – доктор педагогічних наук, професор, кафедра теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», вул. Покришева, 41, Херсон, 73000, Україна

E-mail address: pran703@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8914-6748 

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1696005/vitaliia-prymakova/

Бібліографічний опис статті: Янкович, О., & Примакова, В. (2019). Preparation of teachers in Ukraine’s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 77–87. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175702.

Історія статті

Одержано: 21 травня 2019

Прорецензовано: 25 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Статтю присвячено розв’язанню проблеми підготовки вчителів до організації інклюзивної форми навчання учнів, визначено роль закладів вітчизняної післядипломної освіти України в її забезпеченні. Показано вплив зовнішніх чинників (соціально-економічний стан держави та її медичної галузі, освітні концепції й законодавчі акти, екологічні загрози) на розвиток інклюзивної освіти в Україні. Окреслено труднощі впровадження інклюзивної форми навчання в сучасну вітчизняну освіту, зокрема нестача кваліфікованих кадрів, матеріальних ресурсів для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, недосконалий зміст освіти, відсутність чітко окреслених стандартів оцінювання навчання для дітей з інвалідністю тощо. Визначено структуру готовності вчителів до організації інклюзивної форми освіти: мотиваційно-особистісний, когнітивно-операційний, рефлексивно-оцінний компоненти. Обґрунтовано критерійно-діагностичний інструментарій сформованості готовності учителів до роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку; конкретизовано відповідні критерії (особистісно-ціннісний, інформаційно-діяльнісний; проектно-аналітичний) та показники рівнів (високий, середній, низький).

Розроблено й експериментально перевірено методику підготовки вчителів у закладах післядипломної освіти до організації інклюзивної форми навчання учнів як відкриту систему, що складається з цільових, змістових, процесуальних і результативних компонентів. Її складником є комплексна програма з підготовки вчителів до організації інклюзивної форми навчання здобувачів освіти. Нею передбачено формування в учителів системних ґрунтовних знань про організацію інклюзивного навчання, умінь розробляти індивідуальні програми розвитку дитини, що потребує корекції психофізичного розвитку, а також проектно-аналітичних умінь учителів: аналізувати і відстежувати результати власної професійної діяльності у зазначеному напрямі для подальшого коригування. Схарактеризовано інноваційні технології та методи роботи. Показано доцільність інтерактивних, проектних методів та методу кейс-стаді. Акцентовано увагу на необхідності самоосвіти.

Доведено ефективність експериментальної методики: після проведення формувального експерименту збільшилася кількість осіб із середнім рівнем готовності вчителів до організації інклюзивної форми навчання з 34,7 % (зафіксовано під час констатувального експерименту) до 61,6 %; зменшилася з 65,3 % до 36,5 % кількість представників низького рівня готовності. Підтверджено висновок про необхідність пошуку нових шляхів організації інклюзивної форм навчання учнів: численність особливостей психофізичного розвитку дітей, суспільно-економічні й медичні проблеми унеможливлюють досконалу підготовку вчителів.


Ключові слова


інклюзивна освіта, підготовка вчителів; заклад післядипломної освіти; інклюзивна компетентність, методика підготовки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Artiles, A., & Kozleski, E. (2016). Inclusive education’s promises and trajectories: Critical notes about future research on a venerable idea. Education Policy Analysis Archives, 24 (43). doi: 10.14507/epaa.24.1919.

Ashytok, N. (2015). Problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini [Problems of inclusive education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of Pedagogy, 1/33, 4–11 [in Ukrainian].

Bunch, G. (2015). An analysis of the move to inclusive education in Canada. What Works. doi: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.18.1.214311.

Chakraborti-Ghosh, S. (2017). Inclusive Education in India: A Developmental Milestone from Segregation to Inclusion. Journal of Educational System, 1 (1), 53–62.

Kazachiner, O. (2018). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku inkliuzyvnoi kompetentnosti vchyteliv filolohichnykh dystsyplin u systemi pisliadyplomnoi osvity [Theoretical and methodical principles of philology teachers’ inclusive competence development in the system of postgraduate education]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realia and prospects]. Kyiv: Sammit-Knyha [in Ukrainian].

Mock, D., & Kauffman, J. (2002). Preparing teachers for full inclusion: Is it possible? The Teacher Educator, 37 (3), 202–215. doi: 10.1080/08878730209555294.

Omelianovych, I. (2016). Employment for young people with cognitive impairments: current inclusive situation in Ukraine. Journal of Research in Special Educational Needs, 16, 445–448. doi: 10.1111/1471-3802.12334.

Porter, G. (2014). A Recipe For Successful Inclusive Education: Three Key Ingredients Revealed (In Press). Interacções (Interactions), 33, 10‒17. Lisbon.

Sadova, I. (2015). Osoblyvosti pidhotovky maibutnoho vchytelia do navchannia ditei z osoblyvymy potrebamy v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Peculiarities of future teacher training for the education of children with special needs under conditions of inclusive education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Topical issues of the humanities, 14, 313–318 [in Ukrainian].

Sofii, N. (2017). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy intehrovanoho suprovodu uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu navchalnomu zakladi [Organizationa and pedagogical conditions of integrated support of pupils with special educational needs in an inclusive educational institution]. (Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Udуch, Z. (2018). Training of future teachers of Ukraine to work in the conditions of inclusive education. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph, 1, 366–385. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Zbroieva, N. (2012). Hotovnist pedahoha do inkliuzyvnoi osvity (do postanovky pytannia) [The teacher’s readiness to inclusive education (before the question)]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Seria: Psykholoho-pedahohichni nauky – Scientific Notes of Nizhyn State University. Nicholas Gogol. Series: Psychological and Pedagogical Sciences, 7. Retrieved March 14, 2019, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_5 [in Ukrainian].

Zubko, A. (2006). Orhanizatsiia navchalnoho protsesu v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv [Organization of educational process in the system of professional development of the teaching staff]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039